1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Luật kinh doanh đào tạo sinh viên có kiến thức nền tảng về luật học, hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và định hướng trọng tâm về pháp luật kinh doanh, bao gồm pháp luật công ty, pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học, học nhóm, viết, thuyết trình, phân tích và lựa chọn giải pháp pháp luật nhằm góp phần quản trị rủi ro trong kinh doanh.

  1. Thời gian đào tạo: 5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ
  3. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
  4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  5. Thang điểm: 10
  6. Nội dung chương trình đào tạo:

Kiến thức giáo dục đại cương

Triết học Mác – Lênin

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Toán dành cho kinh tế và quản trị

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Nguyên lý kế toán

Kiến thức cơ sở ngành

Nhập môn Luật học

Logic học pháp lý

Các học thuyết pháp lý

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Quản trị Nhà nước

Luật và chính sách công

Quản trị học

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

Kiến thức ngành

Luật hiến pháp

Luật hành chính

Luật hình sự

Luật dân sự  I

Luật dân sự  II

Luật tố tụng hình sự

Luật tố tụng dân sự

Luật lao động (tiếng Anh)

Luật học so sánh (Tiếng Anh)

Công pháp quốc tế (Tiếng Anh)

Tư pháp quốc tế

Kiến thức chuyên ngành

Luật doanh nghiệp

Luật thương mại

Luật đất đai

Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính

Luật cạnh tranh (Tiếng Anh)

Luật thương mại quốc tế  1 (Tiếng Anh)

Luật sở hữu trí tuệ (tiếng Anh)

Luật đầu tư

Luật môi trường (Tiếng Anh)

Luật trọng tài thương mại (Tiếng Anh)

 Kỹ năng hành nghề luật sư

Luật kinh doanh bất động sản

Pháp luật về quản trị và tài chính công ty

Luật Tố tụng hành chính

Luật Thương mại quốc tế 2