CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tên chương trình:         Cử nhân Kinh tế

Trình độ đào tạo:           Đại học

Loại hình đào tạo:         Chính quy

Ngành đào tạo:              Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành:              Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Mã ngành:                      52340201

  1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính đào tạo những chuyên gia nắm vững các kiến thức cơ bản, có tính hệ thống và hiện đại trong lĩnh vực quản trị rủi ro và bảo hiểm. Nội dung chương trình được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới sẽ giúp cho người học có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính để có khả năng tự tin hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế. Đầu ra của chuyên ngành này là những con người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn và các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.
  2. Nội dung chương trình đào tạo:

Kiến thức giáo dục đại cương

Kinh tế vi mô/ Microeconomics

Kinh tế vĩ mô/ Macroeconomics

Toán dành cho kinh tế và quản trị/ Mathematics for Business and Economics

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh/ Statistics for Business and Economics

Luật kinh doanh/ Business Law

Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting

Kiến thức ngành

Tài chính doanh nghiệp/ Corporate Finance

Tài chính quốc tế/ International Finance

Kinh tế lượng/ Econometrics

Kinh tế lượng tài chính/ Financial Econometrics

Quản trị học/ Management

Marketing căn bản/ Fundamental Marketing

Kế toán tài chính/ Financial Accounting

Ngân hàng đầu tư/ Investment banking

Ngân hàng thương mại/ Commercial banking

Ngân hàng quốc tế/ International banking

Luật doanh nghiệp/ Corporate Law

Kiểm toán/ Auditing

Thuế quốc tế/ International Taxation

Quản trị rủi ro doanh nghiệp/ Enterprise  Risk Management

Quản trị chiến lược/ Strategic  Management

Quản trị bán hàng/ Sales Management

Kiến thức chuyên ngành     

Tài chính doanh nghiệp nâng cao/ Advance Corporate Finance

Đầu tư tài chính/ Financial Investment

Sản phẩm tài chính phái sinh/ Financial Derivatives

Nguyên lý bảo hiểm/ Principles of Insurance

Định phí/ Fundamentals of Actuarial Science

Quản trị rủi ro tài chính/ Financial Risk Manangement

Đầu tư và tài trợ bất động sản/ Real Estate Investment and Financing

Mô hình tài chính/ Financial Modeling

Tài chính công ty đa quốc gia/ International Corporate Finance

Thị trường tài chính quốc tế/ International Financial Markets

Bảo hiểm nhân thọ/ Life Insurance

Bảo hiểm phi nhân thọ/ Non-life Insurance

Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm/ Insurance Bussiness Management

Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm/ Insurance Accounting and Finance

Quản trị công ty/ Corporate Governance

 

Lưu ý: Trong phần kiến thức chuyên ngành, nhóm tự chọn A hoặc B là các nhóm kiến thức tương ứng với các concerntration là:

A – Bảo hiểm (Insurance)

B – Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management)