1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Luật kinh doanh đào tạo sinh viên có kiến thức nền tảng về luật học, hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và định hướng trọng tâm về pháp luật kinh doanh, bao gồm pháp luật công ty, pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học, học nhóm, viết, thuyết trình, phân tích và lựa chọn giải pháp pháp luật nhằm góp phần quản trị rủi ro trong kinh doanh.

  1. Thời gian đào tạo: 5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ
  3. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
  4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  5. Thang điểm: 10
  6. Nội dung chương trình đào tạo:
TT Tên học phần

(Subject)

Tên tiếng Anh

(English)

I Kiến thức giáo dục đại cương      
1 Triết học Mác – Lênin     Marxist Leninist philosophy
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin     Marxit – Leninist Political economics
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học     Science socialism
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     History of communist party of Viet Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh     Ho Chi Minh Thought
6 Ngoại ngữ     Foreign Language
7 Kinh tế vi mô     Microeconomics
8 Kinh tế vĩ mô     Macroeconomics
9 Toán dành cho kinh tế và quản trị     Mathematics for Business and Economics
10 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh     Statistics for Business and Economics
11 Nguyên lý kế toán     Principles of Accounting
II Kỹ năng mềm           Soft Skills
III Khởi sự kinh doanh           Entrepreneurship
IV Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp              
  Kiến thức cơ sở ngành              
12 Nhập môn Luật học     Introduction to Law
13 Logic học pháp lý     Legal Logics
14 Các học thuyết pháp lý     Legal Theories
30 Kỹ năng soạn thảo văn bản     Codification skill
Quản trị Nhà nước       Governance
Luật và chính sách công     Law and public policy
Quản trị học    
Lý thuyết tài chính – tiền tệ    
  Kiến thức ngành              
15 Luật hiến pháp     Constitution Law
18 Luật hành chính     Administrative Law
19 Luật hình sự       Criminal Law I
16 Luật dân sự  I     Civil Law I
17 Luật dân sự  II     Civil Law II
25 Luật tố tụng hình sự     Criminal Procedure Law
26 Luật tố tụng dân sự     Civil Procedure Law
22 Luật lao động (tiếng Anh)       Labour Law
27 Luật học so sánh (Tiếng Anh)     Comparative Law
28 Công pháp quốc tế (Tiếng Anh)       Public International Law
29 Tư pháp quốc tế       Private International Law
  Kiến thức chuyên ngành              
20 Luật doanh nghiệp       Enterprise Law
21 Luật thương mại       Commercial Law
24 Luật đất đai       Law on Land
32 Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính           Law on Financial services
31 Luật cạnh tranh (Tiếng Anh)       Law on Competition
33 Luật thương mại quốc tế  1 (Tiếng Anh)       International Trade Law I
23 Luật sở hữu trí tuệ (tiếng Anh)       Intellectual Property Law
35 Luật đầu tư         Law on Investment
36 Luật môi trường (Tiếng Anh)   Law on Environment
37 Luật trọng tài thương mại (Tiếng Anh)   Arbitration Law
38 Kỹ năng hành nghề luật sư     Lawyering
39 Luật kinh doanh bất động sản     Law on Real Estate Business
40 Pháp luật về quản trị và tài chính công ty     Law on governance and financial corporation
41 Luật Tố tụng hành chính   Administrative Procedure Law
34 Luật Thương mại quốc tế 2     International trade law II
V Thực tập và tốt nghiệp             Internship and Thesis
  Kiến tập     Practical visit
  Thực tập và viết khóa luận     Internship and Thesis
Tổng cộng           Total