Khuyên bảo nghề nghiệp

Theo báo cáo tin tức mới nhất (8/2012), số sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm đang tăng lên với tỉ lệ đáng báo động trên khắp thế giới. Báo cáo này thấy rằng có con số quá lớn các sinh viên tốt nghiệp trong các khu vực mà thị trường việc làm không còn cần nữa vì họ đã không nhận được hướng dẫn đúng khi vào đại học. Kết quả là họ đầu tư bốn năm vào đại học nhưng chấm dứt với không việc làm hay làm việc về cái gì đó chẳng liên quan tới giáo dục của họ.

Khuyên bảo nghề nghiệp là việc làm chuyên nghiệp yêu cầu đào tạo thường xuyên và cập nhật để theo kịp với nhu cầu thị trường nhưng theo báo cáo này, nhiều trường không có các cố vấn nghề nghiệp cho nên các giáo sư được yêu cầu làm việc mà họ đã không được đào tạo để làm. Một giáo sư đại học phàn nàn: “Việc của chúng tôi là dạy chứ không phải cho lời khuyên. Nếu sinh viên cần giúp đỡ họ nên đi tới các cố vấn nghề nghiệp nhưng những người quản trị trường lại muốn chúng tôi cho lời khuyên nghề nghiệp, cái gì đó mà chúng tôi chẳng có ý tưởng nào về cách làm nó.” Ngay cả khi họ có các cố vấn nghề nghiệp thì không phải tất cả trong số họ đều làm việc tốt. Một cố vấn nghề nghiệp thú nhận: “Cố vấn nghề nghiệp chuyên nghiệp phải cập nhật yêu cầu thị trường việc làm cứ mỗi ba tháng nhưng đa số các cố vấn chỉ cập nhật thông tin này cứ một hay hai năm cho nên họ bao giờ cũng ở sau nhu cầu thị trường. Họ không có cập nhật về xu hướng công nghiệp cho nên họ không có ý tưởng nào về thị trường việc làm và ai đang thuê người?”

Khảo cứu được tiến hành bởi Hiệp hội các giáo sư đại học thấy rằng phần lớn trong họ đều trải qua khó khăn khi cho sinh viên lời khuyên nghề nghiệp. Đa số (68%) các giáo sư không cảm thấy họ có tri thức thích hợp để cho hướng dẫn. Một nửa số họ thú nhận đã cho lời khuyên kém cho sinh viên và nói rằng họ cảm thấy bị bắt buộc phải động viên sinh viên ở lại lĩnh vực học tập của họ hơn là chuyển sang lĩnh vực khác. Có niềm tin trong các giáo sư rằng ở lại trong lĩnh vực học tập là tuỳ chọn tốt nhất, bởi vì đó là chọn lựa của sinh viên ngay chỗ đầu tiên. Một giáo sư toán học nói: “Việc của tôi là dạy, nếu họ chọn học toán thì tôi rất mừng. Tôi không thể bảo họ chuyển sang lĩnh vực khác được. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cũng không thể tìm được việc làm?” Cũng có lo lắng về việc khuyên sinh viên chuyển nghề có thể đem tới những hậu quả xấu. Trên 30% các giáo sư thừa nhận rằng lời khuyên của họ chịu ảnh hưởng bởi sức ép từ cấp quản lí nhà trường và họ sợ rằng họ có thể mất việc nếu số lượng sinh viên sút giảm.

Đọc thêm  Lập kế hoạch cho tương lai Phần 2

Không chỉ các cố vấn nhà trường và giáo sư đang nỗ lực khó khăn. Quá nửa các phụ huynh cũng nói rằng họ cảm thấy không với được tới việc khuyên con cái họ về nghề nghiệp. Hơn một phần ba các phụ huynh nói rằng lời khuyên của họ thường bị giới hạn vào các nghề mà họ quen thuộc. Một người mẹ nói: “Thế giới đang thay đổi quá nhanh, chúng tôi chỉ biết về vài nghề như nghề y, nghề dược, nghề nha sĩ. Chúng tôi không biết khuyên con cái mình về cái gì. Chúng có nhiều chọn lựa bây giờ nhưng không phải tất cả những chọn lựa đó cho chúng tương lai tốt.”

Khi việc khuyên bảo là không rất rõ ràng, sinh viên không có được thông tin đầy đủ về họ cần gì để làm chọn lựa có thông tin về tương lai của họ. Nhiều người chỉ theo bạn bè họ để chọn lĩnh vực học tập nào đó và chung cuộc không thể tìm ra được việc. Chẳng hạn, ngân hàng đã là việc nóng mười năm trước nhưng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ngày nay nó được coi là một trong những việc tồi nhất với số lượng người thất nghiệp cao nhất.

Với nhiều người vào đại học, họ rất có thể cần những lời khuyên về chọn nghề nào và học lĩnh vực nào. Vì nhà trường sẽ có ảnh hưởng chính lên con đường nghề nghiệp mà sinh viên chọn lấy, điều bản chất là giáo sư nhận giúp đỡ nhiều hơn với trách nhiệm cố vấn của họ. Một giải pháp sẽ là cung cấp cho các giáo sư và phụ huynh nhiều thông tin hơn về thị trường việc làm và các lĩnh vực học tập được cần tới để vào nghề nghiệp nào đó. Điều này có thể được thực hiện bởi việc làm nhiều thông tin công nghiệp thành sẵn có và xây dựng mối quan hệ vững chắc với các công ti địa phương. Các công ti cần công nhân có kĩ năng và sinh viên cần việc làm và bằng việc có quan hệ tốt hơn với công nghiệp, trường có thể hành động như chiếc cầu để đem công nghiệp và sinh viên lại với nhau.

