[Laravel] 03 – Composer

Composer là một công cụ mới trong giới lập trình PHP. Nó giúp thay đổi cách xử lý các phần phụ thuộc (dependencies) của ứng dụng, giúp giảm bớt nước mắt đau khổ cho dân lập trình PHP.

Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên tôi lập trình với PHP, cần phải cài các plugin từ PEAR như để xuất file xls, pdf… điều này khiến tôi rất mệt mỏi vì nhiều khi ở môi trường production bạn không dễ truy xuất mà download được. Ngày xưa bạn có thể dùng PEAR hoặc PECL, nhưng vấn đề là các dependencies của chúng khá cũ, và không còn cập nhật. Đây là một trở ngại cho dân lập trình PHP.

Bạn hãy tưởng tượng Composer là một công cụ, là một cái hộp nhỏ chứa mọi thứ mà ứng dụng bạn có thể chạy. Công cụ này thực chất là một file nhỏ để đăng ký với các package cần thiết.

Composer sử dụng JSON là định dạng cho file cấu hình này. File này được đặt tên composer.json

Bạn có thể đặc tả phiên bản của từng gói tải về một cách chính xác hoặc dùng các toán tử lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng.

Hoặc trong 1 dải phiên bản

One thought on “[Laravel] 03 – Composer”

Comments are closed.