Kĩ năng được cần

Theo một khảo cứu công nghiệp, thiếu hụt hiện thời về công nhân công nghệ thông tin (CNTT) có thể tiếp tục tới 2025 vì nhu cầu về công nhân CNTT vẫn còn rất cao nhưng cung cấp vẫn còn thấp. Nhu cầu hàng đầu là trong lập trình máy tính vì số người tốt nghiệp bằng cử nhân trong Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin không tăng nhanh như mong đợi. Mặc dầu nhu cầu tổng thể vẫn còn cao nhưng có một số kĩ năng có nhu cầu mạnh nhất như Người quản trị cơ sở dữ liệu, An ninh tính toán, hỗ trợ Tính toán mây, và phân tích Big data. Khảo cứu này nói rằng toàn cảnh việc làm cho nhà chuyên nghiệp CNTT là tuyệt vời trong 10 năm tới với 72% các công ti mong đợi thuê thêm công nhân CNTT.

Tuy nhiên kĩ năng công nghệ không phải là điều duy nhất các công ti cần, để đảm bảo công nhân mới sẽ có hiệu quả, nhiều công ti cũng nhìn vào kĩ năng mềm của họ như kĩ năng làm việc trong tổ và kĩ năng trao đổi của họ, đặc biệt với người doanh nghiệp. Một người quản lí giải thích: “Tôi muốn người doanh nghiệp của chúng tôi hiểu cách CNTT có thể giúp họ được hiệu quả hơn và làm cho việc của họ được thực hiện, và điều đó có thể xảy ra chỉ khi công nhân CNTT có thể giải thích rõ ràng cách CNTT có thể được đưa vào sử dụng tốt. Bạn có thể thực hiện hệ thống CNTT tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu người doanh nghiệp không hiểu phải làm gì với chúng, chúng là vô dụng. Kĩ năng quan trọng nhất là khả năng giải thích trong ngôn ngữ chung được dùng trong miền doanh nghiệp, như tiếp thị, bán hàng và tài chính, và KHÔNG dùng ngôn ngữ kĩ thuật CNTT mà người doanh nghiệp không hiểu và đó là lí do tại sao người tốt nghiệp Quản lí hệ thông tin là có giá trị hơn Khoa học máy tính vì họ có tri thức về doanh nghiệp bên cạnh tri thức kĩ thuật.”

Đọc thêm  Lời khuyên của Google

Ngày nay kĩ năng kĩ thuật là KHÔNG đủ cho thăng tiến nghề nghiệp vì phần lớn các công ti đang tìm người có sự trộn lẫn khác biệt của kĩ năng và kinh nghiệm để đề bạt vào cấp quản lí hay vị trí cao hơn. Do đó sinh viên kĩ thuật cần bổ sung kĩ năng kĩ thuật của họ bằng những “kĩ năng mềm” nào đó cho việc thăng tiến tiềm năng. Sau đây là một số kĩ năng mềm quan trọng mà họ cần phát triển:

1)      Kĩ năng trao đổi: Khả năng nói rõ ràng cũng như nghe chăm chú. Bạn cũng có thể cần học ít nhất một ngoại ngữ như tiếng Anh.

2)      Kĩ năng làm việc tổ: Khả năng làm việc tốt trong tổ. Có khả năng chia sẻ thông tin, cộng tác và nhận vai trò lãnh đạo khi thích hợp.

3)      Kĩ năng quản lí thời gian: Khả năng ưu tiên hoá các nhiệm vụ và dùng thời gian cho việc làm một cách khôn ngoan để làm cho mọi sự được thực hiện.

4)      Kĩ năng giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết vấn đề khi chúng nảy sinh, nhận trách nhiệm giải quyết chúng tương ứng và không bỏ chúng cho ai đó khác.

5)      Kĩ năng tâm trí cởi mở: Khả năng chấp nhận và học từ các phê bình và liên tục tăng trưởng như một nhà chuyên nghiệp.

Đọc thêm  Câu hỏi khó

6)      Kĩ năng tự tin: Khả năng có dũng cảm để làm việc làm với thái độ bình thản và gây hứng khởi tin tưởng trong người khác. Khả năng làm việc tốt dưới sức ép.

7)      Kĩ năng thích nghi: Khả năng thích nghi với tình huống mới và thách thức, sẵn lòng chấp nhận thay đổi và cởi mở với ý tưởng mới.

8)      Kĩ năng học cả đời: Khả năng liên tục học những điều mới và đọc nhiều và có tri thức tổng thể về xu hướng thị trường.

 

—English version—

 

The needed skills

According to an industry study, the current shortage of Information Technology (IT) workers may continue until 2025 as the demand for IT workers remain very high but supply is still low. The top demand is in computer programming as the number of graduates with a Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering and Information System Management is not increasing as fast as expected. Although overall demand remains high but there are certain skills that have a strongest demand such as Database administrator, Computing security, Cloud computing supports, and Big data analytics. The study stated that overall job prospects for IT professionals are excellent in the next 10 years with 72% of companies expecting to hire more IT workers.

However technology skills are not the only thing that companies need, to ensure new workers will be effective, more companies also look at their soft-skills such as the ability to work in team and their communication skill, especially with business people. A manager explains: “I want our business people to understand how IT can help them be more efficient and get their job done, and that can happen only when IT workers can clearly explain how IT can be put to good use. You can implement the best IT systems in the world, but if business people do not understand what to do with them, they are useless. The most important skill is the ability to explain in common language used in business domains, such as marketing, sales and finance, and NOT use IT technical languages that business people do not understand and that is why graduates in Information System Management are more valuable than Computer Science because they have the knowledge of business in addition to technical skills.”

Đọc thêm  Bức thư cho người lãnh đạo giáo dục

Today technical skills are NOT enough for career advancing as most companies are looking for people with different mix of skills and experience to promote into management or higher positions. Therefore technical students need to complement their technical skills with certain “soft skills” for potential advancement. Following are some important soft-skills that they need to develop:

1)      Communication Skills: Ability to speak clearly as well as listening carefully. You may also need to learn at least one foreign language such as English.

2)      Teamwork skills: Ability to work well in teams. Be able to share information, be cooperative and take a leadership role when appropriate.

3)      Time Management skills: Ability to prioritize tasks and use the time on the job wisely to get things done.

4)      Problem-Solving Skills: Ability to solve problems when they arise, take responsibility to solve them accordingly and do not leave them for someone else.

5)      Open Mind skills: Ability to accept and learn from criticism and continue to grow as a professional

6)      Self-Confidence skills: Ability to have courage to do the job with a sense of calm and inspire confidence in others. Ability to work well under pressure.

7)      Adaptability skills: Ability to adapt to new situation and challenges, willing to accept changes and open to new ideas.

8)      Lifelong learning skills: Ability to continue to learn new things and read more and have overall knowledge of market trends.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4246 (science-technology.vn)

Leave a Reply