Kĩ năng cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư

Một sinh viên hỏi: “Kĩ năng công nghệ nào mà người tốt nghiệp đại học cần có để thành công trong Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi công nghệ tác động tới mọi thứ.  Có kĩ năng công nghệ là KHÔNG đủ, bạn cần phát triển các kĩ năng mềm như trao đổi, cộng tác, làm việc tổ, làm việc qua nhiều chức năng trong công ti. Bạn cũng cần biết ít nhất một ngoại ngữ để trao đổi với người dùng, khách hàng trên khắp thế giới. Nếu bạn không có kĩ năng mềm và kĩ năng ngoại ngữ, cơ hội của bạn để kiếm việc làm với một công ti tốt là rất bị hạn chế.

Công nghệ đang thay đổi nhanh; bạn cần giữ cho kĩ năng công nghệ của bạn được hiện hành với những thay đổi này. Tất nhiên, bạn không thể bắt kịp với mọi thứ, nhưng bạn cần hội tụ vào vài lĩnh vực để là chuyên gia trong thị trường cạnh tranh cao này.  Có bốn khu vực mà tôi coi là rất quan trọng: Phân tích dữ liệu; Tính toán mây, An ninh cyber, và Internet mọi vật (IoT). Bạn không phải là Nhà khoa học dữ liệu nhưng có khả năng hiểu các công cụ phân tích dữ liệu lớn và cách chúng làm việc. Cùng điều này cũng áp dụng cho các khu vực khác nữa. Bạn phải hiểu cách mây làm việc, cách giữ an ninh cho nó, và qui trình về cách chọc thủng hệ thống máy tính xảy ra và có khả năng nhận ra những chỗ mong manh của hệ thống tính toán.

Đọc thêm  Bắt đầu công ti khi bạn vẫn còn trong trường

Để thăng tiến trong nghề nghiệp của bạn, bạn cần hiểu cách mọi phần mềm, phần cứng và thiết bị di động trong công ti vận hành và làm việc cùng nhau. Tri thức này là khía cạnh then chốt của Cách mạng công nghiệp thứ tư nơi máy tính và máy thông minh như robots làm việc và trao đổi mà không có thao tác viên con người. “Cơ xưởng thông minh,” trong đó hệ thống máy tính giám sát các qui trình vật lí của cơ xưởng và làm quyết định. Các hệ thống vật lí được kết nối và trở thành Internet mọi vật, trao đổi và hợp tác cả với nhau và với con người trong thời gian thực qua web không dây.

Đọc thêm  Bạn thực sự cần gì?

 

—English version—

 

The skills for the Fourth Industrial Revolution

A student asked: “What are the technology skills that college graduates need to succeed in the Fourth Industrial Revolution? Please advise.”

 

Answer: We are living in a technology-driven world where technology impacts everything.  Having technology skills is NOT enough, you need to develop soft skills such as communication, collaboration, teamwork, to work across multiple functions in a company. You also need to know at least one foreign language to communicate with users, customers all over the world. If you do not have soft skills and foreign language skills, your chance of getting a job with a good company is very limited.

Technology is changing fast; you need to keep your technology skills current with these changes. Of course, you cannot keeping up with everything, but you need to focus on a few areas to be an expert in this highly competitive market.  There are four areas that I considered very important: Data Analytics; Cloud Computing, Cybersecurity, and the Internet of Things (IoT). You do not have to be a Data Scientist but being able to understand big data analytics tools and how they work. The same thing also applies to other areas too. You must understand how the cloud works, how to secure it, and the process of how computer system breaches happen and be able to recognize computing system vulnerabilities.

Đọc thêm  Nghề phần mềm

To advance in your career, you need to understand how all the software, hardware, systems and mobile devices in the company function and work together. This knowledge is the key aspect of the Fourth Industrial Evolution where computers and smart machines such as robots work and communicate without human operators. The “smart factory,” in which computer systems monitor the physical processes of the factory and make decisions. The physical systems are connected and become Internet of Things, communicating and cooperating both with each other and with humans in real time via the wireless web.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5361 (science-technology.vn)

Leave a Reply