Làm sao có việc làm tốt?

Theo một báo cáo công nghiệp 2013, tương lai cho người tốt nghiệp đại học trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là rất sáng sủa vì họ sẽ có những cơ hội việc làm gấp đôi gấp ba những người tốt nghiệp phi -STEM và họ sẽ làm quãng một phần ba số tiền hơn. Tất nhiên một bằng đại học trong các lĩnh vực STEM không có nghĩa là bạn sẽ tự động có được việc làm tốt trừ phi bạn có tri thức và kĩ năng. Vậy nên sinh viên sắp vào đại học phải làm gì để cải tiến cơ hội của họ có được việc làm tốt khi tốt nghiệp?

Là sinh viên mới vào đại học, bạn cần lựa chọn các lĩnh vực học tập trong khu vực STEM mà phù hợp với khả năng và mối quan tâm của bạn. Nếu bạn thích công nghệ thì phải chắc rằng bạn chọn đúng trường dạy kĩ năng kĩ thuật đúng. Không phải mọi chương trình đào tạo kĩ thuật trong đại học đều là như nhau cho nên bạn phải chọn trường dạy những kĩ năng hiện thời nhất. Ngày nay kĩ năng có nhu cầu cao bao gồm lập trình trong Java, Python, C++, PHP, JavaScript, và Ruby. Bạn cũng cần tri thức về cơ sở dữ liệu trên cả SQL (như MySQL, Oracle và DB2) và NoSQL (như Mongo DB, Cassandra và Couchbase). Nếu bạn có những kĩ năng trong phát triển app di động, an ninh tính toán, quản lí dữ liệu, phân tích big data và thiết kế giao diện người dùng đồ hoạ thì bạn có thể có được lương cao hơn vì những kĩ năng này có nhu cầu cao nhất trong công nghiệp.

Tuy nhiên, có kĩ năng kĩ thuật là không đủ, bạn cũng cần có kĩ năng mềm. Các kĩ năng như trao đổi, làm việc tổ, quản lí thời gian, tổ chức, đạo đức, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và kĩ năng thương lượng là bản chất trong công nghiệp. Nếu bạn chỉ có kĩ năng lập trình như Java, Python bạn vẫn không thể nào có được việc làm tốt nếu bạn không có những kĩ năng mềm nào đó. Các kĩ năng mềm thực tại là yếu tố then chốt làm cho bạn có khả năng có việc nhiều hơn trong thị trường việc làm cạnh tranh này. Các công ti biết rằng phần lớn người tốt nghiệp đại học đều có những kĩ năng kĩ thuật tương tự nhưng họ lựa chọn các ứng cử viên dựa trên kĩ năng mềm hơn là chỉ kĩ năng kĩ thuật. Đó là lí do tại sao bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, sinh viên phải lựa chọn các chương trình đào tạo dùng phương pháp học tích cực như học qua hành, điều tổ hợp các kĩ năng mềm như một phần của việc đào tạo.

Nếu bạn quan tâm tới quản lí, thì xem xét Quản lí hệ thông tin (ISM) nơi bạn học cả kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp và có những kĩ năng này có thể giúp bạn vị trí vào nghề mà cuối cùng sẽ dẫn bạn tới nghề quản lí. Khi học ISM ở đại học, bạn cần phát triển kĩ năng mềm của mình như quản lí thời gian, trao đổi, trình bày, tổ chức v.v. vì chúng là cốt yếu cho thăng tiến tương lai. Nhiều sinh viên vẫn tin rằng việc làm công nghệ là về viết mã hay làm việc với máy tính nhưng có nhiều việc làm như quản lí mạng, quản lí hệ thống, quản lí sản phẩm, và ngay cả quản lí dịch vụ, điều yêu cầu tri thức và hiểu biết về công nghệ nhưng hội tụ nhiều vào kĩ năng quản lí, trao đổi và lãnh đạo.

Ngày nay kinh nghiệm làm việc là quan trọng. Là sinh viên bạn cần có kinh nghiệm thực hành nào đó. Cách tốt nhất cho sinh viên đại học có được kinh nghiệm là phát triển kinh nghiệm liên quan với việc thực tập trong một công ti. Thực tập giúp cho sinh viên phát triển các kĩ năng và kinh nghiệm đặc biệt mà công ti cần. Nếu bạn nhìn vào hầu hết các việc làm đang đăng tuyển, bạn sẽ chú ý rằng tất cả chúng đều yêu cầu kinh nghiệm nào đó cho dù với vị trí vào nghề. Nhiều công ti đang dùng thực tập như cách quan sát các ứng cử viên trước khi thuê họ vào vị trí toàn thời cho nên đừng bỏ qua cơ hội này. Sinh viên thường bắt đầu tìm thực tập trong năm thứ ba trong đại học nhưng sẽ là tốt hơn nếu bạn bắt đầu từ năm thứ hai vì bạn sẽ có ít nhất hai thực tập trước khi tốt nghiệp nơi bạn thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Cách tốt nhất để chuẩn bị việc làm trong một công ti là làm việc cho họ như người thực tập nơi bạn học nhiều về công ti đó và công việc. Ngày nay thị trường việc làm CNTT ngày càng phức tạp và chuyên môn hoá hơn và sinh viên có các kĩ năng hợp với điều công ti đang tìm sẽ có thời gian dễ dàng hơn để có được việc làm.