Cách khác làm nhẹ gánh cho các giáo sư là tăng vai trò các công ti tham gia vào lớp học. Đây là điều gì đó mà phần lớn các giáo sự thích thấy xảy ra, với 93% nói họ muốn sinh viên có truy nhập tốt hơn với những người sử dụng lao động và doanh nghiệp trong khi vẫn còn ở trường. Trường nên mời các công ti tới và thảo luận về nhu cầu của họ và cho sinh viên phương hướng rõ ràng về nhu cầu của họ và khu vực nào họ đang thuê người. Bằng việc cung cấp nhiều thảo luận kinh nghiệm công việc, cho các bài nói về nghề nghiệp, được tham gia vào phát triển giáo trình ở trường hay chỉ có hiện diện trong lớp sẽ thúc đẩy tự tin của sinh viên.

Đọc thêm  Có việc làm ở công ti mơ ước của bạn

Mặc dầu các giáo sư nên hội tụ vào việc dạy, ảnh hưởng mà họ có đối với chọn lựa giáo dục của sinh viên vẫn là mấu chốt. Trong thị trường việc làm khó khăn này, điều sống còn là sinh viên nhận được hướng dẫn đúng. Điều quan trọng là động viên sinh viên bắt đầu nghĩ về tương lai của họ và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ sớm nhất có thể được bởi vì tương lai của họ là tương lai của xã hội và của đất nước.

 

—-English version—-

 

Career Advising

According to a latest news report (August 2012), the number of college graduates who could not find jobs is increasing at an alarming rate all over the world. The report finds that there are an overwhelming number of students graduating in areas that the job market no longer need because they did not receive proper guidance when entering college. The result is they invest four years in college but end up unemployed or working on something that has nothing to do with their education.

A career advising is a professional job that requires constantly training and updating to keep up with market demand but according to the report, many schools do not have career advisors so professors are being asked to do a job for which they have not been trained for. A college professor complained: “Our job is to teach, not to give advice. If students need help they should go to the career advisors but school administrators want us to provide career advising, something that we have no idea how to do it.” Even when they have career advisors not all of them are doing a good job. A career advisor admitted: “A professional career advisor must update the job market requirements every three months but a majority of advisors only update this information every one or two years so they are always behind the market needs. They do not have the most up to date about industry trend so they have no idea about job market and who are hiring?”

The study conducted by the Association of Colleges Professors found that most of them experience difficulty in giving careers advice to students. A majority (68%) of professors do not feel they have the appropriate knowledge to give guidance. Half of them admitted to having given bad advice to students and said that they feel obligated to encourage students to stay on their field of study rather than switch to others. There is a belief among professors that staying in a field of study is the best option, because it is student’s choice in the first place. A Math professor said: “My job is to teach, if they select to study Math than I am very glad. I cannot tell them to switch to other fields. What will happen if they also cannot find job?” There is also a worrying about advice students to switch career may bring bad consequences. Over 30% of professors admitted that their advices were influenced by pressure from school management and they fear that they might lose their job if student numbers declined.

Đọc thêm  Lời khuyên về việc làm trong thị trường ngày nay

It is not just school advisors and professors who are struggling. More than a half of parents also say that they feel out of touch with advising their children about careers. More than a third of parents say that their advice often be limited to careers in which they are familiar. A mother said: “The world is changing too fast, we only know about few careers such as medical, pharmacy, and dental. We do not know what to advice our children. They have many choices now but not all of them would give them good future.”

When advice is not very clear, students do not get the full information about what they need to make an informed choice about their future. Many just follow their friends to select some fields of study and eventually could not find works. For example, Banking was a hot job ten years ago but after the financial crisis in 2008, today it is considered one of the worst jobs with the highest number of unemployed graduates.

With more people entering college they will most likely need advices on what careers to chose and what fields to study. As schools will have a major influence on the career path that students choose to take, it is essential that professors get more help with their advisory responsibilities. One solution would be to provide professors and parents with more information on the jobs market and the fields of study required to get into certain careers. This could be done by get more industry information to be available and building strong relationship with local companies. Companies need skilled workers and students need jobs and by having better relationship with industry, schools can act as a bridge to bring industry and students together.

Another way to ease the burden on professors is to increase the role that companies participate in the classroom. This is something that most professors like to see happen, with 93% saying they want students to have better access to employers and businesses while at school. School should invite companies to come and discuss their needs with students and give them a clear direction about their needs and what area they are hiring. By providing more work experience discussions, giving careers talks, getting involved in the development of the curriculum at school or just having presence in the classroom would boost the confidence of students.

Although professors should focus on teaching, the influence they have over a students’ education choices is still critical. In this difficult jobs market, it is vital that students receive proper guidance. It is important to encourage students to start thinking about their future and plan their career as early as possible because their future is the future of the society and the country.

Nguồn: science-technology.vn/?p=661 (science-technology.vn)