[Laravel] 05 – Cấu trúc dự án trong Laravel

Sau khi dùng composer cài đặt vendor hay các dependencies dự án về ta có kết quả chung thư mục như sau:

Khi mới tải Laravel-master.zip về chỉ khoảng 20KB, nhưng khi composer install thì project khoảng 20.6MB.

app

Đây là nơi bạn thường xuyên làm việc nhất trong dự án, chưa source code dự án.

bootstrap

  • autoload.php: chứa đựng phần lớn các thủ tục quan trọng, chỉ những dev có kinh nghiệm hãy thao tác trong file này.
  • paths.php: một số đường dẫn phổ biến sử dụng bởi framework.
  • start.php: một số thủ tục khởi động cùng ứng dụng.

vendor

Chưa dựng các composer package sử dụng bởi ứng dụng. Tất nhiên nó gồm cả Laravel framework.

public

Thông thường là nơi chứa CSS, Javascript, và hình ảnh.

 

 

One thought on “[Laravel] 05 – Cấu trúc dự án trong Laravel”

Comments are closed.