Lời khuyên cho sinh viên học tiến sĩ

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp về Toán và được nhận vào chương trình tiến sĩ ở đại học Mĩ. Bố mẹ em muốn em học Khoa học máy tính vì dễ tìm việc làm ở đó. Em thích Toán, đặc biệt là Thống kế, nhưng em không biết liệu em có thể tìm được việc làm sau khi hoàn thành giáo dục của em không? Mọi bạn em đều bảo em rằng việc làm duy nhất cho tiến sĩ toán học là đi dạy, nhưng em không thích dạy. Có chọn lựa khác không? Thầy có lời khuyên nào cho sinh viên học làm tiến sĩ như em không? Xin thầy chỉ bảo.”

 

Đáp: Chúc mừng việc em được nhận vào chương trình tiến sĩ. Có vài việc làm tuyệt vời cho những người có bằng tiến sĩ trong Toán học. Chẳng hạn, một trong những “việc làm nóng” ngày nay là người phân tích Big data hay nhà khoa học dữ liệu có bao gồm nhiều toán học và thống kê. Mọi công tiy Big Data đều cần các nhà thống kê có kĩ năng, và nhu cầu này là cao. Việc làm khác có nhu cầu cao là Người thống kê trong công nghiệp tài chính và bảo hiểm. (Tôi đã viết về điều này trong một blog trước đây.)  Tôi có thể nói rằng nhiều việc làm trong kinh doanh và công ti công nghệ yêu cầu kĩ năng toán học, cho nên đừng lo nghĩ về nghề nghiệp của em.

Trong nhiều năm dạy học, tôi để ý rằng nhiều sinh viên quốc tế có khó khăn với việc đọc. Một số người tin đó là khiếm khuyết tiếng Anh của họ, nhưng sự kiện là họ không có kĩ năng đọc. Trong chương trình tiến sĩ, em phải đọc nhiều bài báo nghiên cứu. Em không chỉ đọc nhiều mà còn phải đọc nhanh. Nếu không, em sẽ bị tràn ngập bởi khối lượng đọc. Lời khuyên của tôi là em cần phát triển kĩ năng đọc từ lúc bắt đầu đào tạo giáo dục của em.

Có nhiều môn học tuyệt vời trong chương trình tiến sĩ, nhưng một số sinh viên chỉ học các môn được yêu cầu và bỏ qua các môn khác. Họ chỉ làm đủ để tốt nghiệp thay vì hội tụ vào chiều sâu của chương trình tiến sĩ. Không có nền tảng mạnh, họ không bao giờ trở thành người nghiên cứu giỏi hay có khả năng cộng tác với người khác trong các lĩnh vực khác. Do đó, họ giới hạn nghề nghiệp của họ hoàn toàn trong một lĩnh vực. Ngày nay chìa khoá cho thành công là “nghiên cứu liên ngành” nơi em cộng tác với các nhà nghiên cứu khác từ các lĩnh vực khác. Em phải phát triển năng lực hiểu và đánh giá công việc của họ, có khả năng hỏi câu hỏi đúng, kiểm điểm bản thảo nghiên cứu của họ, và đưa ra phản hồi có tính xây dựng. Đó là cách em xây dựng danh tiếng của em trong thế giới khoa học.

Tiến sĩ (Ph.D.) là bằng cấp cao nhất trong thế giới hàn lâm, nhưng em không nên dừng lại ở đó. Em sẽ cần liên tục làm nghiên cứu nhiều hơn, tạo ra nhiều giải pháp hơn, công bố nhiều bài báo nghiên cứu và phát kiến và xin vào chương trình “sau tiến sĩ” ở trường khác để xây dựng danh tiếng và tri thức của em. Em cần phát triển kĩ năng “học cả đời” vì việc học phải không bao giờ dừng lại.

Chương trình tiến sĩ điển hình mất quãng năm tới bẩy năm, nhưng đừng vội vàng kết thúc. Lời khuyên của tôi là để thời gian của em vào học nhiều nhất có thể được và tìm những người khác giỏi hơn em và học từ họ. Có nhiều điều để học trong trường, cho nên đừng bỏ lỡ cơ hội kì diệu này. Khi em tốt nghiệp và đi làm việc, em sẽ nhớ trường và mọi cơ hội học tập.

 

—English version—

 

A student wrote to me: “I graduate in Mathematics and got accepted into a doctoral  program at a U.S. university. My parents want me to study Computer Science because it is easier to find a job there. I like Math, especially Statistics, but I do not know whether I can find a job after complete my education? All my friends told me that the only job for a Ph.D. in Math is teaching, but I do not like to teach. Are there other choices? Do you have any advice for a new doctoral student like me? Please advise.”

 

Answer: Congratulation on your acceptance into a doctoral program. There are several excellent careers for people with a Ph.D. in Mathematics. For example, one of the “Hot job” today is Big data analysts or Data scientist which involves a lot of math and statistics. Every Big Data companies need skilled statisticians, and the demand is high. Another high demand job is Actuary in Finance and Insurance industry. (I have written about this in the previous blog.)  I can say that many jobs in business and technology industry require mathematic skills, so do not worry about your career.

For many years of teaching, I noticed that many international students have difficulty with reading. Some believe it is their English language deficiency, but the fact is reading is the skill that they do not have. In the doctoral program, you have to read a lot of research papers. You not only read more but also have to read fast. If not, you will be overwhelmed by the amount of reading. My advice is you need to develop the reading skill at the beginning of your educational training.

There are many excellent courses in the doctoral program, but some students only take the required courses and ignore others. They only do just enough to graduate rather than focus on the depth a doctoral program. Without a strong foundation, they never become a good researcher or be able to collaborate with others in different fields. Therefore, they limit their career strictly in  one field. Today the key to success is “interdisciplinary research” where you collaborate with another researcher from other fields. You must develop the ability to understand and evaluate their work, be able to ask the right questions, review their research manuscripts, and offer constructive feedback. That is how you build your reputation in the scientific world.

A Doctorate (Ph.D.) is the highest degree in the academic world, but you should not stop there. You will need to continue doing more research, create more solutions, publish more research papers and innovations and apply to a “Post-doctorate” program in another school to build your reputation and knowledge. You need to develop a “Lifelong learning” skills as learning should never stop.

A typical doctoral program takes about five to seven years, but do not hurry to finish. My advice is to take your time to learn as much as you can and seek out other people who are better than you and learn from them. There are many things to learn in school, so do not miss this wonderful opportunity. When you graduate and go to work, you will miss the school and all the learning opportunities.

Nguồn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.