Lời khuyên cho người tốt nghiệp ngoài ngành máy tính

Một sinh viên viết cho tôi: “Hè năm ngoái em đã tốt nghiệp nhưng có khó khăn tìm việc làm. Tuy nhiên, tiếng Anh của em là tốt, cho nên em tìm việc ở cửa hàng nhỏ bán quà biếu và đồ lưu niệm cho khách du lịch, nhưng em không muốn làm việc đó cho phần còn lại của đời em. Em muốn chuyển sang Khoa học máy tính mà có thể dễ kiếm việc làm hơn, nhưng em không muốn gia đình em phải trả tiền cho giáo dục của em lần nữa vì em vẫn còn em trai và gái cần hỗ trợ của gia đình. Em không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Ngày nay, nhiều công ti đang gặp khó khăn trong việc tìm công nhân có kĩ năng công nghệ thông tin với những kĩ năng đặc biệt mà họ cần. Là người tốt nghiệp đại học vẫn đang đi tìm việc làm, đây là thời gian tốt nhất để học kĩ năng công nghệ mới. Vì bạn có kĩ năng tiếng Anh tốt, có nhiều môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs) có thể làm cho việc học được dễ dàng hơn ngay cả so với việc học các kĩ năng đặc biệt từ các trường hàng đầu như Harvard, MIT, Berkeley, và Stanford University. Bạn KHÔNG phải trả tiền cho các môn học này, mọi điều bạn cần là thời gian và cam kết của bạn.

Tôi đặc biệt khuyên rằng bạn ghi danh vào các môn học sau: Nhập môn khoa học máy tính; lập trình Java; khoa học dữ liệu và phân tích; phát triển phần mềm agile, và Nhà doanh nghiệp phát kiến. Bạn có thể hoàn thành các môn học này trong vài tháng và đưa kĩ năng mới của bạn vào bản lí lịch của bạn. Nhiều công ti coi các kĩ năng là cao hơnn bằng cấp. Nếu cần, bạn có thể tình nguyện làm việc như người thực tập để cho họ thấy rằng bạn quả có các kĩ năng được cần.

Sự kiện đáng buồn là nhiều sinh viên không có đủ nghiêm chỉnh để hoàn thành các môn học này. Nhiều người vào lớp từ tò mò rồi bỏ nửa chừng. Tuy nhiên, nếu bạn đưa thời gian và nỗ lực của bạn vào, tôi tin bạn có thể hoàn thành tất cả năm môn này. Và phần thưởng là bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành từ đại hoc Harvard danh tiếng để đưa vào bản lí lịch của bạn. Đây là năm môn mà tôi hết lòng khuyên:
1)     Nhập môn khoa học máy tính (Harvard University CS50x)

https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x#

Môn học CS50x của HarvardUniversity là môn nhập môn toàn diện vào khoa học máy tính và nghệ thuật lập trình cho mọi sinh viên Harvard, dù có hay không có kinh nghiệp lập trình. Môn học mức mới vào này dạy cho sinh viên cách nghĩ theo thuật toán và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Các chủ điểm bao gồn trừu tượng hoá, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, bao bọc, quản lí tài nguyên, an ninh, kĩ nghệ phần mềm, và phát triển web. Các ngôn ngữ bao gồm C, PHP, và JavaScript cộng với SQL, CSS, và HTML.
2)     Nhập môn vào lập trình Java (Hong KongUniversity)

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-1-hkustx-comp102-1x-2#

Môn Java này từ đại học Khoa học và công nghệ Hồng Kông sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết vững chắc về các yếu tố lập trình Java căn bản và trừu tượng dữ liệu dùng biểu diễn vấn đề và khuôn khổ hướng đối tượng. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và là cơ sở cho nhiều ứng dụng cũng như cho nhiều giải pháp dựa trên web và websites.

Môn học này dùng các đối tượng mẫu như ảnh chụp hay hình ảnh để minh hoạ cho một số khái niệm quan trọng để nâng cao hiểu biết và giữ lại. Sinh viên sẽ học viết chương trình thủ tục dùng các biến, mảng, câu lệnh điều khiển, chu trình, đệ qui, trừu tượng dữ liệu và đối tượng trong môi trường phát triển được tích hợp.
3)     Nhập môn Python cho khoa học dữ liệu (Microsoft)

https://www.edx.org/course/introduction-python-data-science-microsoft-dat208x-5

Môn này bắt nguồn từ Microsoft. Nó thăm dò nhiều công cụ được phát triển để phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và hiệu lực bằng việc dùng ngôn ngữ lập trình Python mạnh. Bạn sẽ bắt đầu với các phép toán số học căn bản và các biến, rồi học cách xử trí các cấu trúc dữ liệu, như danh sách Python, mảng số, và Pandas DataFrames. Trên đường, bạn sẽ học về các hàm và luồng điều khiển của Python. Thêm vào đó, bạn sẽ nhìn vào thế giới của trực quan hoá dữ liệu với Python và tạo ra các trực quan hoá gây ấn tượng sâu sắc dựa trên dữ liệu thực.
4)     Agile dùng Ruby on Rails (UC Berkeley)

https://www.edx.org/xseries/agile-development-using-ruby-rails

Môn này bắt nguồn từ UC Berkeley. Ngày nay quãng 80 phần trăm các công ti dùng agile cho dự án phát triển phần mềm. Môn này dạy các kĩ năng kĩ nghệ phần mềm nền tảng dùng Ruby on Rails, JavaScript và phương pháp luận phát triển agile với việc dùng cách tiếp cận “học qua hành”. Sinh viên sẽ dùng cùng các công cụ và kĩ thuật như các nhà chuyên nghiệp CNTT ngày nay, như phát triển có kiểm thử dẫn lối, thiết kế do hành vi dẫn lối, tích hợp liên tục và phát triển liên tục lên mây công, theo edX.
5)     Phát kiến người dùng: Con đường tới khởi nghiệp (MIT)

