Khi công nghệ thay đổi…

Thiếu hụt hiện thời về kĩ năng công nghệ thông tin (CNTT) đã tạo ra lương cao hơn cho các kĩ năng CNTT mong muốn và nhu cầu về nhiều đào tạo CNTT để tăng số người có những kĩ năng đó. Ngày nay người tốt nghiệp có kĩ năng CNTT nhận được lương cao hơn nhiều nhưng nếu họ có kĩ năng đặc biệt như phân tích Big data, Tính toán mây, An ninh hệ thống và phát triển di động, họ thường nhận được nhiều đề nghị việc làm trả lương trên $100,000 đô la (dữ liệu 2013).

Việc sử dụng tăng lên của công nghệ thông tin trên toàn thế giới đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về công nhân có kĩ năng có tri thức chuyên gia rộng. Từ Mĩ tới châu Âu, từ châu Á tới châu Phi, thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT đã đạt tới thiếu hụt găng trầm trọng và nó còn được mong đợi tiếp tục sang thập kỉ tiếp. Câu chuyện là bao nhiêu người được đào tạo không thành vấn đề, việc thiếu hụt sẽ tiếp tục bởi vì công nghệ thay đổi nhanh tới mức các trường không thể bắt kịp. Vài năm trước, phát triển web là nóng nhưng ngày nay nó không còn có nhu cầu cao vì có quá nhiều người rồi. Ấn Độ và Trung Quốc đã tạo ra trên một triệu người phát triển web mỗi năm và sẵn sàng cung cấp họ cho thế giới và qua đêm nhu cầu này biến mất. Vài năm trước, lập trình là kĩ năng mong muốn, nếu bạn có thể viết mã bạn có thể có việc làm nhưng ngày nay, bạn cần nhiều hơn chỉ là kĩ năng lập trình, bạn cần kĩ năng mềm và tri thức doanh nghiệp vì một mình kĩ năng kĩ thuật là không đủ. Mặc dầu C++ và Java là các ngôn ngữ chính đã được dạy ở mọi đại học nhưng ngày nay nhu cầu này bắt đầu dịch chuyển sang ngôn ngữ chuyên dụng hơn như “R”.

Vài năm trước, đào tạo máy tính là về ngôn ngữ lập trình rồi nó đổi thành vòng đời phát triển để xây dựng sản phẩm phần mềm nhưng ngày nay, sinh viên phải học nhiều hơn chỉ phát triển phần mềm mà tổ hợp kĩ năng kĩ thuật của họ với kĩ năng mềm mới là điều đáng mong muốn. Họ phải học là người thiết kế, người cộng tác, hay người phát minh của công nghệ mới. Bằng việc tạo ra công nghệ mới, hay tìm ra cách dùng mới cho công nghệ hiện có, họ giải quyết các vấn đề doanh nghiệp và khoa học phức tạp. Là người cộng tác, họ làm việc trong tổ với các kĩ sư điện, kĩ sư cơ khí, người thống kê, nhà toán học và các chuyên viên khác để thiết kế phần cứng máy tính, thực tại ảo, và robotics v.v. Bằng làm việc trên kiến trúc, họ tìm ra những cách mới cho máy tính xử lí và truyền thông tin. Bằng việc cộng tác với các kĩ sư điện tử, họ thiết kế chip máy tính và các bộ xử lí, dùng vật liệu và kĩ thuật mới để làm cho chúng làm việc nhanh hơn và cho chúng nhiều sức mạnh tính toán hơn. Khi làm việc với thực tại ảo, họ dùng công nghệ để tạo ra các tình huống được mô phỏng đặc biệt cho trò chơi video điều làm cho người dùng cảm thấy họ thực tại trong trò chơi. Bằng việc cộng tác với các kĩ sư robotics, họ phát triển các robots hay máy có thể làm việc theo cách của chúng không có kiểm soát của con người lên chúng. Robots thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ quét sàn, lắp xe hơi, nâng vật tư nặng trong dây chuyền sản xuất cơ xưởng, và lái máy bay và ô tô v.v. Bằng việc hội tụ vào phân tích dữ liệu, họ có thể tổ chức dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc để nhận diện những hình mẫu và xu hướng nào đó, và bằng cộng tác với người doanh nghiệp và tiếp thị; họ đang thay đổi toàn thể thị trường tiêu thụ và làm tăng đáng kể số bán và lợi nhuận, v.v.

