Khi nào bắt đầu lập kế hoạch nghề nghiệp

Có những ý kiến khác nhau về khi nào là thời gian đúng để bắt đầu lập kế hoạch nghề nghiệp. Tôi tin việc lập kế hoạch nghề nghiệp nên được thực hiện sớm nhất có thể được để hướng dẫn học sinh trong học tập của họ. Khi học sinh mở hội mừng việc đỗ kì thi trung học, tôi thường khuyên họ lập kế hoạch nghề nghiệp và xác định liệu họ có vào đại học hay trường hướng nghề và lĩnh vực học tập nào họ nên lựa chọn.

Tất nhiên, nhiều người tin học sinh không nên lo nghĩ về tìm việc làm khi còn ở đại học vì họ phải tập trung vào việc học như một ưu tiên. Ngày nay bậc đại học không đảm bảo việc làm nữa. Có những thay đổi trong thị trường việc làm và không có bản kế hoạch nghề nghiệp tại chỗ, học sinh có thể bị lầm đường và lẫn lộn về họ sẽ cần học cái gì và cần kĩ năng nào. Bản kế hoạch nghề nghiệp là bản đồ họ cần để duy trì tiến trình của họ và có thể được điều chỉnh khi thay đổi xảy ra. Không có bản đồ này sớm để hướng dẫn họ, mọi thứ có thể bị bỏ lại cho “ngẫu nhiên” và “may mắn.”

Sự kiện là các công ti thuê công nhân có kĩ năng họ cần và đại học là chỗ hoàn hảo để phát triển những kĩ năng như vậy. Lập kế hoạch nghề nghiệp và học tập không phải là loại trừ lẫn nhau và học sinh có thể học và phát triển kĩ năng dựa trên bản kế hoạch nghề nghiệp của họ đồng thời. Những học sinh bỏ qua việc lập kế hoạch nghề nghiệp hay không có bản kế hoạch thường chọn lĩnh vực học tập theo ngẫu nhiên, có thể KHÔNG có kĩ năng được cần và gặp khó khăn trong tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Lập kế hoạch nghề nghiệp trong khi học không chỉ dành cho những người muốn có được việc làm trả lương cao mà phải dành cho mọi học sinh liên quan tới lĩnh vực họ đang học tập. Việc làm như vậy giúp cho họ khám phá loại công việc nào họ muốn làm sau khi tốt nghiệp, cũng như cung cấp cho họ những kĩ năng họ cần cho nghề nghiệp tương lai của họ.

Nhiều học sinh không xin được việc làm sau khi họ tốt nghiệp vì họ không hiểu những điều căn bản của thị trường việc làm. Các công ti KHÔNG thuê bất kì người tốt nghiệp nào, vì bằng cấp mà thuê những người có tri thức và kĩ năng họ cần. Việc biết điều cơ bản này và chuẩn bị cho nó là lí do chính học sinh phải phát triển bản kế hoạch nghề nghiệp sớm nhất có thể được. Tổ hợp học tập và lập kế hoạch nghề nghiệp khi vào đại học không phải là về tạo ra nhiều sức ép hơn cho học sinh mà là về làm điều họ cần chuẩn bị cho tương lai của họ.

Mọi đại học đều có Trung tâm dịch vụ việc làm với các cố vấn sẵn có cho học sinh sau khi tốt nghiệp để giúp họ tìm việc làm. Theo ý kiến của tôi, điều đó là quá trễ. Sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nếu bắt đầu lập kế hoạch nghề nghiệp sớm khi học sinh vào đại học và những cố vấn đó nên giúp họ chọn lĩnh vực học tập thích hợp để cho sau tốt nghiệp họ sẽ không gặp khó khăn tìm việc làm. Họ nên khuyến khích học sinh suy nghĩ nghiêm chỉnh về nghề nghiệp trước khi học sinh bắt đầu đại học. Điều này có nghĩa là học sinh có thể làm quyết định có đủ thông tin về lĩnh vực học tập nào họ nên chọn, kĩ năng nào họ sẽ cần phát triển và môn học nào họ nên ghi danh trong thời gian của họ ở đó.

 

—English version—

 

When to start planning for a career

There are different opinions on when is the right time to start planning for a career. I believe career planning should be done as early as possible to guide students in their study. When students celebrate the passing of  the high school exams, I often advise them to plan their careers and determine whether they will go to college or vocational school and what field of study they should select.

Of course, many people believe  students should not worry about finding a job while in college for they should focus on learning as a priority. Today a college degree does not guarantee a job anymore. There are changes in the job market and without a career plan in place, students can be misled and confused on what to study and what skills they will need. A career plan is a map that they need to maintain their course and can be adjusted when change happens. Without having this map early to guide them, everything can be left to “Random” and “Luck.”

The fact is companies hire workers who have the skills that they need and college is the perfect place to develop such skills. Career planning and studying are not exclusive and students can study and develop skills based on their career plan at the same time. Students who neglect their career planning or have no plan often select their field of study at random may NOT have the needed skills and have difficulty in finding jobs after graduation. Planning a career while studying is not just for those wanting to get high paying jobs but should be for all students regarding of what fields they are studying. Doing so helps  them to discover what kind of work they want to do after graduation, as well as providing them with the skills that they need for their future career.

Many students fail when applying for jobs after they graduate because they do not understand the basics of the job market. Companies do NOT hire just any graduates, because they have a degree but hire those who have the knowledge and skills that they need. Knowing this basic and prepare for it is the main reason students should develop a career plan as early as possible. Combining study and career planning when going to college is not about creating more pressure for students but about doing what they need to prepare for their future.

Every university has a Jobs Service Center with counselors available to students after graduation to help them to find jobs. In my opinion, it is too late. It makes more sense to start career planning early when students entering college and those counselors should help them to select the appropriate field of study so after graduation they should not have difficulty to find a job. They should encourage students to think seriously about their career before they start university. This means they can make an informed decision about what fields of study they should select, what skills they will need to develop and what courses they should enroll in during their time there.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5883 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.