Categories
HỌC

KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THỂ

* Nếu muốn so sánh trung bình của một tổng thể với một giá trị cụ thể nào đó ta sẽ thực hiện phép kiểm định giả thuyết về trung bình của tổng thể. Trong SPSS có thể sử dụng lệnh One-Sample T-Test để thực hiện kiểm định này (menu Analyze -> Compare Means -> One-Sample T-Test)
* Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của hai nhóm tổng thể riêng biệt ta thực hiện phép kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của 2 trung bình tổng thể dựa trên 2 mẫu độc lập rút từ 2 tổng thể này. SPSS sử dụng lệnh Independent-Sampes T-Test thuộc menu Analyze -> Compare Means để thực hiện kiểm định này.
* Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của hai nhóm tổng thể riêng biệt có đặc điểm là mỗi phần tử quan sát trong tổng thể này có sự tương đồng theo cặp với 1 phần tử ở tổng thể bên kia, ta sử dụng kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của 2 trung bình tổng thể dựa trên dữ liệu mẫu rút từ 2 tổng thể theo cách phối hợp từng cặp. Ta tiến hành kiểm định này bằng lệnh Analyze -> Compare Means -> Paired-Samples T-Test của SPSS.
* Nếu muốn mở rộng sự so sánh cho trị trung bình của nhiều nhóm tổng thể độc lập ta sử dụng phương pháp kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của trung bình nhiều tổng thể. Phương pháp này có tên gọi phổ biến là phân tích phương sai (ANOVA). Ta có thể dùng lệnh One-way ANOVA trong menu Analyze -> Compare Means của SPSS để tiến hành kiểm định này.
* Lưu ý: phương pháp ANOVA có thể sử dụng được trong trường hợp có từ 2 or nhiều hơn 2 nhóm tổng thể. Do đó trong một số tình huống người ta có thể dùng ANOVA thay thế cho T-Test.
(theo Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc)