CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

(REAL ESTATE ECONOMICS)

Mục tiêu đào tạo:

 • đào tạo sinh viên có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, luật và kinh doanh bất động sản.
 • trang bị cho họ kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.
 • đào tạo kết hợp giữa quy hoạch không gian đô thị với quản lý tài chính trong lĩnh vực bất động sản

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên gia thẩm định giá trị bất động sản
 • Phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản
 • Chuyên gia môi giới bất động sản
 • Chuyên viên tại các công ty đầu tư và định giá
 • Các cơ quan nhà nước như Sở quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên…

Điểm nổi bật:

 • Là chuyên ngành bất động sản đầu tiên được đào tạo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam, kết hợp giữa kinh tế học và quản lý, phát triển bất động sản, sản được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
 • Dự báo việc làm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản: 1,5 triệu việc làm vào năm 2020 và 7,3 triệu việc làm vào năm 2025 (kết quả dự báo của Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm năm 2016)

Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo 3,5 năm, gồm 120 tín chỉ (trong đó có 39 tín chỉ kiến thức ngành, 27 tính chỉ kiến thức chuyên ngành, 10 tín chỉ thực tập và viết khóa luận/dự án tốt nghiệp).

Sinh viên có 2 nhánh chuyên sâu để lựa chọn:

 1. Tài chính & Đầu tư Bất động sản
 2. Quy hoạch và Phát triển Bất động sản

“Là một nhà kinh tế nghiên cứu về thị trường bất động sản thì cũng giống như một đứa trẻ trong một cửa hàng đồ chơi: sự lựa chọn dường như là vô tận. Kiến thức về kinh tế thị trường bất động sản là vô cùng lý tưởng cho bất cứ ai thích áp dụng kinh tế học vào trong các vấn đề thực tế cũng như quan tâm đến chính sách kinh tế và xã hội. Thị trường bất động sản cung cấp các nhà kinh tế nhiều vấn đề phong phú; và không bao giờ nhàm chán!” (TS. Dean Garratt, Nottingham Trent University, UK)

Kiến thức giáo dục đại cương

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin/ Principles of Marxism – Leninism

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/ Revolutionary Policy of Communist Party of Vietnam

Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Thought

Ngoại ngữ/ Foreign Language

Kinh tế vi mô/ Microeconomics

Kinh tế vĩ mô/ Macroeconomics

Toán dành cho kinh tế và quản trị/ Mathematics for Business and Economics

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh/ Statistics for Business and Economics

Luật kinh doanh/ Business Law

Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kế toán quản trị/ Managerial Accounting

Phương pháp nghiên cứu kinh tế/ Research Methods in Economics

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh/ Business Strategy and Planning

Thẩm định dự án/ Project Appraisal

Kinh tế phát triển/ Development Economics

Kinh tế môi trường/ Environmental Economics

Marketing bất động sản/ Real Estate Marketing

Dự báo kinh tế & phân tích dữ liệu/ Economic Forecasting & Data Analysis

Phân tích thị trường bất động sản/ Real Estate Market Analysis

Kinh tế lượng/ Econometrics

Kiến thức chuyên ngành

Luật về bất động sản/ Real Estate Law

Kinh tế bất động sản/ Real Estate Economics

Thẩm định giá bất động sản/ Real Estate Appraisal

 Đầu tư và tài trợ bất động sản/ Real Estate Investment and Finance

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản/ Real Estate Entrepreneur

Tài chính & Đầu tư bất động sản/ Real Estate Finance and Investment

Phân tích tài chính/ Financial Analysis

Đầu tư tài chính/ Financial Investment

Định giá đầu tư/ Investment Valuation

Quản trị tài sản bất động sản/ Management of Real Estate Assets

Quy hoạch và phát triển bất động sản/ Real Estate Planning and Development

Phát triển bất động sản/ Real Estate Development

Kinh tế đô thị/ Urban Economics

Quy hoạch xây dựng/ Construction Planning

Hệ thống thông tin quản lý/ Information Systems Management