CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tên chương trình:         Cử nhân Kinh tế

Trình độ đào tạo:           Đại học

Loại hình đào tạo:         Chính quy

Ngành đào tạo:              Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành:              Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Mã ngành:                      52340201

  1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính đào tạo những chuyên gia nắm vững các kiến thức cơ bản, có tính hệ thống và hiện đại trong lĩnh vực quản trị rủi ro và bảo hiểm. Nội dung chương trình được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới sẽ giúp cho người học có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính để có khả năng tự tin hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế. Đầu ra của chuyên ngành này là những con người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn và các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.
  2. Nội dung chương trình đào tạo:
TT Tên học phần

(Subject)

Tên tiếng Anh (English)
I Kiến thức giáo dục đại cương   General Education
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin       Principles of Marxism – Leninism
2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam     Revolutionary Policy of Communist Party of Vietnam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh       Ho Chi Minh Thought
4 Ngoại ngữ       Foreign Language
5 Kinh tế vi mô     Microeconomics
6 Kinh tế vĩ mô       Macroeconomics
7 Toán dành cho kinh tế và quản trị       Mathematics for Business and Economics
8 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh       Statistics for Business and Economics
9 Luật kinh doanh     Business Law
10 Nguyên lý kế toán     Principles of Accounting
II Kiến thức chuyên nghiệp   Specialization
Kiến thức ngành   Major
11 Tài chính doanh nghiệp       Corporate Finance
12 Tài chính quốc tế         International Finance
13 Kinh tế lượng       Econometrics
14 Kinh tế lượng tài chính       Financial Econometrics
15 Quản trị học     Management
16 Marketing căn bản     Fundamental Marketing
17 Kế toán tài chính         Financial Accounting
18 Ngân hàng đầu tư       Investment banking
19 Ngân hàng thương mại       Commercial banking
20 Ngân hàng quốc tế   International banking
21 Luật doanh nghiệp   Corporate Law
22 Kiểm toán     Auditing
23 Thuế quốc tế       International Taxation
24 Quản trị rủi ro doanh nghiệp     Enterprise  Risk Management
25 Quản trị chiến lược     Strategic  Management
26 Quản trị bán hàng     Sales Management
Kiến thức chuyên ngành Concentration
27 Tài chính doanh nghiệp nâng cao         Advance Corporate Finance
28 Đầu tư tài chính         Financial Investment
29 Sản phẩm tài chính phái sinh         Financial Derivatives
30 Nguyên lý bảo hiểm         Principles of Insurance
31 Định phí       Fundamentals of Actuarial Science
32 Quản trị rủi ro tài chính         Financial Risk Manangement
33 Đầu tư và tài trợ bất động sản       Real Estate Investment and Financing
34 Mô hình tài chính     Financial Modeling
35 Tài chính công ty đa quốc gia     International Corporate Finance
36 Thị trường tài chính quốc tế       International Financial Markets
37 Bảo hiểm nhân thọ     Life Insurance
38 Bảo hiểm phi nhân thọ       Non-life Insurance
39 Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm     Insurance Bussiness Management
40 Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm       Insurance Accounting and Finance
41 Quản trị công ty       Corporate Governance
III Thực tập và tốt nghiệp   Graduation Internship and Dissertation
   

Lưu ý: Trong phần kiến thức chuyên ngành, nhóm tự chọn A hoặc B là các nhóm kiến thức tương ứng với các concerntration là:

A – Bảo hiểm (Insurance)

B – Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management)