Làm việc ở thung lũng Silicon (tt)

Dave Collier tốt nghiệp sáu năm trước và hiện thời làm việc cho Apple. Hôm qua anh ấy quay lại thăm tôi và tôi đề nghị anh ấy chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy. Sau đây là điều anh ấy nói.

 

“Như nhiều người tốt nghiệp đại học đang làm việc trong công nghiệp công nghệ, tôi đã từng được hứng khởi bởi tiến bộ trong Thung lũng Silicon. Tôi muốn làm việc cho những công ti là người lãnh đạo các phát kiến. Là sinh viên, tôi làm việc chăm chỉ để phát triển các kĩ năng kĩ thuật của mình vì tôi muốn là một trong những người giỏi nhất. Với tham vọng của mình và cơ hội vô tận ở Thung lũng Silicon, tôi biết rằng đây là chỗ mà tôi có thể xây dựng tương lai của mình. Sau khi tốt nghiệp từ Carnegie Mellon, tôi quyết định làm việc cho Apple.”

“Mọi người làm việc cho Apple đều biết rằng phát kiến là quá trình dịch một ý tưởng thành hàng hoá hay dịch vụ mà tạo ra giá trị theo đó khách hàng sẽ trả tiền. Nhiều người có ý tưởng nhưng nếu nó không tạo ra giá trị hay làm ra tiền, đó là ý tưởng tồi. Để được gọi là phát kiến, ý tưởng phải có giá trị mạnh và thoả mãn nhu cầu đặc biệt. Phát kiến bao gồm nhiều tưởng tượng mà có thể chuyển giao các giá trị đột phá và được chuyển đổi thành sản phẩm hữu dụng.”

“Nhiều người coi công nghệ như đồ chơi hay trò chơi video để chơi, một nền tảng xã hội để phơi bày bản thân họ mà không nhận ra rằng công nghệ là dẫn lái chính của kinh tế và là cánh cửa tới thành công. Ngày nay nhiều người mua hàng trực tuyến, đọc tin tức trực tuyến, trao đổi trực tuyến, chụp ảnh và chia sẻ chúng trực tuyến mà không biết rằng họ là NGƯỜI TIÊU THỤ công nghệ, họ trả tiền để làm cho những người đang làm việc ở Thung lũng Silicon Valley, những NGƯỜI SÁNG TẠO công nghệ trở nên giầu.”

“Trong thế giới năng động của Thung lũng Silicon, phát kiến xảy ra mọi ngày, mọi người tạo ra những thứ mới mọi tuần, và công ti của chúng tôi chuyển giao các sản phẩm cho người tiêu thụ cứ vài tháng một. Đây là thực tại của Thung lũng Silicon. Chẳng hạn, hôm này, trò chơi video này là bán chạy nhất, rồi chỉ vài tuần sau, nó biến mất và trò chơi video mới là bán chạy nhất tiếp đó. Người tiêu thụ công nghệ thích điều đó và liên tục trả tiền cho nó và mọi người như tôi đang được trả nhiều tiền hơn.”

“Nhiều người thích các phát kiến làm cho cuộc sống của họ tốt hơn và đơn giản hơn cho nên các công ti như Apple, Uber, và Airbnb nắm lấy các sản phẩm hay dịch vụ hiện có và dùng công nghệ để làm các kết nối đặc biệt với khách hàng của họ. Những công ti này đã không phát minh ra bất kì cái gì, họ chỉ phát minh lại cách kinh doanh được thực hiện và làm cho nó dễ dùng bằng công nghệ. Bí mật của Steve Job là ông ấy biết điều khách hàng muốn thậm chí trước cả khi khách hàng nhận ra điều đó. Đó là lí do tại sao ngay cả ngày nay, Apple vẫn là công ti phát kiến nhất trên thế giới.

“Mọi người đều thích Apple. Thực ra, họ mong đợi Apple tạo ra nhiều thứ hơn, nhiều thay đổi hơn cho cuộc sống thường ngày của họ. Họ muốn dùng các sản phẩm mà Apple đã phát triển và giữ thích ứng nhanh chóng với những thay đổi được tạo ra bởi những sản phẩm mới. Chính sự kiện là trên khắp thế gới, nhiều người cảm thấy nhu cầu cần có nhiều sản phẩm phát kiến của Apple. Mọi lần Apple đưa ra sản phẩm mới, mọi người sẽ đứng xếp hàng nhiều ngày để có được chúng. Đó là phép màu của việc hiểu phát kiến và biết điều KHÁCH HÀNG muốn. Sự kiện là không phải công nghệ làm cho Apple thành công, chính là sự đơn giản thiết kế do công nghệ tạo ra khả năng.”

“Ngày nay các công ti trên khắp thế giới đang đầu tư nhiều tiền vào công nghệ. Có nhiều bài báo về các công nghệ như Tính toán mây, Học máy, Internet mọi vật v.v. nhưng với chúng tôi, những người đang làm việc ở Thung lũng Silicon, nó là một phần của cuộc sống của chúng tôi mà chúng tôi thậm chí không nghĩ về nó. Chúng tôi làm việc với những công nghệ này mọi ngày. Điều chúng tôi làm là tạo ra nhiều sản phẩm do công nghệ tạo khả năng. Nếu bạn muốn làm việc ở Thung lũng Silicon, bạn cần chú ý tới mọi xu hướng công nghệ, bạn cần biết công nghệ nào sẽ “điều lớn” tiếp sau và cách cuộc cách mạng mới sẽ bắt đầu. Bạn không thể chờ đợi cho tới khi nó xảy ra và học về nó. Bạn phải thường xuyên đọc về xu hướng công nghệ để cảm thấy nhịp điệu của tiến hoá số thức. Với chúng tôi, phát kiến công nghệ là một phần của cuộc sống của chúng tôi.”

“Bí mật của Thung lũng Silicon là các công ti như Google, Amazon, và Apple đã không phát minh ra những thứ mới nhưng tạo ra tương lai mới cho nhiều thứ đã có rồi. Người lãnh đạo của họ biết cách chuyển giao các sản phẩm được thiết kế độc đáo, dễ dùng, bán chúng một cách hiệu quả, và duy trì vị trí mạnh trong thị trường. Tất nhiên, điều đó là không dễ vì có nhiều đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài như cho tới giờ, những công ti này vẫn ở trên đỉnh. Không thể tạo ra được Thung lũng Silicon ở đâu đó khi nhiều công ti nước ngoài đã sao chép các sản phẩm hay cách tiếp cận của chúng tôi, một số thành công nhưng hầu hết đã thất bại. Sự kiện là người tiêu thụ không thích “sản phẩm giả,” iPhone rẻ tiền như từ Trung Quốc không thể cạnh tranh được với iPhone thực từ Apple, bất kể tới giá cả.”

“Tuy nhiên, làm việc ở Thung lũng Silicon, tất cả chúng tôi đều biết rằng đột phá có thể xảy ra ở bất kì chỗ nào và bất kì lúc nào. Mọi công ti lớn, Google, Apple, Facebook, và Amazon bao giờ cũng lo nghĩ về các tổ nhỏ nào đó ngồi trong ga ra ở đâu đó tạo ra sản phẩm phát kiến mới mà có thể lật ngược toàn thể thị trường. Ngay cả ở Apple, chúng tôi lo nghĩ về “Steve Jobs” tiếp đang sống trong ga ra ở đâu đó ở San Jose hay San Francisco. Chúng tôi không lo nghĩ về các đối thủ cạnh tranh nổi tiếng từ nước ngoài vì chúng tôi biết những công ti này không có đủ công nhân có kĩ năng kĩ thuật để cạnh tranh hay không có “tinh thần phát kiến” để đe doạ các công ti ở Thung lũng Silicon, ít nhất không lo nghĩ trong tương lai gần.”

“Tuy nhiên, sự kiện là, bất kì người nào, bất kì chỗ nào, bất kì lúc nào, đều có thể gây ra đột phá và đem ý tưởng tới thị trường và làm thay đổi mọi thứ. Đó là điều cuộc cách mạng số thức này là gì.”

 

—English version—

 

Working in Silicon Valley

Dave Collier graduated six years ago and currently working for Apple. Yesterday he came back to visit me and I asked him to share his experience with the students. Following was what he said.

 

“Like many college graduates who are working in the technology industry, I have been inspired by the advance of technology in Silicon Valley. I want to work for companies who are the leaders of innovations. As a student, I work hard to develop my technical skills because I want to be one of the best. With my ambition and the endless opportunities in Silicon Valley, I know that this is the place where I can build my future. After graduates from Carnegie Mellon, I decided to work for Apple.”

“Everybody who works for Apple knows that innovation is the process of translating an idea into a good or service that creates value for which customers will pay. Many people have an idea but if it does not create value or making money, it is a bad idea. To be called an innovation, an idea must have a strong value and satisfy a specific need. Innovation involves a lot of imagination that can deliver disruptive values and converted into useful products.”

“Many people consider technology as a toy or video games to play, a social platform to expose themselves without realizing that technology is the main driver of the economy and the door to success. Today many people shop online, read news online, communicate online, take pictures and share them online without knowing that they are the CONSUMERS of technology, they pay to make people who work in Silicon Valley, the CREATORS of technology to get rich.”

“In the dynamic world of Silicon Valley, innovation happens every day, people create new things every week, and our companies deliver products to consumers every few months. This is a reality of Silicon Valley. For example, one day, this video game is a best seller, then just a few weeks later, it disappears and a new video game is the next best seller. Consumers of technology love it and continue to pay for it and people like me are getting paid much more.”

“Many people like innovations that make their lives better and simpler so companies like Apple, Uber, and Airbnb took existing products or services and used technology to make specific connections with their customers. These companies did not invent anything, they only reinvented the way business is done and make it easy to use with technology. The secret of Steve Job is he knew what customers wanted before they even realized it. That is why even today, Apple is still the most innovative company in the world.

“Everybody loves Apple. In fact, they expect Apple to create more things, more changes to their daily lives. They want to use the products that Apple developed and keep adapt quickly to the changes created by the new products. It is a fact that all over the world, many people feel the need to have more of Apple’s innovative products. Every time Apple releases new products, people would stand in line for days to get them. That is the miracle of understanding innovations and knowing what the CONSUMERS want. The fact is it is not the technology that makes Apple succeed, it is the design simplicity that the technology enables.”

“Today companies all over the world are investing a lot of money in technology. There are many articles on technologies such as Cloud computing, Machine learning, the Internet of Things, etc. but to us, who are working in Silicon Valley, it is a part of our lives that we do not even think about it. We work with these technologies every day. What we do is to create more technology-enabled products. If you want to work in Silicon Valley, you need to pay attention to all the technology trends, you need to know which technology would be the next “Big thing” and how the new revolution will begin. You cannot wait until it happens and learn about it. You must constantly read about technology trends to feel the rhythm of the digital evolution. For us, technology innovation is a part of our lives.”

“The secret of Silicon Valley is companies like Google, Amazon, and Apple did not invent new things but create a new future for many existing things. Their leaders know how to deliver easy-to-use, brilliantly designed products, sell them effectively, and maintain a strong position in the market. Of course, It is not easy as there are many competitors from overseas but so far, these companies are still on the top. It is impossible to create another Silicon Valley somewhere as many overseas companies copied our products or approaches, some succeed but most failed. The fact is consumers do not like “fake products,” a cheap iPhone look alike from China cannot compete with the real iPhone from Apple, regardless of the price.”

“However, working in Silicon Valley, we all know that disruption can happen anywhere and at any time. All the big companies, Google, Apple, Facebook, and Amazon are always worried about some small teams sitting in a garage somewhere creating a new innovative product that could turn the entire market upside down. Even at Apple, we are worried about the next “Steve Jobs” living in a garage somewhere in San Jose or San Francisco. We do not worried about well-known competitors from overseas because we know these companies do not have enough technically skilled workers to compete or do not have the “innovative spirit” to threaten companies at Silicon Valley, at least not in the near future.”

“However, the fact is, anyone, anywhere, at any time, can cause disruption and bring an idea to the market and change everything. That is what the digital revolution is about.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=6053 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.