Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ – Ngân hàng và Thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ) công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác.

Chương trình đào tạo chuyên ngành

TT

Tên học phần

Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành

1

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

2

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

5

Toán cao cấp

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

7

Pháp luật đại cưomg

8

Tin học đại cương

9

Tối ưu hóa

10

Kinh tế quốc tế

11

Quản trị học

12

Kinh tế phát triển

Kiến thức cơ sở khối ngành

13

Kinh tế vi mô I

14

Kinh tế vĩ mô I

Các hoc phần tư chon giai đoạn đại cương

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Marketing căn bản

Nguyên lý kế toán

16

Nguyên lý thống kê kinh tế

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Luật lao động

Kiến thức cơ sở ngành

17

Nguyên lý thống kê kinh tế

18

Nguyên lý kế toán

19

Luật kinh tế

20

Kinh tế lượng

Kiến thức ngành

21

Tài chính doanh nghiệp I

22

Tài chính quốc tế

23

Nghiệp vụ ngân hàng I

24

Thị trường tài chính

25

Tài chính công I

26

Thuế

27

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

28

Thanh toán quốc tế I

29

Toán tài chính

Kiến thức bổ trợ

 

30

Kế toán tài chính

31

Kiểm toán
Kế toán chi phí
Đầu tư công

32

Ngân hàng trung ương
Tài chính hành vi
Quản trị doanh nghiệp

33

Ngoại ngữ chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành

34

Thanh toán quốc tế I

35

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

36

Ke toán ngân hàng

37

Thẩm định tín dụng

38

Quản trị ngân hàng thương mại

39

Marketing ngân hàng

Phân tích đầu tư chứng khoán

40

Báo cáo ngoại khóa

Thực tập và tốt nghiệp