CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tên chương trình:         Cử nhân Kinh tế

Trình độ đào tạo:           Đại học

Loại hình đào tạo:         Chính quy

Ngành đào tạo:              Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành:              Tài chính

Mã ngành:                      52340201

  1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân chuyên ngành Tài chính đào tạo nên những con người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn và các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính bảo đảm nắm vững các kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.
  2. Thời gian đào tạo: 4 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
  3. Khối lượng kiến thức toàn khóa120 tín chỉ
  4. Nội dung chương trình đào tạo:
TT Tên học phần

(Subject)

I Kiến thức giáo dục đại cương   General Education
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin       Principles of Marxism – Leninism
2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam       Revolutionary Policy of Communist Party of Vietnam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh       Ho Chi Minh Thought
4 Ngoại ngữ     Foreign Language
5 Kinh tế vi mô     Microeconomics
6 Kinh tế vĩ mô     Macroeconomics
7 Toán dành cho kinh tế và quản trị     Mathematics for Business and Economics
8 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh     Statistics for Business and Economics
9 Luật kinh doanh     Business Law
10 Nguyên lý kế toán     Principles of Accounting
II Kiến thức chuyên nghiệp   Specialization
Kiến thức ngành   Major
11 Tài chính doanh nghiệp       Corporate Finance
12 Tài chính quốc tế     International Finance
13 Kinh tế lượng       Econometrics
14 Kinh tế lượng tài chính     Financial Econometrics
15 Quản trị học     Management
16 Marketing căn bản     Fundamental Marketing
17 Kế toán tài chính     Financial Accounting
18 Ngân hàng đầu tư     Investment banking
19 Ngân hàng thương mại   Commercial banking
20 Ngân hàng quốc tế     International banking
21 Luật doanh nghiệp     Corporate Law
22 Kiểm toán     Auditing
23 Thuế quốc tế     International Taxation
24 Quản trị rủi ro doanh nghiệp     Enterprise  Risk Management
25 Quản trị chiến lược     Strategic  Management
26 Quản trị bán hàng     Sales Management
Kiến thức chuyên ngành   Concentration
27 Tài chính doanh nghiệp nâng cao     Advance Corporate Finance
28 Đầu tư tài chính     Financial Investment
29 Phân tích tài chính     Financial Analysis
30 Sản phẩm tài chính phái sinh     Financial Derivatives
31 Quản trị rủi ro tài chính     Financial Risk Management
32 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư     Capital budgeting
33 Mô hình tài chính     Financial Modeling
34 Định giá doanh nghiệp     Corporate Valuation
35 Tài chính công ty đa quốc gia       International Corporate Finance
36 Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp       Mergers, Acquisitions and Corporate Structures
37 Tài chính hành vi       Behavioral Finance
38 Quản trị công ty       Corporate Governance
39 Thị trường tài chính quốc tế       International Financial Markets
40 Quản lý danh mục đầu tư       Porfolio Management
41 Đầu tư và tài trợ bất động sản       Real Estate Investment and Financing
42 Phân tích kỹ thuật       Technical Analysis
III Thực tập và tốt nghiệp   Graduation Internship and Dissertation
Tổng cộng:   Total

Lưu ý: Trong phần kiến thức chuyên ngành, nhóm tự chọn A, B hoặc C là các nhóm kiến thức tương ứng với các concerntration là:

A – Tài chính doanh nghiệp (corporate finance)

B – Tài chính quốc tế (international finance)

C – Đầu tư (Investment)