Có thiếu hụt công nhân có kĩ năng công nghệ trên khắp thế giới, đặc biệt ở Mĩ, Anh và Đức. Nhiều nước phải “nhập khẩu” công nhân nước ngoài để đáp ứng cho nhu cầu tăng lên cho nên có kĩ năng tiếng nước ngoài là rất quan trọng. Năm ngoái (2013), Mĩ đã nhập khẩu trên 75,000 công nhân CNTT có kĩ năng, Anh nhập khẩu 45,000 công nhân NTT có kĩ năng và con số này tiếp tục tăng vì nhu cầu vẫn tăng trưởng. Trong số những công nhân “được nhập khẩu” này, 86% là người Ấn Độ vì tất cả họ đều nói tiếng Anh tốt nhưng số người Trung Quốc và Đông Âu cũng tăng vì kĩ năng ngôn ngữ của họ đang tốt dần lên. Nếu thị trường việc làm địa phương của bạn chậm, bạn có thể xem xét làm việc cho các công ti nước ngoài hay thậm chí làm việc ở nước khác.

Nhiều người tốt nghiệp công nghệ thường tìm việc làm ở trong công nghiệp công nghệ, điều là sai lầm. Ngày nay gần như mọi ngành công nghiệp đều dùng công nghệ thông tin và nhiều đăng tin việc làm yêu cầu kĩ năng công nghệ ở bên ngoài công nghiệp công nghệ như chế tạo, vận tải, chăm sóc sức khoẻ, tài chính, ngân hàng và bán lẻ cho nên bạn nên nhìn ra ngoài khu vực công nghệ sang các khu vực rộng hơn và ở bên ngoài.

 

—English version—

 

How to get a good job?

According to a 2013 industry report, the future for college graduates in Science, Technology, Engineering and Math (STEM) is very bright because they will have twice or three times more job opportunities as non-STEM graduates and they will make about a third more money too. Of course a college degree in STEM fields does not mean you will automatically get good job unless you have the knowledge and skills. So what can students who are going to college do to improve their chances of getting a good job when graduate?

As new college student, you need to select a fields of study in STEM areas that suit your ability and interests. If you like technology then makes sure that you select the right school that teaching the right technical skills. Not all technical training programs in university are the same so you should select schools that teach the most current skills. Today high demand skills include programming in Java, Python, C++, PHP, JavaScript, and Ruby. You also need knowledge of databases on both SQL (such as MySQL, Oracle and DB2) and NoSQL (such as Mongo DB, Cassandra and Couchbase). If you have skills in mobile app development, computing security, data management, big data analytics and design graphical user interface then you can get higher salary as these skills have the highest demand in the industry.

However, having technical skills are not enough, you also need to have soft-skills. Skills such as communication, teamwork, time management, organization, ethics, leadership, problem solving, and negotiation skills are essential in the industry. If you only have programming skills like Java, Python you still may not be able to get a good job if you do not have certain soft-skills. Actually soft skills are the key factor that makes you more employable in this competitive job market. Companies know that most college graduates have similar technical skills but they are selecting candidates based on their soft-skills rather than just technical skills. That is why in addition to technical skills, students must select training programs use active learning method like learning by doing that incorporate soft-skills as part of the training.

If you are interested in management, then consider Information System Management (ISM) where you learn both technical and business skills and having these skills can help you get an entry-level position that will eventually lead you to the management career. When learning ISM in college, you need to develop your soft skills such as time management, communication, presentation, organization etc. as they are essential for future advancement. Many students still believe that technology jobs is about writing code or work with computers but there are a lot of jobs like network manager, system manager, product manager, and even service manager that require knowledge and understanding of the technology but focus more on management, communication and leadership skills.

Today working experience is important. As students you need to get some practical experience. The best way for college students to get experience is developing relevant experience with an internship in a company. Internship helps students to develop specific skills and experiences that companies need. If you look at most jobs posting, you will notice that they all require some experiences even with an entry-level position. Many companies are using internships as a way to observe candidates before hiring them into full time positions so do not overlook this opportunity. Students often begin to look for internship during the third year in college but it would be better if you start in the second year because you will have at least two internships before graduation where you gain more experiences. The best way to prepare for a job in a company is to work for them as interns where you learn more about the company and the work. Today the IT job market getting more complex and specialized and students who have skills with what companies are looking for will have an easier time getting jobs.

There is a shortage of technology skilled workers all over the world, especially in the U.S, UK and Germany. Many countries have to “import” foreign workers to meet the growing demand so having a foreign language skill is very important. Last year (2013), the U.S imported over 75,000 IT skilled workers, UK imported 45,000 IT skilled workers and the number continue to increase as the demand is still growing. Among these “imported” workers, 86% were Indian as they all speak English well but the number of Chinese and Eastern European is also increasing as their language skill is getting better. If your local job market is slow, you may consider working for foreign companies or even work in another country.

Many technology graduates often look for jobs in the technology industry which is a mistake. Today almost every industry is using information technology and many job postings require technology skills are outside of the technology industry such as manufacturing, transportation, healthcare, finance, banking and retail so you should look beyond the technology area to a wider and broader areas.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4458 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.