Học trong MOOCs

Đêm hôm trước, tôi nhận được một email mà một sinh viên viết: “Em thích lời khuyên của thầy về học từ các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) nhưng các lớp này được dạy bằng tiếng Anh và điều đó là khó cho em vì tiếng Anh của em còn bị giới hạn. Có các môn học MOOCs trong các thứ tiếng khác không? Em muốn học các kĩ năng kĩ thuật để có được việc làm tốt. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Nếu em muốn có việc làm tốt, em phải đưa nỗ lực vào. Nếu em có kĩ năng tiếng Anh còn bị giới hạn thì học thêm tiếng Anh rồi học các môn MOOC. Trong vài năm qua, Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) đã giúp hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới phát triển kĩ năng được cần của họ và xây dựng nghề nghiệp của họ. Ngày nay khái niệm MOOC đang lan rộng sang nhiều nước và có số giới hạn các môn học được dạy trong các ngôn ngữ địa phương ở Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp và Đức. Tuy nhiên, để phát triển nghề nghiệp trong Công nghệ thông tin, em vẫn cần biết tiếng Anh vì phần lớn các môn học đều được dạy trong ngôn ngữ này và phần lớn các công ti đang thuê người có kĩ năng ngôn ngữ này.

Để thành công trong MOOCs, em phải có cam kết và động cơ mạnh để hoàn thành việc học tập. Dựa trên mối quan tâm và mức độ giáo dục của em, em có thể lựa chọn lớp thích hợp để học. Có hàng nghìn lớp và các môn học khác nhau để chọn cho nên em phải biết mục đích học tập của em. Em phải lập kế hoạch việc học của em một cách cẩn thận bằng việc xác định rõ ràng em sẽ dành bao nhiêu thời gian cho việc học. Lời khuyên của thầy là để học tốt trong môn học MOOC, em phải dành ít nhất 10 tới 20 giờ một tuần hay hai giờ một ngày để học. Vì các môn này là trực tuyến, em có thể kiểm các tài liệu môn học thậm chí trước khi lớp bắt đầu để xác định liệu nó là lớp đúng cho em không. Phần lớn các môn học MOOC đều được thiết kế để cung cấp thông tin nơi người học học theo nhịp độ riêng của mình. Không có cho điểm, đỗ hay trượt như trong lớp học truyền thống cho nên em có thể hội tụ vào việc học riêng của em.

Đọc thêm  Để thành công trong thời đại của thay đổi

Là môn học trực tuyến, phần lớn các giáo sư không biết người học cho nên họ đặt câu hỏi và để mọi người trả lời trực tuyến. Cách tốt nhất để học là trả lời những câu hỏi này và đọc câu trả lời của người khác để học thêm. Đừng lo nghĩ về câu trả lời sai hay đúng vì không ai biết em là ai, hay em làm gì. Là người học MOOC, em phải không thụ động hay nhút nhát trong thảo luận trên lớp vì phần lớn người học đều rất giúp đỡ trong việc hỗ trợ người khác cho nên em có thể làm bạn với nhiều người trực tuyến nữa. Điều quan trọng cần lưu ý là các lớp MOOC được dạy trên khắp thế giới với người học từ các nước khác nhau, nhiều người cũng không nói giỏi tiếng Anh cho nên đừng lo nghĩ về kĩ năng ngôn ngữ của em hay việc phạm sai lầm trong phát âm hay chính ta. Không có ai sửa câu trả lời của em hay đưa vào bình luận, cho nên đừng lo nghĩ.

Em học các lớp MOOC để phát triển kĩ năng của em cho nên em nên kiểm điểm tiến bộ riêng của em vì các giáo sư không kiểm liệu em có học cái gì đó hay không. Vấn đề là tuỳ ở em để tự hỏi mình: “Mình đã học được gì? Mình có kĩ năng nào? Mình có đạt tới mục đích học tập của mình không?  Vì không có kiểm tra, không cho điểm, không bằng cấp, em là độc lập toàn bộ theo việc học riêng của em và cũng tuỳ ở em để đưa nỗ lực vào học cái gì đó và phát triển những kĩ năng giúp cho em đạt tới mục đích nghề nghiệp của em.

Đọc thêm  Giữ khách hàng

 

—English version—

 

Learning in MOOCs

Last night, I received an email where a student wrote: “ I like your advice about learning from Massive Open Online Courses (MOOCs) but these classes are taught in English and it is difficult for me because my English is limited. Are there MOOCs course in other languages? I want to learn technical skills to get a good job. Please advise.”

 

Answer: If you want to have a good job, you must put in your effort. If you have limited English skills then learn more English then take MOOCs courses. In the past few years, Massive Open Online Courses (MOOCs) have helped hundred thousands of people around the world to develop their needed skills and building their career. Today the MOOC concept is spreading to many countries and there is a limited number of courses taught in local languages in India, China, France, and Germany. However, to develop a career in Information Technology, you still need to know English because most courses are taught in this language and most companies are hiring people with this language skills.

To succeed in MOOCs, you must have the commitment and strong motivation to complete your studying. Based on your interests and education level, you can select the appropriate class to learn. There are thousands of classes and different subject to choose so you must know your learning goals. You must plan your studying carefully by clearly define how much time you will spend on learning. My advice is in order to do well in a MOOC course, you must spend at least 10 to 20 hours per week or two hours a day to study. Since the courses are online, you can check out the course materials even before the class starts to determine if it is the right class for you. Most MOOC courses are designed to provide information where students learn at their own pace. There is no grade, pass or fail as in traditional classes so you can focus on your own learning.

Đọc thêm  Sinh viên độc lập và đại học

As an online course, most professors do not know the students so they pose questions and let people answer online. The best way to learn is to answer these questions and read other’s answers to learn more. Do not worry about wrong or right answer as no one knows who you are, or what you do. As a MOOCs student, you must not be passive or shy in class discussion because most students are very helpful in supportive of others so you can make a lot of friends online too. It is important to note that MOOCs classes are taught all over the world with students from different countries, many also do not speak English well so do not worry about your language skills or making a mistake in pronunciation or spelling. There is no one to correct your answers or put in comments, so do not worry.

You are taking MOOCs classes to develop your skills so you should review your own progress because the professors do not check whether you learn something or not. It is up to you to ask yourself: “What have I learned? What skills do I have? Did I achieve my learning goals?  Since there is no test, no grade, no degree, you are totally independent on your own learning and it is up to you to put in your effort to learn something and develop the skills that help you to achieve your career goals.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5765 (science-technology.vn)

Leave a Reply