Lĩnh vực học tập tốt nhất cho phụ nữ

Một sinh viên viết: “Là nữ sinh đại học năm thứ nhất, em đã được khuyên chọn “Lĩnh vực truyền thống dành cho phụ nữ” như giáo dục, trang trí nội thất, quan hệ công chúng, môi trường và văn học. Khi em hỏi về khoa học và công nghệ, em được bảo là những lĩnh vực đó dành cho đàn ông, sự kiện là rất ít phụ nữ sẽ chọn khoa học hay công nghệ. Em hoang mang, lĩnh vực tốt nhất cho phụ nữ là gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bất kì ai khuyên bạn đều là sai. Ngày nay nữ sinh đại học có thể lựa chọn bất kì lĩnh vực học tập nào mà họ muốn và không ai được làm ngã lòng họ khỏi đạt tới mục đích giáo dục của họ. Chúng ta không ở trong thế kỉ 18 mà ở trong thế kỉ 21 và nữ sinh đại học không còn thụ động vẫn ở “các lĩnh vực truyền thống” nữa. Ngày nay nữ sinh đại học thuộc vào thế hệ mới lớn lên cùng khoa học và công nghệ; họ có cái nhìn rộng hơn về thế giới quanh họ do khối lượng thông tin bao la sẵn có trên Internet và phương tiện xã hội v.v. Họ biết cái gì là tốt nhất cho họ và ra quyết định của riêng họ để đạt tới nó.

Nữ sinh đại học ngày nay khác với phụ nữ vài thập kỉ trước. Họ quyết tâm hơn và có nhiều tham vọng về nghề nghiệp của họ. Họ không thoả mãn với điều họ được dạy mà tìm thông tin từ các nguồn khác như Facebook, Twitter, website kĩ thuật, video dạy học, và Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) để học những điều mới. Trong nhiều năm dạy đại học, tôi thấy rằng nữ sinh đại học đọc nhiều hơn nam sinh và họ thường chia sẻ với bạn bè về điều họ biết. Họ không ngần ngại thách thức các nam sinh viên trong lớp và tích cực tham gia vào thảo luận để chứng minh quan điểm của họ. Khi họ học cái gì đó mới, họ đưa chúng lên tài khoản Facebook hay Twitter của họ để chia sẻ với bạn bè. Một giáo sư phàn nàn: “Ngày nay sinh viên không nói mà “Tweet” (đưa tin trên Twitter); họ không viết mà “gửi tin nhắn”. Tôi cười: “Chừng nào họ còn học và trao đổi, tôi không bận tâm.”

Có những lĩnh vực học tập tốt nhất cho phụ nữ ở đại học không? Có chứ, lĩnh vực tốt nhất là bất kì cái gì họ muốn vì họ có chọn lựa để chọn bất kì cái gì đáp ứng cho mục đích học tập của họ. Tất nhiên, là một giáo sư trong công nghệ quan điểm của tôi có thiên lệch. Tôi tin khoa học và công nghệ là nghề tuyệt vời cho bất kì ai vì chúng ta đang đi vào “Thời đại thông tin” nơi có nhu cầu cao về những người có kĩ năng này. Tôi sẽ gợi ý rằng bạn chọn khu vực Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, và Quản lí hệ thông tin. Bằng việc có bằng cử nhân trong một trong những lĩnh vực này, bạn có thể xây dựng một nghề nghiệp rất tốt. Tôi có nhiều sinh viên đã đạt tới các vị trí hàng đầu trong khu vực công nghệ, người đã là người sáng lập của một công ti khởi nghiệp mà làm rất tốt gần đây. Một số trong họ thường trở lại Carnegie Mellon để tuyển người tốt nghiệp cho công ti của họ.

Một trong các sinh viên của tôi, Heather người là người quản lí tại Microsoft nói với lớp của tôi: “Khi tôi học môn “Nhập môn khoa học máy tính” mười năm trước, tôi đã là nữ sinh duy nhất trong lớp. Bây giờ khi tôi quay lại làm diễn giả mời trong lớp này, số nữ sinh là một phần ba. Tôi nghĩ phụ nữ đã làm tiến bộ vô cùng và tôi hi vọng trong vài năm nữa phụ nữ sẽ chiếm một nửa và không ai nên nói khoa học máy tính chỉ dành cho đàn ông. Nhiều năm trước, nếu bạn hỏi mọi người trong lớp tôi, liệu tôi có thể là một kĩ sư phần mềm không, phần lớn có lẽ đã nói không, một số người thậm chí còn cá rằng tôi sẽ bỏ học. Ngày nay tôi quản li bẩy trăm kĩ sư phần mềm và phần lớn trong họ là đàn ông. Lời khuyên của tôi cho các phụ nữ khác là đừng sợ; làm bất kì cái gì bạn muốn vì bầu trời là giới hạn. Có nhiều việc làm thế trong CNTT ngày nay và điều quan trọng là tìm ra lĩnh vực bạn thích.”

Ngày nay phụ nữ đại học có nhiều anh hùng trong khu vực công nghệ như Marissa Mayer của Yahoo; Sheryl Sandberg của Facebook và vô số những phụ nữ thành công trong công nghệ. Nếu bạn muốn có lời khuyên của tôi, học khoa học và công nghệ và chứng minh cho người khác rằng họ hoàn toàn sai.

 

—English version—

 

The best field of study for women

A student wrote: “As a first year college woman, I have been advised to select “Traditional fields for women” such as Education, Interior Decoration, Public relation, Environment, and Literature. When I asked about Science or Technology, I was told that those fields are for men, the fact is very few women would select science or technology. I am confused, what is the best field of study for women? Please advise.”

 

Answer: Whoever advise you is wrong. Today college women can select any field of study that they want and no one should discourage them from achieving their education goals. We are not in the 18th century but in the 21st century and college women are no longer passively stay in “traditional fields” anymore. Today college women belong to a new generation that grows up with science and technology; they have much broader view about the world around them due to the vast amount of information available on the Internet and social media etc. They know what is best for them and make their own decision to achieve it.

College women today are different from women few decades ago. They are more determined and have a lot of ambitions about their career. They are not satisfy with what they are taught but seek out information from other sources such as Facebook, Twitter, technical websites, tutorial videos, and Massive Open Online Courses (MOOCs) to learn new things. For many years of college teaching, I found that most college women read more than men and they often share with friends on what they know. They do not hesitate to challenge other male students in class and actively participate in discussion to prove their view. When they learn something new, they put them in their Facebook or Twitter account to share with friends. A professor complained: “Today students do not talk but “Tweet”; they do not write but “Text”. I laughed: “As long as they are learning and communicating, I am not concerned.”

Is there a best field of study for women in college? Yes, the best field is whatever they want as they have a choice to select anything that meets their learning goal. Of course, as a professor in technology my view is biased. I believe science and technology are excellent career for anyone as we are entering the “Information Age” where there is a high demand for people with these skills. I would suggest that you select the Information Technology area such as Computer Science, Software Engineering, and Information System Management. By having a Bachelor’s degree in one of these fields, you can build a very good career. I had several students who already achieved top positions in technology area, one was the founder of a startup that do very well recently. Some of them often return to Carnegie Mellon to recruit graduates for their company.

One of my students, Heather who is a manager at Microsoft told my class: “When I took the “Introduction to Computer Science” course ten years ago, I was the only woman in class. Now as I return as a guest speaker in this class, the number of women is about a third. I think women have made tremendous progress and I hope in the next few years women will occupy a half and no one should say computer science is for men only. Many years ago, If you asked people in my class if I could be a software engineer, most probably said no, some even bet that I would drop out. Today I manage over seven hundred software engineers and most of them are men. My advice to other women is do not be afraid; do whatever you want as the sky is the limit. There are so many jobs in IT today and it is important to find the ones that you like.”

Today college women have many heroes in the technology sector such as Yahoo’s Marissa Mayer; Facebook’s Sheryl Sandberg and countless number of successful women in the technology. If you want my advice, study science and technology and prove to others that they are completely wrong.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4048 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.