Khu vực khoa học

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang lập kế hoạch học ở Mĩ sang năm. Em quan tâm tới khu vực khoa học trong STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học) nhưng em không biết chọn lĩnh vực học tập nào vì thuật ngữ “khoa học” quá rộng. Thầy có thể giải thích một số lĩnh vực học tập bên trong Khoa học thật chi tiết để cho em có thể chọn được lĩnh vực học tập của em.”

 

Đáp: Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học (STEM) là bốn khu vực chính có tác động lớn trong thế kỉ 21. Sau đây là các lĩnh vực nghiên cứu bên trong phân loại Khoa học được cung cấp ở hầu hết các đại học Mĩ. Một số các lĩnh vực yêu cầu năm tới bẩy năm học (Y học, Nha học, v.v.) và một số lĩnh vực chỉ yêu cầu 2 năm học (như, Kĩ thuật viên và Nhà công nghệ).

Khu vực khoa học bao gồm năm phân loại chính:  Sinh học, Hoá học, Địa chất học, Vật lí học và Chăm sóc sức khoẻ học.

Khu vực chăm sóc sức khoẻ bao gồm bốn phân loại con: Y học, Điều dưỡng, Sức khoẻ ứng dụng, và công nghệ y học.

Các phân loại con y học bao gồm bốn lĩnh vực học tập: Y học, Nha học, Dược học, Nhãn học và Chữa bệnh chân.

Điều dưỡng bao gồm hai lĩnh vực nghiên cứu: Điều dưỡng có đăng kí và Điều dưỡng thực hành có cấp phép.

Phân loại con Sức khoẻ ứng dụng là những chương trình đào tạo các nhà chuyên nghiệp tham gia vào việc chuyển giao sức khoẻ và các dịch vụ liên quan như người nghiên cứu dinh dưỡng học, vệ sinh viên răng miệng, chuyên gia dinh dưỡng, nhà công nghệ y học, người trợ giúp y học, người trị liệu chuyên nghiệp, người điều trị vật lí, người chụp tia X, và người trị liệu hô hấp.

Phân loại con Công nghệ y học là các chương trình đào tạo các kĩ thuật viên như Kĩ thuật viên dược học, Kĩ thuật viên chụp tia X, Kĩ thuật viên tim mạch, Kĩ thuật viên phòng thí nghiệm lâm sàng, Kĩ thuật viên nha khoa, Kĩ thuật viên chẩn đoán y học siêu âm, Kĩ thuật viên thiết bị y học, Kĩ thuật viên ghi chép y học và thông tin sức khoẻ, nhà công nghệ y học, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và an toàn.

 

—English version—

 

The Science areas

A student wrote to me: “I am planning to study in the U.S. next year. I am interested in the Science areas within STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) but I do not know which field of study to choose because the term “science” is too broad. Could you explain some fields of study within Science in details so I can select my field of study.”

 

Answer: Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) are the four major areas that have a significant impact in the 21st century. Following are the fields of study within the Science category offer at most U.S. universities and college. Some fields require five to seven years (Medicine, Dental, etc.) and some only require 2 years of study (i.e., Technicians and Technologists).

Science area consists of five major categories:  Biology, Chemistry, Geosciences, Physics, and Healthcare.

Healthcare area consists of four subcategories: Medicine, Nursing,  Allied Health, and Medical Technology.

Medicine subcategories consist of four fields of study: Medical, Dental, Pharmacy, Optometry, and Podiatry.

Nursing consists of two fields of studies: Registered Nurse and Licensed Practical Nurse.

Allied Health subcategories are programs that train professionals involved with the delivery of health or related services such as a nutritionist, dental hygienists, dietitians, medical technologists, medical assistants, occupational therapists, physical therapists, radiographers, and respiratory therapists.

Medical technology subcategories are programs that train technicians such as  Pharmacy Technician, Radiation Technician,  Cardiovascular Technician, Clinical Laboratory Technician, Dental Technician, Diagnostic Medical Sonographer, Medical Appliance Technician, Medical Records and Health Information Technician, Medicine Technologist, Occupational Health and Safety Specialist.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5190 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.