Lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn

Nhiều sinh viên đại học KHÔNG biết cách chuẩn bị cho nghề nghiệp. Một số người chỉ chọn một lĩnh vực học tập, dự lớp, hi vọng tốt nghiệp RỒI và chỉ vậy rồi mới nghĩ về có việc làm. Họ KHÔNG phân biệt được rằng việc làm là cái gì đó bạn làm và được trả tiền và bất kì ai cũng có thể biết làm một việc. Nghề nghiệp là cái gì đó bạn phải được giáo dục trong việc phát triển kĩ năng đặc biệt để làm việc và bạn muốn duy trì cùng nó trong thời gian dài, có thể cả đời làm việc của bạn. Nghề nghiệp là lĩnh vực bạn chọn nhưng việc làm có thể KHÔNG phải là điều bạn chọn nhưng bạn phải làm để kiếm sống. Đó là lí do tại sao có bản kế hoạch nghề nghiệp là rất quan trọng, và bạn cần có chiến lược để đạt tới nó. Không có cách nhìn và chủ định rõ ràng, sinh viên có thể để mọi sự xảy ra một cách tình cờ rồi gọi nó là “Định mệnh”.

Mọi sinh viên đều có điểm mạnh và điểm yếu NHƯNG điểm yếu có thể được vượt qua, nếu họ đưa nỗ lực vào. Nhiều người không có dũng cảm để vượt qua điểm yếu cho nên để cho mọi sự xảy ra và “trôi giạt” từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác mà không có phương hướng. Chẳng hạn, họ học lớp toán nhưng không học tốt cho nên họ bỏ và nói rằng họ không giỏi về toán. Thế rồi họ học lớp hoá nhưng không học tốt nữa nên họ bỏ và nói rằng họ không giỏi hoá. Họ tiếp tục lặp lại hình mẫu này cho tới khi họ vào cái gì đó họ học tốt và tin rằng đó là kĩ năng của họ. Không có bản kế hoạch nghề nghiệp được xây dựng quanh những điểm mạnh và điểm yếu của họ, họ chỉ làm phí thời gian ở đại học và tốt nghiệp với bằng cấp không liên quan tới nhu cầu thị trường. Bị thất nghiệp, họ phàn nàn về giáo dục đại học hay phê phán trường của họ rồi đi tìm bất kì việc nào có thể thuê họ. Tất nhiên hình mẫu này lại xảy ra, nếu họ không học tốt thì họ bỏ và nói rằng nó không phải là việc làm dành cho họ. Thế rồi họ lấy việc làm khác nhưng không làm tốt cho nên họ bỏ và cố tìm việc khác và hi vọng họ sẽ tìm được cái gì đó nhưng điều đó có thể không bao giờ tới.

Khi lựa chọn lĩnh vực học tập, bạn KHÔNG nên chọn nó một cách ngẫu nhiên. Bạn nên có ý tưởng rõ về đích xác cái gì được yêu cầu cho bạn để thành công và cơ hội nghề nghiệp là gì. Bạn phải nhìn cẩn thận liệu có nhu cầu hay phẩm chất nào mà bạn phải có để giúp cho bạn thành công và đi lên trong nghề nghiệp và lương chung là gì cho các mức khác nhau. Nhiều người tốt nghiệp bảo tôi rằng nếu có cái gì họ có thể thay đổi từ lúc họ bắt đầu đại học, đó sẽ là cẩn thận hơn về chọn lĩnh vực học tập và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các giáo sư của họ. Có ai đó có thể giúp đỡ họ và hướng dẫn họ trong cuộc hành trình giáo dục là quan trọng. Từ cảnh quan nghề nghiệp, điều mấu chốt là có được giúp đỡ từ ai đó biết rõ họ và có ý tưởng tốt về khả năng và phương hướng của họ.

Đọc thêm  Tại sao vào đại học

Không ai là hoàn hảo nhưng nếu bạn đặt mục đích cho từng năm hướng tới nghề nghiệp dài hạn, bạn sẽ thành công. Sinh viên nên quyết định cách họ có thể cải tiến hiệu năng của họ từng năm bằng việc nhận diện các điểm yếu và tìm cách cải tiến chúng. Điều quan trọng nhất về đặt mục đích là bám chắc lấy nó. Tất nhiên, mục đích phải là cái gì đó hợp lí và đạt được. Chẳng hạn, nếu bạn đặt mục đích học 4 giờ mọi đêm thì bám chắc lấy nó. Nếu bạn không thể theo được điều bạn đã đặt cho bản thân mình thì bạn cần biết tại sao và cố vượt qua nó. Nếu bạn đặt mục đích là ở nhóm năm sinh viên đầu lớp thì bạn phải thường xuyên giám sát tiến bộ của bạn và nếu bạn không đạt được nó, bạn phải tự hỏi bản thân bạn tại sao. Nhiều sinh viên bảo tôi rằng vấn đề số một của việc KHÔNG đạt tới mục đích của họ là quản lí THỜI GIAN vì họ không có thói quen học tốt và thường bị sao lãng bởi các hoạt động khác. Tất nhiên, có nhiều điều xảy ra trong đại học nhưng điều quan trọng cần nhắc nhở bản thân bạn tại sao bạn ở đại học: Bạn vào đại học để học và để tốt nghiệp cho nên học tập bao giờ cũng nên tới đầu tiên khi đi tới việc tổ chức thời gian của bạn.

