Categories
HỌC Nghiên Cứu

Kỹ thuật Delphi

Một trong những phương pháp đặc biệt hữu ích mà sinh viên hay học viên cao học có thể sử dụng trong việc chắt lọc các ý tưởng nghiên cứu là kỹ thuật Delphi. Kỹ thuật này bao gồm việc sử dụng một nhóm người tham gia hoặc quan tâm ý tưởng nghiên cứu, để hình thành và chọn lựa một ý tưởng nghiên cứu cụ thể hơn (Robson, 2002).

Kỹ thuật Delphi

Một trong những phương pháp đặc biệt hữu ích mà sinh viên hay học viên cao học có thể sử dụng trong việc chắt lọc các ý tưởng nghiên cứu là kỹ thuật Delphi. Kỹ thuật này bao gồm việc sử dụng một nhóm người tham gia hoặc quan tâm ý tưởng nghiên cứu, để hình thành và chọn lựa một ý tưởng nghiên cứu cụ thể hơn (Robson, 2002). Để sử dụng kỹ thuật này, bạn cần:

1. Tóm tắt cho các thành viên của nhóm về ý tưởng nghiên cứu (họ có thể ghi chéo nếu muốn)

2. Sau khi phổ biến xong, khuyến khích các thành viên nhóm làm sáng tỏ và tìm thêm thông tin phù hợp

3. Yêu cầu mỗi thành viên của nhóm, kể cả người khởi nguồn ý tưởng nghiên cứu, hình thành một cách độc lập 3 ý tưởng nghiên cứu cụ thể, dựa trên ý tưởng đã được miêu tả (có thể yêu cầu họ đưa ra biện minh cho những ý tưởng cụ thể của họ)

4.Thu thập những ý tưởng nghiên cứu theo dạng chưa biên tập và chưa có tác giả, sau đó phân phát chúng cho tất cả các thành viên của nhóm

5. Lặp lại chu kỳ của quá trình (bước 2 đến bước 4) để các thành viên bình luận về ý tưởng nghiên cứu, và xem lại những đóng góp của họ liên quan đến những điều người khác đã nói.

6. Tiếp tục lặp lại quy trình cho đến khi tất cả đạt được sự đồng thuận.

Qúa trình này rất hiệu quả bởi vì những người được mời tham gia nhóm là những người thích cố gắng giúp đỡ người khác. Ngoài ra, dùng cách này cũng giúp cho các thành viên nhóm gắn kết với nhau hơn.

John T. Roger

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *