Lập kế hoạch cho tương lai

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh nơi việc lập kế hoạch nghề nghiệp là bản chất. Dựa trên giả định sai hay không lập kế hoạch chút nào thì tương lai của bạn có thể bị nguy hiểm. Nếu bạn lập kế hoạch vào đại học, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, có những điều bản chất mà bạn có thể lấy để chuẩn bị cho nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai.

Tôi biết nhiều học sinh trung học không biết họ muốn gì hay không nghĩ xa về tương lai nhưng ngày nay, điều quan trọng với họ và gia đình họ là thăm dò “thông tin khách quan” về con đường nghề nghiệp sớm nhất có thể được. Trước khi lựa chọn lĩnh vực học tập, họ cần biết về xu hướng việc làm, bằng cấp nào được cần, lương trung bình có thể như thế nào, và cơ hội nghề nghiệp nào đang có nhu cầu để cho họ có thể lập kế hoạch cho tương lai của họ dù là ở địa phương hay toàn cầu. Trong thế giới được toàn cầu hoá này, điều quan trọng là nghĩ theo cái nhìn rộng hơn vì mọi người có thể làm việc ở nhiều chỗ nếu họ có kĩ năng đúng, không cần làm việc ở chỗ họ đang sống.

Theo ý kiến tôi, các lĩnh vực học tập tốt nhất ngày nay là trong các khu vực khoa học và công nghệ vì có nhiều cơ hội hơn các lĩnh vực khác. Theo nhiều khảo cứu toàn cầu, việc thiếu hụt công nhân có kĩ năng kĩ thuật sẽ kéo dài trong ít nhất mười năm nữa hay hơn do thay đổi công nghệ nhanh chóng. Lời khuyên của tôi cho học sinh là trong khi họ vẫn còn ở trường trung học, họ cần hội tụ nhiều hơn vào toán và khoa học để xây dựng nền tảng mạnh. Bên cạnh đại số và hình học chuẩn, học sinh nên học các môn phụ thêm trong tính toán, lượng giác, vật lí và công nghệ máy tính. Bằng việc học các môn học này, họ có thể chuẩn bị việc theo học tín chỉ tương lai trong đại học, bất kể môn học nào họ sẽ chọn vì các môn này là nền tảng cho phần lớn các việc làm tương lai.

Ngày nay, có nhiều websites sẵn có mà có thể giúp cho học sinh thăm dò thêm về các môn học về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ, toán học (STEM). Điều bản chất là học sinh dành thời gian để học nhiều hơn về nghề nghiệp tương lai của họ để cho họ có thể chọn bất kì cái gì phù hợp với họ dựa trên thông tin môn học. Tôi biết nhiều học sinh ưa thích dành thời gian vào những thông tin tầm thường về phim ảnh, thể thao, âm nhạc hay tán gẫu với bạn bè qua Facebook, Twitter hay Instagram hơn là đọc “các môn học khô khan” nào đó như Công nghệ thông tin hay Công nghệ sinh học. Nhiều người sẽ đợi tới phút cuối cùng để làm quyết định nghề nghiệp hay để ai đó khác quyết định cho họ. Tôi thường khuyên học sinh của tôi: “Hôm nay, các em đều là học sinh như nhau nhưng năm tới mười năm nữa sẽ có khác biệt.  Một số người sẽ làm tốt và một số người sẽ không làm tốt. Điều đó là tuỳ ở các em quyết định về nghề nghiệp của các em và bao nhiêu thời gian các em sẽ dành cho việc lập kế hoạch cho tương lai của các em hay chỉ bỏ qua mọi thứ bây giờ và hối tiếc về sau.

Cho dù các em vẫn còn ở trường trung học, các em chịu trách nhiệm cho bản thân các em vì đó là tương lai của các em và cuộc sống của các em. Trong thế giới đang thay đổi này, các em không thể dựa vào truyền thống thêm được nữa khi nhiều thứ không còn như cũ. Điều bố mẹ các em đã làm tốt trong quá khứ có thể không áp dụng được cho các em. Những nghề nghiệp đã quen thuộc nào đó trong quá khứ có thể không còn được cần tới. Các em cần lập kế hoạch cho tương lai của các em một cách cẩn thận dựa trên thông tin môn học bằng việc đọc và thăm dò nhiều hơn về các nghề nào được cần trong thời đại cách mạng công nghiệp thứ tư. Ngày nay các em không chỉ cạnh tranh việc làm với người trong nước em mà còn với những người từ các nước khác. Trong thế giới được kết nối này, nhiều việc làm sẽ KHÔNG có tính địa phương mà còn có tính toàn cầu. Sự kiện là nếu có kĩ năng đúng, các em có thể làm việc ở nhiều nơi không nhất thiết trong nước các em. Chẳng hạn, trên hai triệu người làm phần mềm Ấn Độ bây giờ đang làm việc ở Mĩ và con số này vẫn đang tăng lên. Có vài triệu người Philippine đang làm việc khắp trên thế giới trong chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc người già.

Ngay cả ở trường trung học, nếu các em để thời gian đọc nhiều bài báo về khoa học và công nghệ hay tham gia các nhóm chat về các môn học này, điều đó sẽ giúp các em trong lập kế hoạch nghề nghiệp của các em. Các em cần biết các em thực sự giỏi về cái gì, cái gì có thể giúp cho các em hội tụ vào việc chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực mà các em đã chọn. Trước khi vào đại học, các em cần chuẩn bị và quyết định lĩnh vực học tập hướng theo mối quan tâm cá nhân của các em và cái gì các em sẽ làm việc như nghề nghiệp. Bằng việc lập kế hoạch nghề nghiệp từ sớm, điều đó sẽ giúp các em nhận diện cần học môn học nào và đặt mục đích nghề nghiệp hiện thực để đạt tới. Bằng việc có tri thức đặc biệt sớm sẽ cho các em ưu thế so với người khác trong năm đầu đại học, nó cũng giúp giảm việc bị sốc khi dịch chuyển từ trung học lên đại học.

 

—English version—

 

Planning for the future

Today we are living in a competitive world where career planning is essential. Making a wrong assumption or not planning at all  then your future may be in jeopardy. If you are planning to go to college, whether in your country or abroad, there are essential things that you can take to prepare for better careers in the future.

I know many high school students do not know what they want or not thinking far into the future but today, it is important for them and their family to explore “objective information” about career paths as soon as possible. Before selecting a field of study, they need to know about employment trends, what degrees are required, what an average salary might be like, and what job opportunities are in demand so that they can plan for their future whether locally or globally. In this globalized world, it is important to think in a broader view as people can work in many places if they have the right skills, not necessary to work where they live.

In my opinion, the best fields to study today are in science and technology areas because there are more opportunities than others. According to several global studies, the shortage of technically skilled workers will last for at least another ten years or more due to the fast changing of technology. My advice to students is while they are still in high school, they need to focus more on math and science to build a strong foundation. Besides the standard algebra and geometry, students should learn additional courses in calculus, trigonometry, physics, and computer technology. By taking these courses, they can help prepare for future coursework in college, regardless what subject that they will choose because these subjects are the foundation for most future jobs.

Today, there are many websites available that can help students explore more on the subjects of science, technology, engineering, mathematics (STEM). It is essential that students spend the time to learn more about their future career so that they can choose whatever that suit them based on subjective information. I know many students prefer to spend the time on trivial information about movies, sports, music or chatting with friends on Facebook, Twitter or Instagram than reading some “Dry subjects” such as Information technology or Biotechnology. Many would wait until the last minutes to make a career decision or let someone else decide for them. I often advise my students: “Today, you are the same as students but five to ten years from now there will be a difference.  Some will do well and some will not. It is up to you to make a decision on your career and how much time you will plan for your future or just ignore everything now and regret later.

Even you are still in high school, you are responsible for yourselves because it is your future and your lives. In this changing world, you cannot rely on the tradition anymore as  many things are no longer the same. What your parents did well in the past may not apply to you. Certain well-known careers in the past may no longer be needed. You need to plan your future carefully based on subjective information by reading and exploring more on what careers are in demand in the fourth industrial revolution era. Today you are not just competing for a job with your people but also with people from other countries. In this connected world, many jobs will NOT be local but also global. The fact is having the right skills, you can work in many places not necessary in your country. For example, over two million Indian ‘s software people are now working in the U.S. and the number is still increasing. There are several million Filipinos is working all over the world in healthcare and elderly care.

Even in high school, if you take the time to read more articles on science and technology or joining a chat group on these subjects, it will help you in your career planning. You need to know what you are really good at can helps you to focus on selecting a career in a field of your choice. Before going to college, you need to prepare and decide on a field of study that is in line with your personal interests and what you will work as a career. By planning your career early, it will help you identify what courses to take and set realistic career goals to achieve. By having specific knowledge early will give you an edge over others during the first years in college, it also helps reduce the shock when transitioning from high school to college.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5823 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.