Categories
IT

Lệnh kiểm tra Public IP trên Ubuntu / Linux Mint

Đôi khi ta muốn kiểm tra Pulic IP của modem kết nối thông qua command line.

Theo tôi, đây là cách đơn giản nhất:

Command: curl ifconfig.me