hương trình đào tạo Đại học chính quy

Ngành: Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính công

Tên hc phn
Kiến thức giáo dục đại cương      
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin    
Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam    
Tư tưởng Hồ Chí Minh    
Ngoại ngữ (phần 1 và 2)    
Toán cao cấp    
Lý thuyết xác suất và thống kê toán    
Pháp luật đại cương    
Tin học đại cương    
Tối ưu hóa    
Kinh tế quốc tế    
Quản trị học    
Kinh tế phát triển    
Các học thuyết kinh tế    
Marketing căn bản
Nguyên lý kế toán
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế    
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Luật lao động
Kiến thức cơ sở khối ngành      
Kinh tế vi mô I    
Kinh tế vĩ mô I    
Kiến thức cơ sở ngành      
Nguyên lý thống kê kinh tế    
Nguyên lý kế toán      
Luật kinh tế    
Kinh tế lượng    
Kiến thức ngành      
Tài chính doanh nghiệp    
Tài chính quốc tế    
Nghiệp vụ ngân hàng I    
Thị trường tài chính    
Tài chính công I    
Thuế đối với hoạt động kinh doanh    
Nguyên lý và thực hành bảo hiểm    
Thanh toán quốc tế I    
Toán tài chính    
Kiến thức bổ trợ      
Kế toán tài chính    
Kiểm toán
Kế toán chi phí
Đầu tư công
Ngân hàng trung ương
Tài chính hành vi
Quản trị doanh nghiệp
   
   
Ngoại ngữ chuyên ngành    
Kiến thức chuyên ngành      
Lý thuyết tài chính công    
Quản lý thuế    
Thuế quốc tế    
Phân tích BCTC-Kiểm tra thuế
Quản trị hành chính công
Quản lý chi tiêu công    
Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công    
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp    
Hoạch định thuế    
Thẩm định dự án đầu tư khu vực công    
Thực tập và tốt nghiệp