Kĩ năng quan trọng cho sinh viên công nghệ thông tin

Một sinh viên viết cho tôi: “Em ghi danh vào chương trình Quản lí hệ thông tin. Em chọn lĩnh vực học tập nảy dựa trên lời khuyên từ blog của thầy và em muốn thành công trong nghề này. Em cần cái gì để đạt tới mục đích nghề nghiệp của em? Xin thầy cho em vài lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi mừng là em đã chọn một chọn lựa nghề tốt. Có một khía cạnh quan trọng của Quản lí hệ thông tin mà không mấy sinh viên chú ý tới, đó là hiểu biết toàn diện về kinh doanh toàn cầu và xu hướng công nghệ. Ngày nay phần lớn những người chủ công ti đều biết rằng công nghệ là chìa khoá then chốt cho doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu này nhưng nhiều người không hiểu làm sao công nghệ có thể giúp được họ để sinh lời nhiều hơn. Có nhu cầu về người quản lí công nghệ thông tin, người hiểu công nghệ đủ rõ và có khả năng giải thích nó bằng từ đơn giản để cho mọi người có thể hiểu được. Đây là cách người tốt nghiệp từ Quản lí hệ thông tin (ISM) có thể giữ vai trò quan trọng trong việc giúp cho người doanh nghiệp hiểu tiến bộ của công nghệ.

Trong nền kinh tế cạnh tranh ngày nay, các công ti đủ mọi kiểu đều phải thay đổi cách họ làm kinh doanh bằng việc chấp nhận công nghệ để tự động hoá qui trình của họ làm tăng hiệu quả và lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là công ti sẽ cần thuê nhiều người quản lí công nghệ thay vì người quản lí kinh doanh. Là người tốt nghiệp chương trình ISM, em sẽ cần biết cách kiểm điểm các qui trình doanh nghiệp hiện thời rồi nhận diện các cơ hội để cải tiến bằng việc thực hiện công nghệ như tự động hoá văn phòng, hay dùng robot chế tạo để tăng hiệu quả cho công ti. Điều đó có nghĩa là em cần học nhiều về qui trình doanh nghiệp, hiểu tự động hoá, và xu hướng công nghệ. Cách tốt nhất để thu được tri thức này là đọc nhiều hơn và học nhiều hơn và là người quản lí có hiểu biết về công nghệ.

Theo một khảo cứu công nghiệp toàn cầu năm 2014, mặc dầu phần lớn những người chủ công ti coi việc thực hiện công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu của họ nhưng họ không biết cách làm. Chỉ một số phần trăm nhỏ trong số họ đã áp dụng thành công công nghệ vào trong kinh doanh. Bằng việc nhìn vào các công ti thành công này, khảo cứu này thấy rằng phần lớn đã thu được mức hiệu quả cao hơn với việc tăng thu nhập và lợi nhuận. Thành công của họ đã dựa trên việc thuê người quản lí công nghệ, người có thể giáo dục các nhà quản lí doanh nghiệp về xu hướng công nghệ. Bằng việc hiểu công nghệ, người quản lí doanh nghiệp có khả năng làm quyết định tốt hơn, điều giúp cho họ tăng thu nhập. Và đó là lí do tại sao trong vài năm qua, sinh viên ISM đã được nhiều doanh nghiệp tìm nhiều nhất. Việc học tập tạo cho thành công về khả năng trao đổi các thuật ngữ kĩ thuật và giải thích cho họ bằng việc dùng các thuật ngữ doanh nghiệp cho nên người doanh nghiệp có thể hiểu được. Là sinh viên ISM, bạn sẽ cần hội tụ nhiều hơn vào những kĩ năng trao đổi này.

