Categories
CHƠI

Hướng dẫn cách thức trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sỹ UEH

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của luận văn thạc sỹ UEH được tuân theo hệ thống Havard (Họ tác giả và Năm xuất bản sẽ được ghi trong nội dung luận văn)

1. Trích dẫn trực tiếp

Khi bạn trích dẫn nguyên câu đoạn văn, hình ảnh, quy trình từ một tài liệu khác.

Lưu ý: Loại trích dẫn này phải chính xác từng từ, định dạng thông tin.

Định dạng: “Nội dung trích dẫn trong ngoặc kép”, (Họ tác giả, Năm xuất bản, Trang hiển thị)

Ví dụ 1: “Điều then chốt để hiểu kinh tế học vi mô là phải nhận biết rằng tiêu điểm chính của nó là vai trò của các loại giá” (Gittins, 2006, trang 18).

Ví dụ 2: Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu rằng “khi viết bài mà bài viết đó có các độc giả là giới chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn luôn/lúc nào cũng phải nêu nguồn trích dẫn từ các công trình đã được xuất bản”.

Ví dụ 3: Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Hưng (2010) về sinh kế
của người dân sau tái định cư cho thấy…..

P/S: Hệ thống havard sử dụng ngoặc kép, nhưng nhiều trường cũng có thể sử dụng ngoặc đơn cho dễ nhìn.

2. Trích dẫn gián tiếp

Sử dụng một cụm từ, đại ý, kết quả được diễn tả lại theo ý bài viết, đây là cách trích dẫn khuyến khích sử dụng trong bài viết (hành văn theo lăng kính cá nhân dựa vào nền tảng lý thuyết có sẵn).

Chỉ trường hợp không có cách viết khác hơn hay diễn đạt hơn thì mới sử dụng phương pháp trích dẫn trực tiếp.

Khi không nêu tên của tác giả trong câu/đoạn văn viết mà chỉ sử dụng thông tin/ ý tưởng thì tên tác giả và năm xuất bản (cánh nhau dấu phẩy) được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu/đoạn văn.

Ví dụ: Việc tham khảo và trích dẫn các tài liệu đã xuất bản là một đặc trưng trong việc viết những bài cho đối tượng độc giả là những nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994).

Ví dụ: (Trần Thừa, 1999); (Cormack, 1994); (TCTK, 2010); (UNDP, 2009)

3. Một số nguyên tắc trích dẫn

  • Tác giả VN cần được viết họ tên đầy đủ
  • Trích dẫn không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả
  • Tác giả người nước ngoài thì ghi họ trong trích dẫn.

4. Lập danh mục tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sỹ UEH

Nguyên tắc 1: Tất cả các tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo (thông tin chi tiết về tài liệu đó)

Nguyên tắc 2: Tài liệu tiếng anh phải được viết đầy đủ tên và đúng (không viết dạng nguyên âm). (Có thể được dịch ra tiếng việt song song).

Nguyên tắc 3: Tài liệu tiếng anh nhưng đã dịch thuật thành tài liệu tiếng việt => tài liệu đó là tiếng việt. Tác giả người VN nhưng viết tài liệu bằng tiếng anh => tài liệu đó là tiếng nước ngoài. (Hơi dùng từ lộn xộn giữa tiếng anh và tiếng nước ngoài, nhưng tôi nghĩ là bạn hiểu tôi đang muốn nói gì 😀 )

Nguyên tắc 4: Tài liệu tiếng anh trích dẫn theo đúng chuẩn mực của hệ thống Harvard, đối với tài liệu tiếng việt chỉ điều chỉnh phần họ tên cho phù hợp.

Nguyên tắc 5: Tất cả tài liệu tham khảo đều phải được sort theo tên ABC của tác giả.

Chú ý nếu 2 tác giả dùng từ và hoặc and (Nhiều hơn 2 tác giả thì ghi tác giả chính và cộng sự)

Ví dụ 1: Nguyễn Trọng Hoài và cộng sự, 2009. Dự báo và phân tích dữ liệu. Hà Nội: nhà xuất bản Thống kê.

Các chương trong một quyển sách hiệu đính:
Tên tác giả, năm của chương được trích dẫn. Tên Chương. Trong: hoặc In: Tên của tác giả hiệu đính sách, hiệu đính hoặc ed./eds. Năm xuất bản của sách. Tên sách.Nơi xuất bản: Nhà xuất bản. Số thứ tự của chương (hoặc trang đầu và trang cuối của chương)

Ví dụ: Nguyễn Đức Trí, 2009. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB): Cho vay thời lạm phát. Trong: Các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam: Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế- Đại học Huế. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trang: 331-345.

Ví dụ: Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS, pp.44-68.

Ví dụ: Smith, J., 1975. A source of information. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2.

 5. Trích dẫn link liên kết trên mạng hay các tài liệu trên mạng trong luận văn thạc sỹ UEH

Ví dụ: Bank of England, 2008. Inflation Report [pdf] Available at: <http://www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport/ir08no
v.pdf> [Accessed 20 April 2009].

Cấu trúc: Đơn vị hay tác giả, năm. Tên tài liệu [loại tài liệu: E-ebook, pdf, E-Journal, [online]] Available at: <LINK> [Accessed Date]