Categories
IT

Kiểm tra nhiệt độ CPU Ubuntu

Tool 1: acpi

1/ Cài đặt:

command: sudo apt-get install acpi

2/ Sử dụng:

Command: acpi -t

 

Tool 2: lm-sensors

1/ cài đặt:

Command: sudo apt-get install lm-sensors

2/ Dectect Hardware

Command: sudo sensors-detects

3/ Display:

Command: sensors