Tổng hợp các bài về Laravel Framework

 1. [Laravel] 01 – Sử dụng namespace trong Lavarel
 2. [Laravel] 02 – Sử dụng JSON
 3. [Laravel] 03 – Composer
 4. [Laravel] 04 – Cài đặt môi trường làm việc Laravel 4 trên Linux Mint
 5. [Laravel] 05 – Cấu trúc dự án trong Laravel
 6. [Laravel] 06 – Truyền dữ liệu từ Route sang View
 7. Laravel 07 – Sử dụng MVC trong Laravel

Một số bài về nodejs:

 1. nodejs – Cài đặt NodeJS NMP và Package trên Ubuntu Linux Mint
 2. nodejs – Xây dựng ứng dụng chat với nodejs
 3. Các modules hữu ích trong NPM NodeJS
 4. Sửa lỗi chạy lệnh node và nodejs trên Ubuntu Linux Mint
 5. Enable CORS trên Apache socket.io
 6. Sử dụng mysql driver trong NodeJS
 7. NodeJS thao tác với MongoDB
 8. Tìm hiểu về callback function

Một số bài về MongoDB:

 1. Giới thiệu MongoDB
 2. So sánh MongoDB vs MySQL
 3. Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu Linux Mint
 4. Vận hành cơ bản MongoDB trên Ubuntu Linux Mint
 5. 30 lệnh thao tác với MongoDB
 6. Quản trị MongoDB với phpmoadmin
 7. Cài đặt RoboMongo quản trị MongoDB (Cách dễ nhất)
 8. Sửa lỗi không load được BSON C++ Extension

Sử dụng IDE – Sublime Text 3: