Làm ra nhiều tiền

Một người phát triển phần mềm viết cho tôi: “Em có kĩ năng phần mềm và muốn bắt đầu công ti phần mềm làm ra nhiều tiền. Mơ ước của em là làm hàng triệu đô la hay hơn. Điều đó là có thể được không? Hay em đang mơ? Xin thầy lời khuyên.”

 

Có thể làm hàng triệu hay hàng tỉ đô la ngày nay. Nhiều người đã làm điều đó. (Nghĩ về Steve Jobs, Bill Gates, và Mark Zuckerberg v.v.) Điều bạn cần là hiểu nhu cầu thị trường và cung cấp điều mọi người sẵn lòng trả tiền (tất nhiên, làm nó một cách hợp pháp).

Có nhiều cơ hội trong thời đại thông tin hơn bất kì thời nào khác vì bạn có thể làm điều đó trực tuyến. Bạn có thể học điều các công ti công nghệ khác đang làm và vay mượn ý tưởng của họ và áp dụng nó vào nước bạn. Sao chép mô hình kinh doanh thành công ở một nước nhưng còn chưa được đưa vào nước bạn là dễ dàng. Nhiều công ti ở Nga, Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản v.v. đang vay mượn hay sao chép kinh doanh Mĩ thành công, thay đổi nó theo ngôn ngữ của họ và làm rất tốt.

Đọc thêm  Viện Công nghệ Ấn Độ

Chẳng hạn Baidu ở Trung Quốc và Yandex ở Nga là hệt như Google ở Mĩ. Bạn có thể nhìn vào Qzone, RenRen, Pengyou và Kaixin như Facebook của Trung Quốc trong khi Vkontake và Odnoklassiniki là Facebook khác tựa như vậy ở Nga.

Sao không nhìn vào Facebook, Twitter, Instagram, Match.com, Pandora, Zynga, WordPress, và LinkedIn. Và xem liệu bạn có thể làm cùng điều đó ở nước bạn. Vì bạn đang vay mượn “ý tưởng kinh doanh” của họ, nó không phải là vi phạm bản quyền. Nếu bạn có các kĩ năng đó, đến lượt bạn làm cho nó xảy ra.

Đọc thêm  Làm việc nhóm và làm việc tổ

 

—-English version—-

 

Make a lot money

A software developer wrote to me: “I have software skills and want to start a software company that make a lot of money. My dream is to make million dollars or more. Is it possible? Or am I just dreaming? Please advice.

 

It is possible to make million or billion dollars today. Many people already did (Think about Steve Jobs, Bill Gates, and Mark Zuckerberg etc.) What you need is understand the market needs and provide what people are willing to pay (Of course, does it legally).

There are more opportunities in the information age than any other time since you can do that on-line. You can learn what other technology companies are doing and borrow their idea and apply it in your country. Copy a successful business model in one country but has not yet been introduced in your country is easy. Many companies in Russia, China, India, Japan etc. are borrowing or copying successful American business, change it to their language and doing very well.

Đọc thêm  Vấn đề phỏng vấn việc làm

For example Baidu in China and Yandex in Russia is the same as Google in the U.S. You may look at Qzone, RenRen, Pengyou and Kaixin as the Facebook of China while Vkontake and Odnoklassiniki are another Facebook look alike in Russia.

Why not look at Facebook, Twitter, Instagram, Match.com, Pandora, Zynga, WordPress, and LinkedIn. And see if you can do the same in your country. Since you are borrowing their “business ideas”, it is not a violation of copyright. If you have the skills, it is your turn to make it happen.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1141 (science-technology.vn)