CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

(REAL ESTATE ECONOMICS)

Mục tiêu đào tạo:

 • đào tạo sinh viên có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, luật và kinh doanh bất động sản.
 • trang bị cho họ kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.
 • đào tạo kết hợp giữa quy hoạch không gian đô thị với quản lý tài chính trong lĩnh vực bất động sản

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên gia thẩm định giá trị bất động sản
 • Phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản
 • Chuyên gia môi giới bất động sản
 • Chuyên viên tại các công ty đầu tư và định giá
 • Các cơ quan nhà nước như Sở quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên…

Điểm nổi bật:

 • Là chuyên ngành bất động sản đầu tiên được đào tạo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam, kết hợp giữa kinh tế học và quản lý, phát triển bất động sản, sản được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
 • Dự báo việc làm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản: 1,5 triệu việc làm vào năm 2020 và 7,3 triệu việc làm vào năm 2025 (kết quả dự báo của Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm năm 2016)

Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo 3,5 năm, gồm 120 tín chỉ (trong đó có 39 tín chỉ kiến thức ngành, 27 tính chỉ kiến thức chuyên ngành, 10 tín chỉ thực tập và viết khóa luận/dự án tốt nghiệp).

Sinh viên có 2 nhánh chuyên sâu để lựa chọn:

 1. Tài chính & Đầu tư Bất động sản
 2. Quy hoạch và Phát triển Bất động sản

“Là một nhà kinh tế nghiên cứu về thị trường bất động sản thì cũng giống như một đứa trẻ trong một cửa hàng đồ chơi: sự lựa chọn dường như là vô tận. Kiến thức về kinh tế thị trường bất động sản là vô cùng lý tưởng cho bất cứ ai thích áp dụng kinh tế học vào trong các vấn đề thực tế cũng như quan tâm đến chính sách kinh tế và xã hội. Thị trường bất động sản cung cấp các nhà kinh tế nhiều vấn đề phong phú; và không bao giờ nhàm chán!” (TS. Dean Garratt, Nottingham Trent University, UK)

  Tên học phần

(Subject)

  Tên tiếng Anh (English)
I Kiến thức giáo dục đại cương   General Education
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin   Principles of Marxism – Leninism
2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam   Revolutionary Policy of Communist Party of Vietnam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh   Ho Chi Minh Thought
4 Ngoại ngữ   Foreign Language
5 Kinh tế vi mô   Microeconomics
6 Kinh tế vĩ mô   Macroeconomics
7 Toán dành cho kinh tế và quản trị   Mathematics for Business and Economics
8 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh   Statistics for Business and Economics
9 Luật kinh doanh   Business Law
10 Nguyên lý kế toán   Principles of Accounting
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   Specialization
  Kiến thức ngành   Major
11 Kinh tế vi mô 2   Intermediate Microeconomics
12 Kinh tế vĩ mô 2   Intermediate Macroeconomics
13 Kế toán quản trị   Managerial Accounting
14 Phương pháp nghiên cứu kinh tế   Research Methods in Economics
15 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh   Business Strategy and Planning
16 Thẩm định dự án   Project Appraisal
17 Kinh tế phát triển   Development Economics
18 Kinh tế môi trường   Environmental Economics
19 Marketing bất động sản   Real Estate Marketing
20 Dự báo kinh tế & phân tích dữ liệu   Economic Forecasting & Data Analysis
21 Phân tích thị trường bất động sản   Real Estate Market Analysis
22 Kinh tế lượng   Econometrics
23 Môn học linh hoạt   Elective (any subject available in UEH)
  Kiến thức chuyên ngành   Concentration
24 Luật về bất động sản   Real Estate Law
25 Kinh tế bất động sản   Real Estate Economics
26 Thẩm định giá bất động sản   Real Estate Appraisal
27 Đầu tư và tài trợ bất động sản   Real Estate Investment and Finance
28 Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản   Real Estate Entrepreneur
  Tài chính & Đầu tư bất động sản   Real Estate Finance and Investment
29A Phân tích tài chính   Financial Analysis
30A Đầu tư tài chính Financial Investment
31A Định giá đầu tư Investment Valuation
32A Quản trị tài sản bất động sản Management of Real Estate Assets
  Quy hoạch và phát triển bất động sản   Real Estate Planning and Development
29B Phát triển bất động sản   Real Estate Development
30B Kinh tế đô thị Urban Economics
31B Quy hoạch xây dựng Construction Planning
32B Hệ thống thông tin quản lý Information Systems Management
III Thực tập và tốt nghiệp   Graduation Internship and Dissertation
  Tổng cộng:    Total