Categories
HỌC

Lỗi khi chạy EFA: “Rotation failed to converge in 25 iterations…”

Lỗi này thường là do dữ liệu của bạn chưa thể hội tụ được sau 25 bước lặp. Cách xử lý là khi chạy EFA, bạn vào nút “Extraction” và chỉnh “Maximum iteration for convergence” từ 25 lên 40, 50… rồi chạy lại EFA là ok nhé!