Khi bạn nhìn vào công việc trường của bạn từng tuần, bạn cần hình dung ra cam kết thời gian của bạn là gì. Thời gian nào bạn có giờ lên lớp? Bạn có bao nhiêu bài tập về nhà phải làm? Bạn phải đọc các phân công đọc bài nào? Khi nào bạn có kì thi hay câu hỏi kiểm tra? Thế rồi bạn có thể ước lượng bạn phải dành bao nhiêu thời gian cho việc học. Với mỗi giờ trên lớp, bạn cần ít nhất hai giờ học. Nếu bạn có bài kiểm tra vào thứ sáu và bạn cần 4 giờ để học cho nó, bạn phải dành hai giờ vào thứ ba và một giờ vào thứ tư để học, và một giờ vào thứ năm để kiểm điểm lại mọi thứ bạn đã học. Và giữ những giờ học đó với bản thân bạn và KHÔNG làm cái gì khác. Quản lí thời gian là một kĩ năng cần thời gian để học và thời gian để làm chủ. Phải kiên nhẫn khi bạn học cách quản lí thời gian của mình ở đại học vì nếu bạn có thể làm chủ được nó, nó sẽ là cái gì đó giúp cho bạn trong nghề nghiệp của bạn nữa. Tất nhiên, mong đợi không hiện thực là nghĩ rằng bạn có thể lên lớp rồi học mọi ngày, tất cả các ngày. Não bạn cần nghỉ nữa cho nên bạn sẽ cần thời gian để thảnh thơi và dành thời gian với bạn bè nữa nhưng tránh cái gì đó có thể can nhiễu vào mục đích giáo dục của bạn. Bạn có thời gian ngắn nhưng có cả đời để sống phía trước cho nên cần lập kế hoạch cẩn thận và đưa nỗ lực vào để cho bạn sẽ không hối tiếc về sau.

Đọc thêm  Học kĩ năng hiện thời

 

—English version—

 

Plan your career

Many college students do NOT know how to prepare for a career. Some just select a field of study, take classes, hope to graduate THEN and only then think about getting a job. They do NOT distinguish that a job is something you work and get paid and anybody can learn to do a job. A career is something that you have to be educated in to develop specific skills to do work and you want to stay with it for a long time, maybe all your working life. A career is a field that you choose but a job may NOT be what you choose but you have to do to make a living. That is why having a career plan is very important, and you need to have a strategy to achieve it. Without a clear vision and purpose, students may let things happen by chance then called it “Destiny”.

Every student has strengths and weakness BUT weakness can be overcome, if they put in the efforts. Many people do not have the courage to overcome weaknesses so they let things happen and “drift” from one field to another without direction. For example, they take a math class but not doing well so they quit and say that they are not good in math. Then they take a chemistry class but not doing well either so they quit and say that they are not good in chemistry. They continue to repeat this pattern until they get into something that they do well and believe that is their skill. Without a career plan that is structured around their strengths and weaknesses they just wasting time in college and graduate with a degree that has nothing to do with the market needs. Being unemployed, they complain about college education or criticize their school then go find any job or company that may hire them. Of course the pattern happens again, if they are not doing well then they quit and say that it is not a job for them. Then they take another job but not doing well either so they quit and try to find another and hope they will find something but that may never come.

When select a field of study, you should NOT choose it randomly. You should have a good idea of exactly what is required for you to be a success and what the career opportunities are. You must look carefully whether there is any demand or qualifications that you must have to help you succeed and move up in your career and what the general salary is for different levels. Many graduates told me that if there is anything they could change from when they started college, it would be more carefully about selecting field of study and build a better relationship with their professors. Having someone who can help them and guide them in their education journey is important. From a career perspective, it is critical to get help from someone who knows them well and have a good idea of their abilities and direction.

Đọc thêm  Sinh viên học gì trong đại học

No one is perfect but if you set a goal each year toward your long term career, you will be successful. Students should decide how they can improve their performance each year by identify weaknesses and find way to improve them. The most important thing about setting goals is to stick with it. Of course, goal must be something reasonable and achievable. For example, if you set goal to study 4 hours every night then stick to it. If you cannot follow what you have set to yourself then you need to know why and try to overcome it. If you set goal to be the top five students in your class then you should constantly monitor your progress and if you do not achieve it, you must ask yourself why. Many students told me that the number one issue of NOT achieving their goal is TIME management as they do not have good study habit and often get distracted by other activities. Of course, there are many things happening in college but it is important to remind yourself why you are in college: You go to college to learn and to graduate so learning should always come first when it comes to organize your time.

When you look at your school works each week, you need to figure out what your time commitments are. What time do you have classes? How much homework do you have to do? What reading assignments you must read? When do you have exams or quizzes? Then you can estimate how much time you must spend to study. For each hour in class, you need at least two hours of study. If you have a test on Friday and you need 4 hours to study for it, you should spend two hours on Tuesday and one hour on Wednesday to study, and one hour on Thursday to review everything that you have learned. And keep those study hours with yourself and NOT doing anything else. Time management is a skill that takes time to learn and time to master. Be patient as your learn how to manage your time in college because if you can master it, it will be something that will help you in your career too. Of course, it is unrealistic expectation to think that you can go to class then study all day, every day. Your brain needs a rest too so you will need time to relax to spend time with friend too but avoid something that may interfere with your education goal. You have a short time in school but a whole life to live ahead so plan carefully and put in the efforts so you will not regret later.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4152 (science-technology.vn)

Leave a Reply