Trong nhiều năm, công nghệ thông tin (CNTT) đã được coi là chức năng hỗ trợ cho nên phần lớn những người quản lí doanh nghiệp đã không chú ý tới họ. Nhưng ngày nay công nghệ thông tin là chìa khoá cho sự sống còn trong thị trường cạnh tranh toàn cầu này. Đó là lí do tại sao chiến lược hướng dẫn chấp nhận công nghệ cần được xác định và trao đổi từ đầu để chắc rằng mọi người hiểu sự khẩn thiết để thay đổi như bước đầu tiên tới việc thực hiện thành công. Tất nhiên, công nghệ là thuật ngữ rộng và nó có thể ngụ ý nhiều thứ khác nhau với những người khác nhau. Để thành công, sinh viên ISM phải hiểu cách giải thích rõ ràng về nó nghĩa là gì cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, bằng việc dùng emails thay cho thư viết qua bưu điện có thể tăng tốc thông tin giữa công ti và khách hàng hay giữa các phòng ban và nó cũng tiết kiệm tiền bạc. Bằng việc có các websites, công ti có thể đăng mọi thông tin về sản phẩm và dịch vụ của nó thay vì dùng các tờ rơi hay quảng cáo in ra v.v.

Trong nền kinh tế toàn cầu này, công ti phải chấp nhận công nghệ để tìm những cách mới để tăng trưởng và thay đổi với luồng thị trường toàn cầu. Nhưng làm sao công ti nhận diện được các cơ hội và chuyển giao sản phẩm và dịch vụ đúng? Làm sao công ti điều phối luồng công việc qua nhiều phòng ban và nhiều cấp quản lí? Câu trả lời là có công nghệ đúng và chiến lược đúng để thực hiện thay đổi để trở thành công ti toàn cầu thực. Điều đó nghĩa là tư duy về lãnh đạo phải thay đổi từ thị trường địa phương sang thị trường toàn cầu và doanh nghiệp phải bành trướng ra ngoài thị trường địa phương và nó cần có những người quản lí hiểu công nghệ đủ vững để lãnh đạo thay đổi. Điều đó nghĩa là sinh viên ISM phải hiểu vấn đề toàn cầu, và xu hướng thị trường toàn cầu và cách duy nhất để làm điều đó là đọc nhiều hơn. Sinh viên ISM phải biết cách tạo ra chiến lược công nghệ có ảnh hưởng tới công ti như một toàn thể và có khả năng quản lí hệ thông tin điều tạo khả năng cho cải tiến qui trình doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ. Sinh viên ISM phải có khả năng nói thạo về ích lợi của công nghệ cho người chủ công ti và người quản lí doanh nghiệp và làm cho họ chấp nhận công nghệ như cách thức mới làm kinh doanh.

Thay đổi doanh nghiệp là khó vì nó cần tư duy mới khi nó nhắm tới làm những thay đổi lớn cho doanh nghiệp. Phần lớn các công ti đều có nhiều tầng người quản lí, một số vẫn còn tư duy cổ và không muốn thay đổi, điều đó là tuỳ ở kĩ năng của người quản lí công nghệ để thuyết phục họ thay đổi tư duy của họ và điều này là khó. Sinh viên ISM phải đủ hiểu biết về kĩ thuật và doanh nghiệp để giải thích nhu cầu này theo cách rõ ràng để cho mọi người sẽ hiểu và chấp nhận những thay đổi cần thiết. Nếu người quản lí doanh nghiệp không thay đổi tư duy của họ, những đối thủ cạnh tranh toàn cầu sẽ đi vào trong thị trường địa phương của họ và họ sẽ không có khả năng chống đỡ được các công ti toàn cầu này. Chẳng hạn, ở Trung Quốc 70% nhà hàng đóng cửa khi các công ti thức ăn nhanh như McDonald, KFC, Starbuck, Pizza Hut đi vào. 85% các cửa hàng bán lẻ nhỏ đóng cửa khi các cửa hàng bán lẻ lớn như Wal-Mart hay Ikea đi vào với sản phẩm tốt hơn và giá rẻ hơn.

Ngày nay người quản lí công nghệ là nhân tố thành công mấu chốt cho việc tạo điều kiện thay đổi để chắc công ti sẽ đáp ứng cho các mục đích kinh doanh của nó. Có nhu cầu lớn về người tốt nghiệp ISM với tri thức kĩ thuật xuất sắc và kĩ năng trao đổi và lãnh đạo mạnh.