Đọc thêm  Xu hướng giáo dục mới

Công nghệ thông tin thay đổi nhanh chóng, mọi năm các công nghệ mới được tạo ra và kĩ năng mới được cần tới do đó đào tạo về sinh viên phần mềm cũng cần thay đổi theo. Vấn đề là với ngoại lệ vài trường hàng đầu có thể thay đổi nhanh chóng, phần lớn các đại học không thể điều chỉnh được đủ nhanh điều tạo ra ke hở lớn giữa điều công nghiệp cần và điều đại học có thể sản xuất ra. Cung và cầu mất cân bằng đã dẫn tới thiếu hụt kĩ năng CNTT trên khắp thế giới và điều đó sẽ tiếp tục. Ngày nay cả sinh viên CNTT và nhà chuyên nghiệp phải chấp nhận thái độ học cả đời để thường xuyên cải tiến tri thức và kĩ năng của họ qua việc đọc và học thêm từ các website kĩ thuật  hay các môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOC). Vì tài liệu công nghệ và các môn đào tạo thường được viết bằng tiếng Anh, có ngoại ngữ thứ hai như tiếng Anh là điều bản chất cho hầu hết người kĩ thuật.

Đọc thêm  Đối thoại với người quản lí thuê người – Phần 1

 

—English version—

 

As technology change…

The current shortages of Information Technology (IT) skills has created higher salaries for the desired IT skills and demand for more IT trainings to increase the number of people who have those skills. Today graduates with IT skills receive much higher salaries but if they have special skills such as Big data analytics, Cloud computing, System Security and Mobile development, they often receive multiple job offers paying over $100,000 dollars. (2013 data).

The increasing use of information technology worldwide has created a huge need for skilled workers with extensive expertise. From the U.S. to Europe, from Asia to Africa, the shortage of IT skilled workers has reached a severe critical shortage and it is expected to continue for the next decade. The issue is no matter how many people are trained, the shortage will continue because technology changes so fast that most schools cannot catch up. Few years ago, web development is hot but today it is no longer in high demand as there are too many of them. India and China have produced over a million web developers per year and ready to supply them to the world and overnight this need disappeared. Few years ago, programming is a desired skill, if you can code you can have job but today, you need much more than just programming skills, you need soft skills and business knowledge as technical skill alone is not enough. Although C++ and Java are the main languages that were taught in every university but today the need is beginning to shift toward more specialized language such as “R”.

Đọc thêm  Nghề nghiệp của người kĩ sư phần mềm thành công

Several years ago, computer training was on programming languages then it changed into development lifecycle to develop software products but today, students must learn more than just develop software but combine their technical skills with soft-skills to be desirable. They must learn to be designers, collaborators, or inventors of new technology. By creating new technology, or finding new uses for existing technology, they solve complex business and scientific problems. As collaborators, they work on teams with electrical engineers, mechanical engineers, statisticians, mathematicians and other specialists to design computer hardware, virtual reality, and robotics etc. By working on architecture, they find new ways for computers to process and transmit information. By collaborate with electronic engineers, they design computer chips and processors, using new materials and techniques to make them work faster and give them more computing power. When working with virtual reality, they use technology to create special simulated situations for video games that make users feel like they are actually in the game. By collaborate with robotics engineers, they develop robots or machines that can do work on their own without people controlling them. Robots perform many tasks, from sweeping floors, assembling cars, lift heavy materials in factory production lines, and drive airplanes and cars etc. By focus on data analytics, they can organize structured and unstructured data to identify certain patterns and trends, and by collaborate with business and marketing people; they are changing the entire consumer markets and significantly increase sales and profits, etc.

Information technology changes fast, every year new technologies are created and new skills are needed therefore training of software students also needs to change too. The issue is with the exception of few top universities who can changes fast, most universities cannot adjust fast enough which create a big gap between what the industry needs and what university can produce. The imbalanced supply and demand have led to an IT skilled shortage all over the world and it will continue. Today both IT students and professionals must adopt a lifelong learning attitude to constantly improve their knowledge and skills via additional reading and learning from technical websites or Massive Open Online Courses (MOOC). Because latest technology materials and training courses are often written in English, having a second language such as English is essential for most technical people.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3947 (science-technology.vn)

Leave a Reply