Kĩ năng học thực hành

Một số sinh viên đại học có thói quen học tập xấu, họ thường đọc tài liệu môn học trong chỗ đông người như tiệm cà phê, nhà hàng, và đồng thời nghe nhạc bằng tai nghe, hay thậm chí vừa ăn vừa uống rồi coi đó là học tập. Nhưng đọc và học không phải là một. Đọc là bước đầu tiên khi sinh viên đọc sách giáo khoa, hay tham chiếu tài liệu để biết “tri thức cơ bản.”  Học là điều tiếp theo khi sinh viên đọc lại tài liệu môn học, cố hiểu khái niệm, xử lí và phân tích logic để xây dựng “mức độ sâu hơn” của tri thức, để cho họ biết nó đủ rõ để áp dụng nó.

Tôi thường khuyên sinh viên của tôi phát triển kĩ năng học bằng việc tìm nơi yên tĩnh để học mà không làm sao lãng sự tập trung của họ. Chẳng hạn, họ nên đi tới thư viện hay thậm chí nơi yên tĩnh để tránh bị làm sao lãng. Tôi nói: “Các em không nên nghe nhạc, ăn hay uống khi học. Thời gian dành cho học là chỉ cho học, không cho cái gì đó khác. Từng ngày, các em nên lập ra một thời gian đặc biệt để học và duy trì lịch đó. Thời gian tốt nhất là sau giờ lên lớp khi nội dung môn học vẫn còn tươi mới trong tâm trí các em. Đây cũng là lúc để xem lại các ghi chép của các em mà các em đã ghi trên lớp và so sánh với sách giáo khoa để cho đầy đủ. Với mỗi giờ trên lớp, các em sẽ cần ít nhất hai giờ học của riêng mình để xử lí mọi thông tin và phát triển thói quen học tập tốt. Trong thời gian này, tắt điện thoại di động, để các em có thể duy trì tập trung. Nếu các em dùng laptop, phải chắc các em không vào xem email hay Facebook. Mọi đêm trước khi các em đi ngủ, làm việc ôn lại trong mười lăm phút mọi tài liệu các em đã học ngày hôm đó, để cho các em không chỉ nhớ các khái niệm quan trọng mà còn nhận biết về điều các em đã học.”

Nhiều sinh viên thường để trễ việc học cho tới những phút cuối cùng. Đó là điều xấu vì họ không có đủ thời gian để học cái gì, và đặt họ vào căng thẳng không cần thiết. Bằng việc nhồi nhét vào phút cuối, họ có thể ghi nhớ cái gì đó chỉ đủ để qua được bài kiểm tra, nhưng họ không học mấy và sẽ quên hầu hết nó trong vài ngày tiếp. Đó KHÔNG phải là học, chỉ là ghi nhớ và họ sẽ không bao giờ phát triển tri thức hay kĩ năng họ cần để thành công trong nghề nghiệp.

 

—Englíh version—

 

Practical Studying Skills

Some college students have a bad studying habit, they often read the course materials in a crowded place like a coffee shop, restaurant, and at the same time listen to music with earphones, or even eating or drinking then consider it is studying. But reading and  studying are not the same. Reading is the first step when students read textbooks, or reference materials to know the “basic knowledge.”  Studying is the next thing when students re-read the course materials, try to understand the concept, processing and analyze the logic to build a “deeper level” of knowledge, so they know it well enough to apply it.

I often advise my student to develop practical study skills by finding a quiet place to study that is not distracting their concentration. For example, they should go to the library or even in a quiet place to avoid being distracted. I said: “You should not listen to music, eating or drinking when studying. Time for the study is strictly for study, not something else. Each day, you should set up a specific time to study and stay with that schedule. The best time is after each class when the course content is still fresh on your mind. This is also the time to review your notes that you took in class and compare with the textbook for completeness. For every hour in class, you will need at least two hours to study on your own to process all information and develop a good study habit. During this time, turn off your mobile phone, so you can stay focus. If you use a laptop, make sure you do not go to your email or Facebook. Every night before you go to bed, do a fifteen minutes review of all the materials that you learn on that day, so you not just remember important concepts but also aware of what you have learned.”

Many students often delay studying until the last minutes. It is a bad thing as they do not have enough time to learn anything, and put them in unnecessary stress. By cramming at the last minute, they may memorize something just enough to pass the test, but they do not learn much and will forget most of it in the next few days. That is NOT studying, only memorization and they will never develop the knowledge or skills that they need to succeed in their career.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5495 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.