Kĩ năng có nhu cầu cao

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ nhất trong Khoa học máy tính. Em muốn biết em cần có kĩ năng nào lúc em tốt nghiệp. Em đã đọc blog của thầy về Di động, Dữ liệu lớn Big data, Tính toán mây và An ninh nhưng ở nước em phần lớn việc làm chỉ yêu cầu kĩ năng lập trình và kiểm thử. Em hoang mang và không biết chiều hướng nào là đúng? Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Dường như thị trường công nghệ thông tin của nước bạn chưa bắt kịp với phần còn lại của thế giới nhưng nó sẽ bắt theo và nhu cầu sẽ thay đổi. Trong mười năm qua, kinh tế toàn cầu đã trở nên được kết nối thế, cho nên bất kì cái gì xảy ra ở chỗ này sẽ lan sang các chỗ khác. Sớm hay muộn những kĩ năng nào đó như Tính toán mây, An ninh, Di động và Big data sẽ được cần tới ở nước bạn. Hiện thời các công ti công nghệ ở nước bạn đang hội tụ hoàn toàn vào kinh doanh làm khoán ngoài vì thị trường địa phương vẫn chưa được phát triển nhưng nó sẽ thay đổi. Bạn cần nhìn vào trong tương lai thay vì vào điều đang xảy ra hôm nay để lập kế hoạch nghề nghiệp cho bạn. Là một sinh viên khoa học máy tính, bạn sẽ học về lập trình và kiểm thử trong trường nhưng bạn cần phát triển tri thức và kĩ năng của bạn ra bên ngoài điều trường có thể dạy bạn. Tôi nghĩ trong một tới bốn năm nữa, nhu cầu ở nước bạn sẽ là trong phát triển ứng dụng Di động và Phần mềm như dịch vụ hay Tính toán mây. Đến lúc bạn tốt nghiệp, bạn có thể cần những kĩ năng này để có được việc làm tốt.

Để phát triển kĩ năng trong ứng dụng di động, bạn cần biết về IOS của Apple, Android của Google, hay Windows 8 của Microsoft. Bạn phải biết cách tạo ra một site mà có thể được xem và dẫn lái từ các thiết bị nhỏ như điện thoại di động hay máy tính bảng. Ngày nay việc bán máy tính bảng và điện thoại thông minh đã đạt tới trên năm tỉ thiết bị và nhiều người đang dùng điện thoại thông minh để làm việc, kiểm emails, lướt web nhiều hơn PC. Có cả “thiết bị đeo được” như đồng hồ thông minh của Samsung và kính của Google được giới thiệu năm qua và tôi nghĩ sẽ có nhiều thiết bị di động nữa được xây dựng trong tương lai gần. Do đó các kĩ năng phát triển app di động sẽ có nhu cầu cao vì thị trường di động là lớn hơn nhiều so với thị trường PC hai mươi năm trước.

Phần mềm như dịch vụ – Tính toán mây là khu vực khác sẽ tăng trưởng lớn. Tuy nhiên kĩ năng này phần lớn được dạy trong Quản lí hệ thông tin, không trong khoa học máy tính. Khi nhiều công ti đang chuyển sang mây để giảm chi phí, nhu cầu sẽ là cao. Trong năm tới, bạn có thể thấy việc tổ hợp của tính toán mây và di động vào một thứ mới vì bộ nhớ trên di động bị giới hạn cho nên mọi người sẽ phải lưu các thứ trên mây. Di động và mây có thể là điều lớn nhất trong vài năm tới và nhu cầu cho những kĩ năng này sẽ bùng nổ.

An ninh tính toán là quan trọng nhưng kĩ năng này chủ yếu được dạy ở chương trình bằng cấp chuyên sâu. Nếu bạn quyết định tiếp tục học bằng thạc sĩ, an ninh tính toán sẽ là chọn lựa tốt. Tôi chắc mọi công ti sẽ cần kĩ năng đó và hiện thời có thiếu hụt công nhân an ninh tính toán trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, bạn cần phát triển kĩ năng mềm và kĩ năng ngoại ngữ nữa. Những kĩ năng này sẽ cho bạn rõ ràng ưu thế hơn so với người khác vì kĩ năng kĩ thuật một mình nó là KHÔNG đủ. Kinh tế toàn cầu đang phục hồi, nó sẽ bành trướng sang nhiều nước và các công ti sẽ cần thuê nhiều công nhân hơn. Khi kinh doanh cải thiện, nó sẽ dẫn lái nhu cầu về nhiều công nhân kĩ thuật với đủ mọi loại kĩ năng, từ kĩ năng cơ sở như lập trình và kiểm thử tới kĩ năng chuyên môn như di động và an ninh nhưng kĩ năng mềm và kĩ năng ngôn ngữ sẽ là các yếu tố then chốt theo đó công ti cần để làm việc và bạn sẽ làm được bao nhiêu. Bằng việc có tất cả các kĩ năng được cần, bạn sẽ có khả năng đảm bảo an ninh và nghề nghiệp tuyệt vời trong tương lai.

 

—English version—

 

High demand skills

A student wrote to me: “I am a first year student in Computer Science. I want to know what skills do I need to have by the time I graduate. I have read your blog about Mobile, Big data, Cloud computing and Security but in my country most jobs only require programming and testing skills. I am confused and do not know which is the right direction? Please help.”

 

Answer: It seems your country’s information technology market has not caught up with the rest of the world yet but it will and the demand will change. In the past ten years, the global economy has become so connected so whatever happen in one place will spread to others. Sooner or later certain skills such as Cloud computing Security, Mobile, and Big data will be needed in your country. Currently technology companies in your country are strictly focusing on outsourcing business because the local market is still underdeveloped but it will change. You need to look into the future rather than what is happening today to plan your career. As a computer science student, you will learn about programming and testing in school but you need to develop your own knowledge and skills beyond what school can teach you. I think in one to four years, the demand in your country will be in Mobile applications development and Software as a Service or Cloud computing. By the time you graduate, you may need these skills to get a good job.

To develop skills in mobile application, you need to know about Apple’s IOS, Google’s Android, or Microsoft’s Windows 8. You must know how to create a site that can be viewed and navigated from small devices such as the mobile phones or tablets. Today sales of tablets and smartphones have reached over five billion devices and more people are using smartphone to do work, check emails, surf the web than PC. There are “wearable devices” such as Samsung’s smart-watches and Google’s glass being introduced last year and I think there will be more mobile devices being built in the near future. Therefore mobile apps development skills will be in high demand as the mobile market is much bigger than the PC market twenty years ago.

Software as a Service – Cloud computing is another area that will grow big. However this skill is mostly taught in the Information System Management, not in computer science. As more companies are moving to the cloud to reduce cost the demand will be high. In the next year, you may see the combination of mobile and cloud computing into a new thing since the storage on mobile is limited so people will have to store things in the cloud. Mobile and cloud maybe the biggest thing in the next few years and demand for these skills will be exploding.

Computing security is important but this skill is mostly taught in advanced degree program. If you decide to continue to a Master degree, computing security would be a very good choice. I am sure every company will need that skills and currently there is a shortage of computing security workers all over the world.

However, beside technical skills, you need to develop soft-skills and foreign language skills too. These skills will clearly give you an advantage over others because a technical skill alone is NOT enough. The global economy is recovering, it will expand to many countries and companies will need to hire more workers. As the business improves, it will drive the need for more tech workers with all types of skill, from the basic skills like programming and testing to specialized skills such as mobile and security but soft skills and foreign language skills will be the key factors on which company to work for and how much you will make. By having all the needed skills, you will be able to secure an excellent career in the future.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3956 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.