CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ

Mục tiêu đào tạo

    • Chương trình cử nhân chuyên ngành

Quản trị

     đào tạo nhà quản trị các cấp: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, kiến thức về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh; có khả năng điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau một cách hiệu quả.

Đối tượng học

    Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có sự yêu thích đối với công việc quản trị.

Nội dung chương trình

    Toàn bộ chương trình gồm 125 tín chỉ gồm các khối kiến thức như sau: Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ; Kỹ năng mềm, khởi sự kinh doanh, công nghệ thông tin: 5 tín chỉ; Kiến thức ngành: 39 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ; Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ.
Stt Tên học phần

(Subject)

   
     
I Kiến thức giáo dục đại cương      
1 Triết học Mác – Lênin      
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin      
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học      
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh      
6 Ngoại ngữ      
7 Kinh tế vi mô      
8 Kinh tế vĩ mô      
9 Toán dành cho kinh tế và quản trị      
10 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh      
11 Luật kinh doanh      
12 Nguyên lý kế toán      
II Kỹ năng mềm      
III Khởi sự kinh doanh      
IV Kiến thức công nghệ thông tin      
13 ERP (HRM)      
V Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       
  Kiến thức ngành      
14 Quản trị học      
15 Kế toán quản trị      
16 Quản trị điều hành      
17 Quản trị nguồn nhân lực      
18 Tài chính cho nhà Quản trị      
19 Quản trị Marketing      
20 Hành vi tổ chức      
21 Quản trị chất lượng      
22 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị      
23 Quản trị kinh doanh quốc tế      
24 Thẩm định dự án      
25 Quản trị chiến lược      
26 Phân tích định lượng trong quản trị      
  Kiến thức chuyên ngành      
27 Quản trị rủi ro doanh nghiệp      
28 Quản trị sự thay đổi      
29 Triển khai chiến lược      
30 Lập kế hoạch kinh doanh      
31 Lãnh đạo      
32 Phát triển kỹ năng quản trị      
  Các học phần tự chọn: chọn 1 trong 4 nhóm      
33 Tư duy thiết kế trong kinh doanh      
34 Đạo đức kinh doanh  
35 Giao tiếp kinh doanh  
36 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)  
37 Đàm phán trong quản trị  
38 Quản trị dự án      
39 Quản trị quan hệ khách hàng  (CRM)  
40 Quản trị chuỗi cung ứng  
41 Quản trị chất lượng dịch vụ  
42 Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)  
43 Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)  
44 Quản trị doanh nghiệp nhỏ      
45 Tài chính khởi nghiệp  
46 Quản trị sáng tạo và đổi mới  
47 Quản trị khởi nghiệp  
48 Marketing khởi nghiệp  
49 Tuyển dụng và đào tạo      
50 Đánh giá thực hiện công việc  
51 Quản trị thù lao lao động  
52 Quản trị mối quan hệ lao động  
53 Luật lao động  
V Thực tập và tốt nghiệp      
  Tổng cộng