Học trong tổ

Một giáo sư hỏi tôi: “Tôi không chắc về ích lợi của làm việc tổ. Khi sinh viên của tôi làm việc trong tổ, nhiều người không quan tâm vào việc học cái gì mà chỉ làm nó để thoả mãn yêu cầu của tôi. Trong mọi tổ, có thể một hay hai người sẽ làm mọi công việc và những người khác chỉ nhìn và không học gì mấy.” Thầy có lời khuyên nào không?

 

Đáp: Để cho tổ làm việc tốt, họ phải phân chia công việc ngang nhau và tổ chức tổ theo vai trò và trách nhiệm. Từng thành viên phải hoàn thành trách nhiệm cá nhân, đóng góp cho tổ, hỗ trợ lẫn nhau, và chuyển giao công việc có chất lượng tương ứng. Họ phải đặt ra mong đợi cho từng thành viên, có khả năng cảnh báo các thành viên không có đóng góp mà có thể phá hoại năng suất của tổ.

Là một tổ, họ phải làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề, trả lời các câu hỏi về phân công đọc bài. Bằng việc có thảo luận trong các thành viên tổ, họ có thể học những điều cơ sở. Khi họ thảo luận giữa bản thân họ, họ hình dung ra những sự việc thay vì để cho thầy giáo bảo họ trả lời. Và đó là chỗ việc học xảy ra. Khi sinh viên cố gắng giải thích mọi điều cho nhau, họ tranh biện, thảo luận và tranh cãi tương tác này làm sáng tỏ cách nghĩ của họ cũng như làm sáng tỏ suy nghĩ của người khác. Đó là cách họ học và đó là ích lợi của làm việc tổ.

Đọc thêm  Xu hướng phân cực việc làm

Bằng việc học trong tổ, sinh viên có thể thấy cách những quan điểm, ý kiến khác nhau và phân tích mấu chốt có thể làm nảy sinh các giải pháp tốt hơn và hiểu biết tốt hơn. Trong một tổ, sinh viên chia sẻ điều họ biết, tranh cãi câu trả lời, và qua quá trình đó có thể tìm được câu trả lời đúng thay vì chấp nhận thụ động điều giáo sư nói. Nếu họ hình dung ra mọi sự qua lập luận riêng của họ, họ học kĩ nó. Nếu họ đợi câu trả lời từ thầy giáo họ có thể không học được mấy.

Tất nhiên, không phải mọi tổ đều làm tốt. Thỉnh thoảng sinh viên không học bởi vì tổ không được tổ chức tốt nơi các thành viên tổ đều thụ động và chờ đợi ai đó lãnh đạo họ hay làm công việc cho họ. Bạn không thể đặt ngẫu nhiên sinh viên vào tổ và mong đợi việc học tốt ngay lập tức. Điều quan trọng cho giáo sư là tổ chức tổ bằng việc cung cấp một số đào tạo về làm việc tổ rồi giúp sinh viên giải quyết với các vấn đề của tổ mà phá hoại tính hiệu quả của họ cho tới khi tổ vận hành tốt.

Đọc thêm  Kinh nghiệm của kĩ sư phần mềm

Không có làm việc tổ trong học tập, sinh viên có khó khăn khi họ đi phỏng vấn việc làm hay đi làm. Làm việc tổ ngày nay là một trong những kĩ năng mềm quan trọng nhất được yêu cầu bởi công nghiệp.

 

—-English version—-

 

Learning in team

A professor asked me: “I am not sure about the benefit of teamwork. When my students work in team, many have no interest in learning anything but just do it to satisfy my requirements. In every team, maybe one or two would do all the works and others just watching and not learning much.” Do you have any advice?

Answer: In order for teams to work well, they must divide the work equally and organize the team by roles and responsibilities. Each member must fulfill its individual responsibilities, contribute to the team, support each other, and deliver quality work accordingly. They must set expectations for each member, be able to warn non-contribute members that may compromise team’s productivity.

As a team, they must work together to solve problems, answer questions about reading assignments. By having discussion among team members, they can learn the basics. When they discuss among themselves, they are figuring things out instead of having the professor tell them the answers. And that is where learning takes place. When students are trying to explain things to each other, they argue, discuss and debate this interaction clarifies their own thinking as well as clarifies the thinking of others. That is how they learn and it is the benefit of teamwork

Đọc thêm  Người phụ nữ đằng sau Bill Gates

By learning in team, students can see how different views, opinions, and critical analysis can result in better solutions and better understanding. In a team, students share what they know, debate the answers, and through that process can often find the right answer instead of passively accept what the professor said. If they figure things out via their own reasoning, they learn it well. If they wait for the answer from the teacher they may not learn much.

Of course, not all teams are doing well. Sometime students do not learn because the team is not well organized where team members are all passive and wait for someone to lead them or do the work for them. You cannot randomly put students in team and expect better learning immediately. It is important for the professor to organize the team by provide some trainings on teamwork then help students deal with team issues that compromise their effectiveness until the team functions well.

Without learning teamwork, students will have difficulty when they are interviewing for job or go to work. Today teamwork is one of the most important soft skills required by the industry.

Nguồn: science-technology.vn/?p=244 (science-technology.vn)