Kiếm việc làm tốt

Một sinh viên khoa học máy tính hỏi tôi: “Công nghệ thay đổi nhanh thế, em phải làm gì để đảm bảo rằng em sẽ có việc làm tốt trong tương lai gần khi em tốt nghiệp sang năm.”

 

Đáp: Tôi tin di động sẽ là nền của tương lai. Ngày nay nhiều người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng hơn máy tính cá nhân (PC). Nếu bạn muốn cải tiến nghề nghiệp của mình, bạn nên học về lập trình cho nền di động. Chẳng mấy chốc thiết bị di động sẽ là công cụ truy nhập Web thông thường nhất và máy tính bảng sẽ tiếp quản khu vực laptop. Trận chiến về chi phối thị trường giữa IOS của Apple, Androids của Google, và Window 8 của Microsoft vẫn còn chưa được quyết định nhưng xu hướng là rõ ràng: Thị trường di động là nơi có phần lớn việc làm.

Tôi tin Tính toán Mây sẽ là yếu tố chính khác của kinh doanh CNTT. Nhiều công ti sẽ chuyển từ việc có các tổ chức CNTT sang nhà cung cấp bên ngoài hay các dịch vụ tính toán mây cho các ứng dụng, nội dung và ưu tiên. Vì không có chuẩn, việc đồng bộ qua nhiều thiết bị sẽ là vấn đề chính. Nếu bạn muốn cải tiến nghề nghiệp của mình trong khu vực này, bạn cần phát triển kĩ năng trong tích hợp hệ thống và quản lí Phần mềm như dịch vụ (SaaS). Khi nhiều công ti đang dịch chuyển vào Mây, một số vai trò của CNTT sẽ thay đổi từ thực hiện sang phối hợp các hoạt động liên quan tới CNTT. Bạn cần có kĩ năng quản lí dự án, kĩ năng quản lí hệ thông tin, kĩ năng quản lí dịch vụ, và kĩ năng quản lí dữ liệu.

Đọc thêm  Học cả đời

Khi nhiều công ti đang áp dụng công nghệ thông tin để thu lấy ưu thế, sẽ có nhiều dữ liệu được phát sinh và khối lượng dữ liệu sẽ là lớn. Có mọi kiểu dữ liệu mà phải được tổ chức, phân loại, lưu giữ và cập nhật. Sẽ có nhu cầu cao về người quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc sư dữ liệu, người phân tích dữ liệu. Các kĩ năng trong cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, và tri thức về khuôn khổ Hadoop sẽ là quan trọng.

Trong khu vực phát triển web, mặc dầu JavaScript vẫn là môi trường phát triển ứng dụng chính nhưng HTML 5 đang tiến nhanh và thu được phổ biến cho nên điều quan trọng là biết cả hai vì việc chấp nhận hai công nghệ này có thể thay đổi bất thần. Tóm lại, nếu bạn có kĩ năng liên quan tới tính toán mây, phát triển di động, phát triển web, và quản lí dữ liệu lớn, bạn sẽ có tương lai rất tốt.

Là sinh viên khoa học máy tính năm thứ ba, bạn cần cải tiến kĩ năng mềm như kĩ năng trao đổi, kĩ năng làm việc tổ (làm việc trong dự án Capstone là cách tốt nhất để học kĩ năng này), kĩ năng trình bày, kĩ năng lắng nghe và cải tiến ngôn ngữ thứ hai của bạn như tiếng Anh. Với thiếu hụt kĩ năng toàn cầu, bạn có thể làm việc ở hải ngoại hay tương ác với các thành viên tới từ các nước khác.

Đọc thêm  Tri thức và kĩ năng

 

—-English version—-

 

To get a good job

A Computer Science student asked me: “Technology changes so fast, what should I do to ensure that I will have a good job in the near future as I will graduate next year.”

Answer: I believe mobile will be the platform of the future. Today more people are using smart phone and tablets than personal computer (PC). If you want to improve your career, you should learn about programming for mobile platforms. Soon mobile devices will be the most common Web access tools and tablets will take over the laptop sector. The battle for market dominance between Apple’s IOS, Google’s Androids, and Microsoft’s Window 8 is still undecided but the trend is clear: Mobile market is where most jobs are.

I believe Cloud Computing will be another major factor of IT business. Many companies will switch from having internal IT organizations to external providers or cloud computing services for applications, content and preferences. Since there is no standard, synchronization across many devices will be a major issue. If you want to improve your career in this sector, you need to develop skills in systems integration and managing Software as a Services (SaaS). As many companies are transitioning to the Cloud, some roles of IT will change from implement to coordinate IT related activities. You need to have Project management skills, Information system management skills, Service management skills, and Data management skills.

Đọc thêm  Công ti lớn hay nhỏ

As more companies are applying information technology to gain advantages, there will be more data generated and the amount of data will be big. There are all types of data that must be organized, categorize, store, and updated. There will be high demand for database administrators, data architects, data analysts. Skills in database, data mining, and knowledge of the Hadoop framework will be important.

In the web development sector, although JavaScript is still the main application developer environment but HTML 5 is coming fast and gain popularity so it is important to know both as the adoption of these two technologies could change suddenly. In summary, if you have skills relate to Cloud computing, Mobile development, Web development, and Big data management you will have a very good future.

As a third year Computer Science student, you need to improve your soft-skills such as communication skills, teamwork skills (Working in Capstone project is the best way to learn this skill), presentation skills, listening skills and improve your second language such as English. With the global skills shortage, you may be working oversea or interact with team members who come from other countries.

Nguồn: science-technology.vn/?p=763 (science-technology.vn)