Phương pháp dạy học

Series Hội thảo: Phương pháp dạy học trực tuyến | Manabie & Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Buổi 1

 

Series Hội thảo: Phương pháp dạy học trực tuyến | Manabie & Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Buổi 2

 

Series Hội thảo: Phương pháp dạy học trực tuyến | Manabie & Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Buổi 3

 

Series Hội thảo: Phương pháp dạy học trực tuyến | Manabie & Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Buổi 4

 

Hội thảo trực tuyến: PP Dạy học- Nghệ thuật đặt câu hỏi

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Ứng dụng chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN | Làm thế nào để viết một bài nghiên cứu khoa học?

Hội thảo về Kỹ năng Nghiên cứu khoa học Lần 1 – P1: Giới thiệu, Tư duy NCKH, Kinh phí

Hội thảo về Kỹ năng Nghiên cứu khoa học Lần 1 – P2: Kỹ năng mềm quản lý thời gian, nhân sự, dự án

Hội thảo về NCKH Lần 1 – P3:Tính ứng dụng, thủ tục, công trạng, quyền lợi khoa học và lợi ích khác

Hội thảo Nghiên cứu Khoa học lần 2: CÔNG BỐ – XUẤT BẢN QUỐC TẾ

Hội thảo Online Kỹ năng Nghiên cứu khoa học Lần 3 – “Bình Y Văn”

Tọa đàm trực tuyến Kỹ năng Nghiên cứu khoa học Lần 4 – “ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Tọa đàm trực tuyến về KỸ NĂNG NCKH LẦN 5 – “CHỌN LỰA TẬP SAN KHOA HỌC TRONG CÔNG BỐ QUỐC TẾ”

Tọa đàm về KỸ NĂNG NCKH LẦN 6: Kỹ năng trình bày báo cáo và thiết kế poster trong hội nghị khoa học

HỘI THẢO GẮN KẾT ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu khoa học PNT25+ 2018-2019 P1

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu khoa học PNT25+ 2018-2019 P2

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu khoa học PNT25+ 2018-2019 P3

Phương pháp phân tích dữ liệu

Hội thảo trực tuyến: Data Analytics & Data Storytelling Skills [Ngày 13/08/2020]

WHY DIRECT MAIL STILL MATTERS

BUSINESS DATA ONBOARDING BETTER BY 10X WITH LARGE FILE DATA INGESTION