Kĩ năng viết mã

Ngày nay công nghệ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, bất kể nơi bạn sống. Trong thế giới được công nghệ dẫn lái này, mọi ngành công nghiệp đều cần dùng công nghệ để làm tăng hiệu quả và để duy trì tính cạnh tranh. Nếu bạn là sinh viên đại học, học công nghệ có lẽ là chọn lựa tốt nhất mà bạn có thể làm. Với kĩ năng công nghệ, bạn có thể làm việc trong mọi ngành công nghiệp, mọi công ti, từ phần mềm tới tài chính, từ vận tải tới chăm sóc sức khoẻ, và từ nông nghiệp tới chế tạo v.v.

Kĩ năng nền tảng nhất trong công nghệ là lập trình, và gần như mọi việc làm trong tương lai sẽ yêu cầu kĩ năng này. Cho dù bạn không vào đại học, hay không học khu vực công nghệ; bạn vẫn cần học kĩ năng viết mã. Nhiều học sinh tin viết mã chỉ dành cho việc làm công nghệ thông tin hay khoa học, nhưng ngày nay ngay cả nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và thậm chí thiết kế thời trang cũng cần kĩ năng viết mã. Những lĩnh vực này dùng máy tính như công cụ làm việc.  Theo định nghĩa, kĩ năng viết mã nghĩa là dùng chương trình máy tính để viết các lệnh cho máy tính thay vì dùng các ứng dụng. Hiện thời, ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất là Java, Python, và C++. Tuy nhiên, nếu bạn thích xây dựng websites, bạn cần học JavaScript và HTML. Nếu bạn làm việc trong tài chính, ngân hàng với nhiều công việc phân tích, bạn cần học R.

Có kĩ năng viết mã sẽ cho phép bạn kiếm được việc làm tốt hơn và lương cao hơn. Với các sinh viên đang tìm cơ hội tốt hơn để tìm ra cơ hội việc làm, không có gì tốt hơn là học cách viết mã. Ngày nay phần lớn các trường kinh doanh của Mĩ đều yêu cầu học sinh học ít nhất một môn lập trình. Tại Carnegie Mellon, sinh viên trong kinh doanh, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc, bị bắt buộc phải học môn lập trình, nhưng phần lớn sinh viên sẽ học nhiều hơn một môn vì họ biết công nghiệp cần gì.

Nếu bạn nhìn vào các kĩ năng có nhu cầu cao, ngôn ngữ lập trình với tính ứng dụng rộng bao giờ cũng ở trên đỉnh với nhu cầu cao nhất. Sau đây là các kĩ năng mà bạn có thể muốn xem xét:

Java – lập trình đa năng

Javascript -phát triển Web

C++ – lập trình đa năng, đặc biệt trong kĩ nghệ

C# – lập trình đa năng

Python – lập trình đa năng

.NET – lập trình đa năng

XML – lập trình đa năng

SQL – Cơ sở dữ liệu

Linux – Hệ điều hành máy tính

Học những kĩ năng này có thể yêu cầu rằng bạn phải vào đại học và nhiều việc làm công nghệ yêu cầu bằng cử nhân. Tuy nhiên, do thiếu hụt công nhân có kĩ năng cao, nhiều công ti đang bắt đầu thuê nhiều người theo tri thức và kĩ năng của họ thay vì bằng cấp. Chẳng hạn, Google, Facebook đang thuê người có kĩ năng mà họ cần dù có hay không có bằng cấp, và xu hướng này đang lan rộng nhanh trong các công ti công nghệ.

Với sự phổ cập của các môn học trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOCs) nhiều công ti bây giờ đang coi chứng chỉ từ MOOCs của Coursera, edx, và Udacity như bằng chứng về kĩ năng nào đó để thuê. Một quan chức điều hành cấp cao của Google nói: “Vì nhiều người tốt nghiệp đại học không có các kĩ năng chúng tôi cần vì đào tạo của họ là lỗi thời, chúng tôi ưa thích thuê những người học từ MOOCs vì họ có thể đáp ứng cho nhu cầu của chúng tôi.” Tuyên bố này đã được hỗ trợ bởi nhiều quan chức điều hành từ các công ti hàng đầu cả ở Mĩ và châu Âu và đã tạo ra “sóng chấn động” trong các đại học hàn lâm.

Một nghiên cứu công nghiệp mới đã thấy rằng trong ba năm qua, trên 25% những người mới được thuê trong các công ti công nghệ không có bằng cử nhân, nhưng tất cả họ đều có kĩ năng lập trình rất thạo. Với những người không vào đại học, chứng chỉ của trường viết mã có thể là tấm vé mới để có được việc làm trong những công ti này.

 

—English version—

 

Coding skills

Today technology is the area that grows the fastest, regardless where you live. In this technology-driven world, every industry needs to use technology to increase efficiency and to stay competitive. If you are college students, study technology is probably the best choice that you can make. With technology skills, you can work in every industry, every company, from software to finance, from transportation to healthcare, and from agriculture to manufacturing, etc.

The most fundamental skill in technology is programming, and almost all jobs in the future will require this skills. Even if you do not go to college, or do not study technology areas; you still need to learn coding skills. Many students still believe coding is only for information technology or scientific jobs, but today even arts, music, architecture and even fashion design need coding skills. These fields use the computer as a tool to work.  By definition, coding skills mean using a computer program to write instructions to a computer instead of using applications. Currently, the most popular programming languages are Java, Python, and C++. However, if you like to build websites, you need to learn JavaScript and HTML. If you work in finance, banking with a lot of analytical works, you need to learn R.

Having coding skills will allow you to get a better job and a higher salary. For students looking to get a better chance of finding employment opportunities, there is nothing better than learning how to code. Today most U.S. business schools require students to take at least one programming course. At Carnegie Mellon, students in business, arts, music, architecture, have an obligation to take a programming course, but most would take more than one because they know what the industry needs.

If you look at the skills that are in high demand? A programming language with broad applicability is always on the top with the highest demand. Following are the skills that you may want to consider:

Java -General purpose programming

Javascript -Web development

C++ -General purpose programming, especially in engineering

C# -General purpose programming

Python -General purpose programming

.NET -General purpose programming

XML – General purpose programming

SQL – Databases

Linux – Computer system operations

To learn these skills may require that you go to college and many technology jobs require a bachelor’s degree. However, due to the shortage of highly skilled workers, many companies are beginning to hire more people on their knowledge and skills rather than a degree. For example, Google, Facebook are hiring people with the skills that they need with or without a degree, and this trend is spreading fast among technology companies.

With the popularity of Massive Open Online Courses (MOOCs) many companies are now considered certificates from MOOCs ‘such as Coursera, edx, and Udacity as the proof of certain skills to hire. A Google senior executive said: “As many college graduates do not have the skills that we need because their training is obsolete, we prefer to hire people who study from MOOCs because they can meet our needs.” This declaration has been supported by many executives from top companies in both the U.S. and Europe and created a “shock waves” among academic universities.

A new industry research has found that in the past three years, over 25% of new hires in technology companies do not have a bachelor’s degree, but all of them do have very strong programming skills. For those who do not go to college, a coding school certification may be a new ticket to get a job in these companies.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5397 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.