Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Chứng khoán

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán. Có khả năng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật về thị trường chứng khoán. Có khả năng tham gia đầu tư và quản lý danh mục đầu tư có hiệu quả trên thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc tại các vị trí khác nhau hên thị trường chứng khoán, như: làm việc tại các Vụ chuyên môn của ủy ban chứng khoán, đảm nhận các vị trí trong Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán, làm việc tại các công ty chứng khoán với các chức danh như nhả tư vấn đầu tư chứng khoán, chuyên gia phân tích thị trường, quản lý danh mục đầu tư, môi giới, tự doanh hoặc có thể làm việc tại các công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư, các công ty niêm yết.

Chương trình đào tạo chuyên ngành

Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

Toán cao cấp

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Pháp luật đại cương

Tin học đại cương

Tối ưu hóa

Kinh tế quốc tế

Quản trị học

Kinh tế phát triển

Kiến thức cơ sở khối ngành  

Kinh tế vi mô I

Kinh tế vĩ mô I

Các học phần tự chọn giai đoạn đại cương  

Lịch sử các học thuyết kinh tế 

Marketing căn bản

Nguyên lý kế toán 

Nguyên lý thống kê kinh tế 

Lý thuyết tài chính tiền tệ 

Luật lao động

Kiến thức cơ sở ngành  

Nguyên lý thống kê kinh tế

Nguyên lý kế toán

Luật kinh tế

Kinh tế lượng

Kiến thức ngành  

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính quốc tế

Nghiệp vụ ngân hàng I

Thị trường tài chính

Tài chính công I

Thuế

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

Thanh toán quốc tế I

Toán tài chính

Kiến thức bổ trợ  

Kế toán tài chính

Kiểm toán

Kế toán chi phí

Đầu tư công 

Ngân hàng trung ương

Tài chính hành vi

Quản trị doanh nghiệp 

Ngoại ngữ chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành

Thị trường chứng khoán

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Phân tích đầu tư chứng khoán

Luật chứng khoán

Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán

Nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán

Mô hình tài chính 

Chứng khoán phái sinh