CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ

Mục tiêu đào tạo

    • Chương trình cử nhân chuyên ngành

Quản trị

     đào tạo nhà quản trị các cấp: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, kiến thức về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh; có khả năng điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau một cách hiệu quả.

Đối tượng học

    Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có sự yêu thích đối với công việc quản trị.

Nội dung chương trình

    Toàn bộ chương trình gồm 125 tín chỉ gồm các khối kiến thức như sau: Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ; Kỹ năng mềm, khởi sự kinh doanh, công nghệ thông tin: 5 tín chỉ; Kiến thức ngành: 39 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ; Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ.

Kiến thức giáo dục đại cương

Triết học Mác – Lênin

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Toán dành cho kinh tế và quản trị

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Luật kinh doanh

Nguyên lý kế toán

Khởi sự kinh doanh

ERP (HRM)

Kiến thức ngành

Quản trị học

Kế toán quản trị

Quản trị điều hành

Quản trị nguồn nhân lực

Tài chính cho nhà Quản trị

Quản trị Marketing

 Hành vi tổ chức

Quản trị chất lượng

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

Quản trị kinh doanh quốc tế

Thẩm định dự án

Quản trị chiến lược

Phân tích định lượng trong quản trị

Kiến thức chuyên ngành

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Quản trị sự thay đổi

Triển khai chiến lược

Lập kế hoạch kinh doanh

Lãnh đạo

Phát triển kỹ năng quản trị

Tư duy thiết kế trong kinh doanh

Đạo đức kinh doanh

Giao tiếp kinh doanh

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Đàm phán trong quản trị

Quản trị dự án

 Quản trị quan hệ khách hàng  (CRM)

Quản trị chuỗi cung ứng

Quản trị chất lượng dịch vụ

Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)

Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)

Quản trị doanh nghiệp nhỏ

Tài chính khởi nghiệp

Quản trị sáng tạo và đổi mới

Quản trị khởi nghiệp

Marketing khởi nghiệp

Tuyển dụng và đào tạo

Đánh giá thực hiện công việc

Quản trị thù lao lao động

Quản trị mối quan hệ lao động

Luật lao động