Làm việc hay KHÔNG làm việc

Tuần trước tôi nhận được một email: “Dường như là thầy đang khuyến khích sinh viên đi làm trong khi vẫn đang học đại học nhưng bố mẹ em bảo em rằng em phải tập trung vào học tập vì họ có thể chăm lo cho em. Đi làm sẽ làm phân tán học tập của em và em KHÔNG nên làm hai điều đồng thời thì sẽ không thành công trong cái nào. Thầy nghĩ thế nào?”

 

Câu trả lời của tôi: Có nhiều ý kiến liên quan tới liệu sinh viên có nên đi làm việc trong khi đang học đại học hay không. Chúng ta bắt đầu với một số dữ liệu: Đa số (85%) phần trăm sinh viên Mĩ đi làm trong khi học đại học. Ở châu Âu, 67% phần trăm sinh viên đi làm việc trong năm học. Tuy nhiên, ở châu Á, con số này chỉ là 30% hay ít hơn. Lí do: bậc cha mẹ châu Á ưa thích rằng con họ vẫn tập trung vào học tập và KHÔNG bị bận tâm vào bất kì cái gì khác. Nếu bạn nhìn kĩ thêm, bạn sẽ thấy rằng đa số sinh viên châu Á đang sống cùng bố mẹ họ và phụ thuộc vào bố mẹ về gần như mọi thứ. Tuy nhiên, sinh viên đại học Mĩ và châu Âu là rất độc lập, họ KHÔNG sống ở nhà và phần lớn chỉ nhận sự hỗ trợ hạn chế từ bố mẹ họ.

Theo ý kiến tôi, quyết định về liệu có đi làm trong khi ở đại học hay không là chọn lựa cá nhân hay tình huống gia đình. Một số sinh viên đi làm bởi vì bố mẹ họ KHÔNG thể đảm đương được việc trả tiền học cho họ hay họ muốn kiếm thêm tiền để hỗ trợ cho gia đình họ. Những người khác đi làm để phát triển kĩ năng của họ trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ để cho một khi họ tốt nghiệp, sẽ dễ dàng hơn để tìm chỗ sử dụng lao động. Tất nhiên, một số KHÔNG làm việc vì họ tin rằng có điểm số cao sẽ là chìa khoá cho việc làm tốt về sau. Về căn bản, không có câu trả lời đúng hay sai nhưng chỉ là vấn đề ưa thích cá nhân và hoàn cảnh.

Đọc thêm  Quan hệ gia đình

Có vài lí do để sinh viên đi làm hay KHÔNG đi làm và chúng có thể chẳng liên quan gì với việc kiếm sống. Một số sinh viên thấy rằng công việc ở đại học là thách thức, họ có thể có khó khăn giữ điểm tốt trong khi đi làm. Một số ưa thích tham gia vào cuộc sống đại học như công việc tổ, hoạt động xã hội, sự kiện trường, trở thành thành viên của tổ chức nhà trường, vì các hoạt động này là quan trọng cho phát triển cá nhân của họ hơn là đi làm. Một số sinh viên muốn kinh nghiệm cuộc sống đi làm trong khi vẫn còn trong trường vì nó giúp cho họ phát triển đạo đức làm việc, thu được kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ cho tham chiếu tương lai. Trong trường hợp đó, tôi khuyến cáo rằng bạn tìm việc làm có liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu của bạn thay vì bất kì việc làm nào. Chẳng hạn, một sinh viên học chuyên ngành khoa học máy tính sẽ ở chỗ tốt hơn nhiều khi có việc làm mức vào nghề ở công ti phần mềm hơn làm kiếm lương ở cửa hàng quần áo. Kinh nghiệm thu được từ việc phần mềm có thể là tham chiếu tuyệt vời về sau khi họ tốt nghiệp.

Đọc thêm  Lựa chọn một lĩnh vực học tập

 

—-English version—-

 

To work or NOT to work

Last week I received an email: “It seems that you are encouraging students to work while attending college but my parents told me that I should focus on my study since they can take care of me. Working will distract my study and I should NOT do two things at the same time then not succeed in any. What do you think?”

 

My answer: There are several opinions regarding whether students should work while attending college or not. Let us start with some data: A majority (85%) of American students work while attending college. In Europe, 67% of student work during the school year. However, in Asia, the number is only 30% or less. The reason: Asian parents prefer that their children stay focus on their study and NOT be bothered by anything else. If you look further, you will see that a majority of Asian students are living with their parents and depending on their parents for almost everything. However, the U.S and European’s college students are very independent, they do NOT live at home and most only get limited supports from their parents.

Đọc thêm  Trong lớp của tôi

In my opinion, the decision about whether or not to work while in college is an individual choice or a family situation. Some students work because their parents can NOT afford to pay for their school or they want to earn extra money to support their family. Others work to develop their skills in their career field so that once they graduate, it will be easier to find employment. Of course, some choose NOT to work because they believe that having high grades will be the key to a better job later on. Basically, there is no right or wrong answer but only a matter of personal preference and circumstances.

There are several reasons for students to work or NOT to work and they may not have anything to do with earning a living. Some students find that college work is challenging, they may have difficulty keeping good grades while working. Some prefer to participating in the college life such as teamworks, social activities, school events, becoming members of school organizations, as these activities are more important to their personal development than working. Some students want to experience working life while still in school as it helps them to develop a work ethic, gaining experience and building relationships for future reference. In that case, I recommend that you find a job that is relate to your study field rather than just any job. For  example, a student majoring in computer science would be much better from getting an entry level job at a software company than by making good salary at a clothing stores. The experience gaining from the software job can be excellent reference later when they graduate.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2572 (science-technology.vn)

Leave a Reply