Kĩ năng đọc cho chương trình bằng cấp

Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính, em đang lập kế hoạch tiếp tục giáo dục của em học bằng cấp chuyên sâu ở Mĩ. Tiếng Anh của em tốt với điểm TOEFL là 110; điểm số của em cũng tuyệt (95/100). Em đang làm việc trên ứng dụng cho nhiều đại học. Có cái gì khác em cần chuẩn bị không?

 

Đáp: Dường như là bạn đã chuẩn bị tốt cho thách thức ở trường Mĩ. Lời khuyên của tôi là bạn có thể cần phát triển kĩ năng đọc tốt vì đó là kĩ năng bản chất cho việc học trong bất kì chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ nào, nơi nhiều việc đọc được yêu cầu. Tôi đã thấy nhiều sinh viên quốc tế tới học ở Mĩ gặp khó khăn vì họ không có kĩ năng đọc tốt. Sinh viên đọc tốt có xu hướng có miền từ rộng để trao đổi, vì họ đọc nhiều hơn, họ có từ vựng tốt hơn để dùng trong cuộc sống hàng ngày.

Nhiều sinh viên thường lẫn lộn giữa kĩ năng đọc và kĩ năng ngôn ngữ, nhưng đọc là về hội tụ và tập trung để hiểu tài liệu. Có khả năng này sẽ cho phép bạn tiêu thụ nhiều bài báo nghiên cứu trong thời gian tương đối ngắn và giúp bạn biết thêm về nghiên cứu của bạn. Khi bạn đọc, bạn có nhiều thời gian hơn để nghĩ và phát triển hiểu thấu và nhìn sâu duy nhất vào điều bạn có thể làm. Bằng việc có tri thức về cách mọi sự làm việc, bạn có thể đạt tới thành công tốt hơn nhiều ở bất kì chương trình bằng cấp nào (thạc sĩ hay tiến sĩ).

Mọi người bị giới hạn bởi điều họ biết, họ càng biết nhiều về thế giới bao quanh họ, họ sẽ càng mở rộng hiểu biết của họ về điều gì là có thể và có tri thức này sẽ cho phép họ phát kiến. Chúc bạn may mắn trên cuộc hành trình của bạn để theo đuổi bằng cấp chuyên sâu ở Mĩ.

 

—English version—

 

Reading skill for graduate programs

A student wrote to me: “As a third-year college student in Computer Science, I am planning to continue my education for an advanced degree in the U.S. My English is good with TOEFL score of 110; my grade is also excellent (95/100) I am working on the application to several universities. Is there anything else that I need to prepare?

 

Answer: It seems that you are well-prepared for the challenge in U.S. School. My only advice is you may need to develop a good reading skill because it is an essential skill for studying in any Master and Ph.D. program where a lot of reading is required. I have seen many international students who came to study in the U.S. had difficulty because they did not have a good reading skill. Students who read well tend to have a wide range of words to communicate, as they read more, they have a better vocabulary to use in everyday life.

Many students often confuse between reading skill and language skills, but reading is about focus and concentration to understand the materials. Having this ability will allow you to consume a lot of research papers in a relatively short time and help you to know more about your research. When you read, you have more time to think and develop a unique comprehension and insight into what you can do. By having knowledge of how things work, you can achieve much better success at any graduate programs (MS or Ph.D.).

People are limited by what they know, the more they know about the worlds surrounding them, the more they will expand their understanding of what is possible and have this knowledge will allow them to innovate. Good luck on your journey to pursue the advanced degree in the U.S.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5573 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.