Linux Command

Khi làm về hệ thống công nghệ thông tin từ máy chủ đến tổng đài việc tiếp cận các hệ thống sử dụng hệ điều hành Linux là rất phổ biến. Tôi rất thích sử dụng Linux vì rất ổn định, phù hợp công việc tôi đang làm. Windows tôi thấy có 2 cái hay là bộ Office và chơi game 😀

1. Câu lệnh kiểm tra trạng thái card mạng

Command: dmesg | grep eth

=> Xem thay đổi trạng thái tại card eth

Comand: ifconfig eth0

=> Xem lỗi có trong card eth hay không.

Command: vi /sys/class/net/eth0/operstate

2. Kiểm tra dung lượng đĩa cứng tốn của một thư mục

Command: du -sh /Dir1

=> Tính dung lượng Dir1

Command: du -shc /Dir1 /Dir2

=> Tính dung lượng của Dir 1 và Dir2

3. Kiểm tra dung lượng của từng partition trên Linux

Command: df

4. Kiểm tra tốc độ đọc của ổ cứng

Command: hdparm -t /dev/sda

Ổ cứng để hoạt động tốt nên có tốc độ đọc >80MB/sec (Như hình ổ cứng tôi hơi chậm rồi)

5. Kiểm tra phiên bản của Linux đang chạy

Command 1: cat /etc/issue

Command 2: cat /procr/version

Command 3: uname -a

 

2 thoughts on “Linux Command”

Comments are closed.