https://www.edx.org/course/you-can-innovate-user-innovation-mitx-bootcamp0-0#

Môn học này bắt nguồn từ MIT. Nó khuyến khích học sinh nhận diện vấn đề, phát triển giải pháp và rồi làm việc để tiền tệ hoá điều đó qua bản kế hoạch doanh nghiệp. Đầu tiên, nghĩ về điều bạn cần. Tiếp đó, tìm ra liệu những người khác có muốn cùng điều này không. Nếu họ muốn, bạn có thể bắt đầu mạo hiểm cung cấp cho người khác sản phẩm hay dịch vụ bạn đã phát triển ban đầu cho bản thân bạn. Các ví dụ về phát kiến người dùng là vô hạn; một người lướt sóng đã tạo ra GoPro để tự chụp ảnh mình trong khi lướt sóng. Một sinh viên đi tới Dropbox sau khi quên mất ổ đĩa thẻ nhớ. Hai nhà doanh nghiệp khánh kiệt cho thuê phòng khách của họ để giúp trả tiền thuê, và Airbnb được sinh ra. Tất cả họ đều có chung con đường tới thành công của công ti khởi nghiệp trong môn học này, được Eric von Hippel dạy.

 

—English version—

 

Advice to Non-Computer Graduates

A student wrote to me: “I graduated last summer but had difficulty to find a job. However, my English is good, so I find work in a small shop selling gifts and souvenirs for tourists, but I do not want to do that for the rest of my life. I want to switch to Computer Science which may be easier to find a job, but I do not want my family pays for my education again because I still have brother and sisters that need my parents’ support. I do not know what to do. Please advise.”

 

Answer: Today, many companies are having difficulty in finding Information Technology skilled workers with specific skills that they need. As a college graduates who is still looking for a job, this is the best time to learn new technology skills. Since you have good English skills, there are several Massive Open Online Courses (MOOCs) that can make it easier than ever to learn specific skills from top schools such as Harvard, MIT, Berkeley, and StanfordUniversity. You do NOT have to pay for these courses, all you need is your time and commitment.

I highly recommend that you enroll in the following courses: Introduction to computer science; Java programming; data science and analytics; agile software development, and Innovation entrepreneur. You could complete these courses in few months and put the new skills on your resume. Many companies would consider the skills over the degree. If needed, you may volunteer to work as an intern for them to see that you do have the needed skills.

The sad fact is many students are not serious enough to complete these courses. Many took class out of curiosity then drop out. However, if you put in your time and efforts, I believe you could complete all five courses. And the reward is you will receive certificates of completion from the prestigious HarvardUniversity to put on your resume. Here are the five courses that I highly recommend:
1)     Introduction to computer science (Harvard University CS50x)

https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x#

HarvardUniversity’s CS50x course is a comprehensive introduction to computer science and the art of programming for all Harvard students, with or without prior programming experience. This entry-level course teaches students how to think algorithmically and solve problems efficiently. Topics include abstraction, algorithms, data structures, encapsulation, resource management, security, software engineering, and web development. Languages include C, PHP, and JavaScript plus SQL, CSS, and HTML.
2)     Introduction to Java Programming (Hong KongUniversity)

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-1-hkustx-comp102-1x-2#

This Java course from Hong Kong University of Science and Technology will provide you with a strong understanding of basic Java programming elements and data abstraction using problem representation and the object-oriented framework. Java is one of the most popular programming languages in the world and is the basis for many applications as well as a foundation for many web-based solutions and websites.

This course uses sample objects such as photos or images to illustrate some important concepts to enhance understanding and retention. Student will learn to write procedural programs using variables, arrays, control statements, loops, recursion, data abstraction and objects in an integrated development environment.
3)     Introduction to Python for Data Science (Microsoft)

https://www.edx.org/course/introduction-python-data-science-microsoft-dat208x-5

This course comes from Microsoft. It explores the multiple tools developed to effectively and efficiently analyze data using the powerful Python programming language. You will start with basic arithmetic and variables, then learn how to handle data structures, such as Python lists, Numpy arrays, and Pandas DataFrames. Along the way, you’ll learn about Python functions and control flow. Plus, you’ll look at the world of data visualizations with Python and create your stunning visualizations based on real data.
4)     Agile using Ruby on Rails (UC Berkeley)

https://www.edx.org/xseries/agile-development-using-ruby-rails

This course comes from UC Berkeley. Today about 80 percent of companies uses agile for all software development project. This course teaches fundamental software engineering skills using Ruby on Rails, JavaScript and the agile development methodology using a “learn by doing” approach. Students will use the same tools and techniques as today’s IT professionals, like test-driven development, behavior-driven design, continuous integration and continuous deployment onto the public cloud, according to edX.
5)     User innovation: A path to entrepreneurship (MIT)

https://www.edx.org/course/you-can-innovate-user-innovation-mitx-bootcamp0-0#

This course comes from MIT. It encourages students to identify a problem, develop a solution and then work to monetize that through a business plan. First, think about what you need. Next, find out whether others want the same thing. If they do, you can start a venture to supply others with the product or service you first developed for yourself. The examples of user innovation are infinite; a surfer created the GoPro to take selfies while surfing. A student came up with Dropbox after forgetting his flash drive. Two broke entrepreneurs rented out their living room to help pay rent, and Airbnb was born. They’ll all share their paths to startup success during this course, taught by Eric von Hippel.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5365 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.