Categories
HỌC

Homework 5 Quản trị e-Marketing Cô Hoàng Lệ Chị UEH K22 Đêm 3

Đây là tình huống thứ 5 môn quản trị emarketing do cô Hoàng Lệ Chi giảng dạy.

Cô Chi đồng thời cũng là giảng viên trường học viên bưu chính viễn thông PTIT, trường của tôi học khi còn là sinh viên luôn (Khoe ké tí :D)

Download Link: Here

Yêu cầu:

Cô giao bài tập như sau:
  1. Nhóm lớn 1: Mục 1
  2. Nhóm 2,3: Mục 2
  3. Nhóm 4: Mục 3
  4. Nhóm 5,6: Mục 4

1 reply on “Homework 5 Quản trị e-Marketing Cô Hoàng Lệ Chị UEH K22 Đêm 3”