Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Chứng khoán

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán. Có khả năng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật về thị trường chứng khoán. Có khả năng tham gia đầu tư và quản lý danh mục đầu tư có hiệu quả trên thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc tại các vị trí khác nhau hên thị trường chứng khoán, như: làm việc tại các Vụ chuyên môn của ủy ban chứng khoán, đảm nhận các vị trí trong Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán, làm việc tại các công ty chứng khoán với các chức danh như nhả tư vấn đầu tư chứng khoán, chuyên gia phân tích thị trường, quản lý danh mục đầu tư, môi giới, tự doanh hoặc có thể làm việc tại các công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư, các công ty niêm yết.

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành

TT

Tên học phần

Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

1 Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

2 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

4 Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

5 Toán cao cấp

6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán

7 Pháp luật đại cương

8 Tin học đại cương

9 Tối ưu hóa

10 Kinh tế quốc tế

11 Quản trị học

12 Kinh tế phát triển

Kiến thức cơ sở khối ngành

13 Kinh tế vi mô I

14 Kinh tế vĩ mô I

Các học phần tự chọn giai đoạn đại cương

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Marketing căn bản
Nguyên lý kế toán

16

Nguyên lý thống kê kinh tế

Lý thuyết tài chính tiền tệ
Luật lao động

Kiến thức cơ sở ngành

17 Nguyên lý thống kê kinh tế

18 Nguyên lý kế toán

19 Luật kinh tế

20 Kinh tế lượng

 

Kiến thức ngành

21 Tài chính doanh nghiệp

22 Tài chính quốc tế

23 Nghiệp vụ ngân hàng I

24 Thị trường tài chính

25 Tài chính công I

26 Thuế

27 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

28 Thanh toán quốc tế I

29 Toán tài chính

Kiến thức bổ trợ

30 Kế toán tài chính

31 Kiểm toán
Kế toán chi phí
Đầu tư công

32 Ngân hàng trung ương
Tài chính hành vi
Quản trị doanh nghiệp

33 Ngoại ngữ chuyên ngành

 

Kiến thức chuyên ngành

 

34 Thị trường chứng khoán

35 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 

36 Phân tích đầu tư chứng khoán

37 Luật chứng khoán

38 Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán

39 Nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán

40

Mô hình tài chính

Chứng khoán phái sinh
41 Báo cáo ngoại khóa

Thực tập và tốt nghiệp