Lĩnh vực học tập nào?

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ nhất trong quản trị kinh doanh nhưng đang nghĩ tới việc chuyển sang khoa học máy tính. Bố mẹ em nói có nhiều tiền trong kinh doanh hơn là khoa học máy tính vì họ sở hữu một công ti và muốn em theo họ để quản lí nó. Em thích trò chơi máy tính và muốn tạo ra trò chơi video cho các công ti như Square hay Electronic Arts. Câu hỏi của em là: Em lấy bằng thiết kế trò chơi máy tính ở đâu vì trường của em không dạy nó? Nếu em chuyển sang máy tính rồi về sau em không thích các môn máy tính, có khó chuyển lại không? Thầy có thể giúp em được không? Xin thầy cho em biết khu vực nào là tốt hơn?”

 

Đáp: Dường như là bạn vẫn không chắc về nghề nghiệp của bạn và không quyết định được giữa làm tiền hay đi theo sở thích của bạn. An toàn hơn nhiều vẫn là ở trong kinh doanh vì bạn có thể không tìm được việc làm giống như hầu hết sinh viên khác. Bố mẹ bạn sở hữu công ti và họ muốn bạn theo bước của họ để quản lí công ti đó. Khi bạn học cái gì đó và có được bằng cấp thì cuộc sống của bạn đã được chăm nom rồi.

Đọc thêm  Vào đại học hay không

Với việc chuyển sang khoa học máy tính bạn đi theo sở thích của bạn nhưng bạn có thể đối diện với bất trắc vì không ai có thể đảm bảo việc làm hay tiền bạc khi bạn tốt nghiệp. Xin lưu ý rằng “thiết kế trò chơi” không phải là vị trí mức vào nghề. Trong công nghiệp trò chơi video, mọi người đều bắt đầu là người lập trình. Bạn sẽ phải dành nhiều năm lập trình và chứng tỏ bạn tài thế nào thì có thể công ti mới đề bạt bạn thành người thiết kế trò chơi. Square và Electric Arts là là hai công ti hàng đầu thế giới và rất chọn lọc, khó vào lắm. Chỉ có vài đại học ở Mĩ cấp bằng trong trò chơi máy tính vì đây là khu vực đặc biệt. (Trung tâm Công nghệ giải trí ở Carnegie Mellon do Don Marinelli và Randy Pausch thành lập có cung cấp bằng thạc sĩ trong khu vực này).

Bạn cần lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn một cách cẩn thận và biết đích xác điều bạn muốn. Không cái gì là dễ dàng như nó có vẻ vậy và bạn không thể chuyển đi chuyển lại giữa các lĩnh vực học tập. Quyết định đi, chọn một thứ và đi theo nó toàn tâm. Dũng cảm vượt qua các chướng ngại, điều đó sẽ tạo dựng nên tính cách của bạn.

Đọc thêm  Kĩ năng mềm phần 3

 

—-English version—-

 

Which field to study?

A student wrote to me: “I am a first year student in Business Administration but thinking of switching to Computer Science. My parents say there are more money in business than computer since they own a company and want me to follow them to manage it. I like computer game and want to create video games for companies like Square or Electronic Arts. My questions are: Where do I get computer games design degree since my school do not teach it? If I switch to computer then later if do not like computer courses, is it difficult to switch back? Could you help? Let me know which area is better?

 

Answer: It seems that you are still not sure about your career and undecided between making money and follow your interest. It is much safer to stay in business since you may not have to find job like most of other students. Your parents own a company and they want you to follow their step to manage that company. As long as you learn something and get a degree than your life is already being taken care of.

Đọc thêm  Lời khuyên từ một sinh viên nước ngoài

By switching to computer science you are following your interest but you may face uncertainty since no one can guarantee jobs or money when you graduate. Please note that “Game design” is not an entry level position. In the video gaming industry, everyone starts as programmer. You will have to spend many years of programming and prove how talented you are then maybe the company promotes you to game designer. Square and Electric Arts are two premier companies in the world and very selective, it is difficult to get in. There are only few universities in the U.S offer degree in computer game because this is a special area. (The EntertainmentTechnologyCenter at Carnegie Mellon founded by Don Marinelli and Randy Pausch do offer a MS degree in this area).

You need to plan your career carefully and know exactly what you want. Nothing is easy as it seems and you cannot switch back and forth between fields of study. Make up your mind, select one and go all the way with it. Be brave to overcome the obstacles, it will build your character.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1943 (science-technology.vn)