Không bao giờ dừng học

Tiến bộ của Công nghệ thông tin đã tác động tới mọi thứ, từ chế tạo tới y tế, từ kinh doanh tới giáo dục. Nó phá huỷ nhiều việc làm, nhưng cũng tạo ra những việc làm mới nữa. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều lo nghĩ về việc làm đang bị đe doạ bởi công nghệ, nhưng không chú ý tới những cơ hội mới và việc làm mới được tạo ra.

Tôi thường nói với học sinh trung học: “Việc làm mà các em sẽ làm vào lúc các em tốt nghiệp khỏi đại học, có lẽ thậm chí bây giờ chưa tồn tại. Cho nên bên cạnh tri thức mà các em học trong trường, các em phải liên tục giữ tâm trí cởi mở và chú ý tới mọi phát kiến đang xảy ra bây giờ.” Chẳng hạn, năm năm trước, chức vụ như “Người phân tích dữ liệu lớn” thậm chí không tồn tại. Với sự gia tăng nhanh chóng của điện thoại thông minh, video trực tuyến, và tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu ở mọi nơi, ngày nay “phân tích dữ liệu lớn” là một trong những việc làm “nóng nhất”. Vì đây là chức vụ mới, với nhiều cơ hội, họ có thể trông đợi lương rất cao ở nhiều ngành công nghiệp. Vì phát triển máy bay trực thăng thương mại drone đã tăng tốc trong hai năm qua, có nhu cầu cao trong lập trình cho drone hơn trước đây.  Khi nhiều doanh nghiệp như Amazon đang bắt đầu dùng drone để chuyển giao sản phẩm cho khách hàng, và nhiều công ti đang đi theo xu hướng này, tương lai của những người có thể lập trình cho drones là rất sáng sủa.

Nhưng bao nhiêu người trẻ dành thời gian để đọc về những xu hướng phát kiến này? Nếu họ phải học về những xu hướng này, họ thường đi theo các tin tức về thiết bị điện tử mới nhất hay các trò chơi video mới nhất. Phần lớn mọi người đều biết về iPhone 8 hay Samsung Galaxie 9 , nhưng không biết điều họ cần học để làm cho nghề nghiệp của họ được tốt hơn. Họ muốn là “Nhà doanh nghiệp,” nhưng thực ra, họ chỉ là người tiêu thụ vì họ tiêu tiền, KHÔNG làm ra tiền.

Để thành công trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ, sinh viên trẻ phải liên tục đọc về mọi thay đổi kĩ thuật đang xảy ra và giữ tâm trí cởi mở, linh hoạt, và bao giờ cũng liên tục học tập những kĩ năng mới để sẵn sàng khi thay đổi xuất hiện. Mặc dầu giáo dục của họ có thể giúp họ có có được việc làm, nhưng để thành công, họ cần phát triển các “kĩ năng mềm” bổ sung điều sẽ trợ giúp cho họ làm việc tốt ở các chức vụ khác nhau. “Kĩ năng mềm” không phải là cái gì đó họ có thể học từ sách vở hay nhà trường mà họ phải tự mình phát triển bằng việc biết những điểm mạnh và điểm yếu của họ. Đây là nhiều kĩ năng mềm đã được nhận diện như “Trao đổi, Trình bày, Cộng tác và Lãnh đạo, v.v.” nhưng về toàn thể, chúng là thái độ cho phép mọi người hoà hợp với người khác, làm quyết định đúng, giải quyết vấn đề, phát triển sự kính trọng và trở thành người lãnh đạo trong công việc của họ.

Khi người tốt nghiệp hỏi xin lời khuyên từ tôi, tôi bao giờ cũng bảo họ: “Phát triển thái độ đúng ở bất kì chỗ nào bạn làm việc, khiêm tốn và đối xử với mọi người với sự kính trọng, nhận trách nhiệm đầy đủ về điều bạn làm, và không bao giờ dừng học.”

 

—English version—

 

Never stop learning

The advance of Information Technology has impacted everything, from manufacturing to medical, from business to education. It destroys many jobs, but also creates new jobs too. However, most people are worried about jobs that are threatened by technology, but not pay attention to the new opportunities and the newly created jobs.

I often told high school students: “The jobs that you will work by the time you graduate from college are probably do not even exist yet. So besides the knowledge that you learn from school, you must continually keep an open mind and pay attention to all the innovations that are happening now.” For example, five years ago, a position like “Big Data Analyst” did not even exist. With the proliferation of smartphones, streaming video, and the rapid growth of data everywhere, today “Big data analytics” is one of the “Hottest” jobs. As this is a new position, with many opportunities, they can expect very high salary  across many industries. As the development of commercial drones has accelerated in the past two years, there is high demand in drone programming than ever before.  As more businesses like Amazon are beginning to use drones to deliver products to customers, and many companies are following this trend, the future of people who could program drones is very bright.

But how many young people are spending the time to read about these innovation trends? If they have to learn about these trends, they often follow news about the latest electronic devices or newest video games. Most know about the iPhone 8 or Samsung Galaxie 9 , but not what they need to learn to make their career better. They want to be “Entrepreneur, ” but in fact, they only are consumers as they spend money, NOT making money.

To succeed in this technology-driven world, young students must continually read about all the technical changes that are happening and keep an open mind, be flexible, and always continue to learn new skills to be ready when changes occur. Although their education can help them to get a job, but to be successful, they need to develop the additional “soft skills” that will assist them to do well in different positions. “Soft-skills” are not something they can learn from books or schools but they must develop themselves by knowing their strengths and weaknesses. These are many identified soft-skills such as “Communication, Presentation, Collaboration, and Leadership, etc. but overall, they are the attitudes that allow people to get along with others, to make the right decisions, to solve problems, to develop respect and become leaders in their work.

When graduates asked me for advice, I always told them: “Develop the right attitudes in wherever you work, be humble and treat everybody with respect, take full responsibility for what you do, and never stop learning.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5452 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.