 

—English version—

 

Important skills for Information technology Students

A student wrote to me: “I am enrolling in the Information System Management program. I select this field of study based on the recommendation from your blog and I want to succeed in this career. What do I need to achieve my career goals? Please give me some advises.”

 

Answer: I am glad that you have selected a good career choice. There is one important aspect of Information System Management that not many students pay attention to which is the comprehensive knowledge of global business and technology trends. Today most company owners know that technology is the key driver for business in this global economy but many do not understand how technology can help them to be more profitable. There is a need for information technology managers who understand technology well enough and be able to explain it in simple terms so that everybody can understand. This is how graduates from the Information Systems Management (ISM) can play important role in helping business people to understand the advantage of technology.

In today’s competitive economy, companies of all types must change the way they do business by adopting technology to automate their process to increase efficiency and profits. That means company will need to hire more technology managers instead of business managers. As graduates of the ISM program, you will need to know how to review current business processes then identify opportunities for improvement by implement technology such as office automation, or manufacturing robots to increase efficiency for the company. That means you need to learn more about business process, understand automation, and technology trends. The best way to acquire this knowledge is to read more and learn more and be a technology knowledgeable manager.

According to a global industry study in 2014, although most company owners considered implementing information technology was their top priority but they did not know how. Only a small percentage of them have been successfully applied technology in business. By looking into these successful companies, the study found that most have gain higher level of efficiency with increasing revenue and profit. Their success was based on hiring technology managers who can educate business managers on technology trends. By understand technology, business managers were able to make better decisions that helped them to increase revenue. And that is why in the past few years, ISM graduates were most sought after among many businesses. The study attributed the success to the ability to communicate technical terms and explain them using business terms so business people can understand. As ISM students, you will need to focus more on these communication skills.

For many years, information technology (IT) was considered as supporting function so most business managers did not pay attention to them. But today information technology is becoming strategic because adopting technology is the key to survive in this global competitive market. That is why the strategy guiding the adoption of technology needs to be defined and communicated from the beginning to make sure that everybody understands the urgency to change as the first step to a successful implementation. Of course, technology is a broad term and it can mean different things to different people. To succeed, ISM students must understand how to explain clearly on what it means and how useful it is to the business. For example, by using emails instead of written letter via courier can speed up information between company and customers or between departments and it also saves money By having websites, companies can post all information about its products and services instead of using printing brochures or advertising etc.

In this global economy, company must adopt technology to find new ways to grow and change with the flow of the global market. But how does a company identify opportunities and delivering the right products and services? How does a company coordinate workflows through several departments and multiple levels of management? The answer is having the right technology and right strategy to implement the changes to become a true global company. It means the thinking of leadership must change from local market to global market and business must expanding beyond the local market and it needs to have managers who understand technology well enough to lead the change. That means ISM students must understand global issues, and global market trends and the only way to do that is to read more. ISM students must know how to create technology strategy that affect the company as a whole and be able to manage information systems that enable the improvement of business processes, products and services. ISM students must be able to articulate the benefits of technology to company owners and business managers and get them to adopt technology as the new way to do business.

Business changes are difficult because it needs new thinking as it aims to make significant changes to the business. Most companies have many layers of managers, some with their old thinking and do not want to change, it is up to the skills of technology managers to convince them to change their thinking and this is difficult. ISM students must be knowledgeable about both technical and business to explain the needs in a clear manner so everybody will understand and accept the needed changes. If business managers do not change their thinking, other global competitors will move in their local market and they will not be able to fend off these global companies. For example, in China 70% of restaurants closed when fast food companies such as McDonald, KFC, Starbuck, Pizza Hut move in. 85% of small retail shops closed when large retail stores like Wal-Mart or Ikea move in with better products and cheaper prices.

Today technology managers are critical success factors for facilitating changes to make sure company will meet its business goals. There is strong demand for ISM graduates with excellent technical knowledge and strong communication and leadership skills.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4808 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.