Kĩ sư mây

Một trong những nghề “nóng” là Tính toán mây. Đó là việc chuyển giao dịch vụ tính toán như máy cần vụ, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu, kết mạng, phần mềm, phân tích v.v. qua Internet. Theo một báo cáo công nghiệp. trong mười năm tới, thay vì giữ hệ thống thông tin trong nội bộ, phần lớn các công ti sẽ gửi công việc của họ cho nhà cung cấp tính toán mây để giảm chi phí, tăng tốc độ về cập nhật và bảo trì. Giá trị thị trường tổng thể của dịch vụ Mây được ước lượng là trên $200 tỉ đô la trước năm 2020 và tiếp tục tăng trưởng ra ngoài điều đó.

Với các sinh viên trong Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thống thông tin, đây là khu vực tốt để đi vào. Theo báo cáo này, phần lớn kĩ sư tính toán mây làm xấp xỉ giữa $86,500 (mức vào nghề) tới $124,300 (có kinh nghiệm 3 năm hay hơn). Có nhiều nhà cung cấp tính toán mây lớn như Amazon, Microsoft, IBM, Google, Oracle v.v. Những công ti này tất cả đều năng nổ mở ra kinh doanh trên khắp thế giới để thâu tóm thị trường. Tất nhiên, họ sẽ cần thuê nhiều công nhân hơn trong khu vực địa phương.

Phần lớn các công ti tính toán mây đều ưa thích những người có kĩ năng trong Python, Java, PHP, .NET và Ruby. Họ phải có tri thức trong Cơ sở dữ liệu dùng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL, MySQL, MongoDB, v.v.) để thu thập, lưu giữ, cập nhật, thay đổi, quản lí và truy nhập dữ liệu. Kĩ năng quan trọng khác phải có là an ninh thông tin như CISSP (Certified Information Systems Security Professional – Chuyên nghiệp an ninh hệ thống thông tin có chứng chỉ) để quản lí an ninh hệ thống. Nhiều kĩ năng trong những kĩ năng này cũng sẵn có trên MOOCs, các website học kĩ thuật qua Internet nếu bạn không thể đảm đương được việc vào trường. Bạn cần chắc rằng đào tạo của bạn không quá bị thiên lệch vào bất kì một nhà bán hay nhà cung cấp nào.

Vì phần lớn các dự án mây đều yêu cầu kĩ năng tích hợp tốt giữa kết cấu nền thông tin của công ti và nền mây của công ti dịch vụ, người kĩ sư mây giỏi phải có kĩ năng mềm như trao đổi, trình bày, làm việc tổ và cộng tác điều đi ra ngoài miền kĩ thuật.

 

—English version—

 

Cloud Engineer

One of the “Hot” careers today is Cloud Computing. It is the delivery of computing services such as servers, storage, databases, networking, software, analytics etc. over the Internet. According to an Industry report, in the next ten years, instead of keeping information system in-house, most companies will send their works to Cloud Computing providers to reduce costs, increase speed on updates and maintenance. The overall market value of Cloud service is estimated to be over $200 billion by 2020 and continues to grow beyond that.

For students in Computer Science, Software Engineering or Information System Management, this is a good area to get into. According to the report, most Cloud Computing Engineer make approximately between $86,500 (Entry level) to $124,300 (3 years or more of experience). There are several large Cloud Computing Providers such as Amazon, Microsoft, IBM, Google, Oracle etc. These companies are all aggressively open business all over the world to capture the market. Of course, they will need to hire more workers in the local areas.

Most Cloud Computing companies prefer people who have skills in Python, Java, PHP, .NET and Ruby. They must have knowledge in Database using database querying language (SQL, MySQL, MongoDB, etc.) to collect, store, update, modify, manage, and access data. Another important skill to have is the information security such as the CISSP (Certified Information Systems Security Professional ) to manage the system security. Many of these skills are also available in MOOCs, technical tutorial websites over the Internet if you cannot afford to go to school. You need to make sure that your training is not overly biased toward any single vendor or provider.

Since most cloud projects require strong integration skills between the company’s information infrastructure and the cloud platforms of the services company. A good Cloud Engineer must have soft-skills such as communication, presentation, teamwork, and collaboration that go beyond the technical domain.

Nguồn: science-technology.vn/?p=6006 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.