hương trình đào tạo Đại học chính quy

Ngành: Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính công

Kiến thức giáo dục đại cương

Toán cao cấp

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Pháp luật đại cương

Tin học đại cương

Tối ưu hóa

Kinh tế quốc tế

Quản trị học

Kinh tế phát triển

Các học thuyết kinh tế

Marketing căn bản

Nguyên lý kế toán

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Luật lao động

Kiến thức cơ sở khối ngành

Kinh tế vi mô I

Kinh tế vĩ mô I

Kiến thức cơ sở ngành

Nguyên lý kế toán   

Luật kinh tế   

Kinh tế lượng

Kiến thức ngành   

Tài chính doanh nghiệp   

Tài chính quốc tế   

Nghiệp vụ ngân hàng I   

Thị trường tài chính   

Tài chính công I   

Thuế đối với hoạt động kinh doanh   

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm  

 Thanh toán quốc tế I   

Toán tài chính

Kiến thức bổ trợ   

Kế toán tài chính  

Kiểm toán

Kế toán chi phí

Đầu tư công

Ngân hàng trung ương

Tài chính hành vi

Quản trị doanh nghiệp      

Ngoại ngữ chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành   

Lý thuyết tài chính công   

Quản lý thuế   

Thuế quốc tế   

Phân tích BCTC-Kiểm tra thuế

Quản trị hành chính công

Quản lý chi tiêu công   

Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công   

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp   

Hoạch định thuế   

Thẩm định dự án đầu tư khu vực công