Lời khuyên cho sinh viên: quyết định nghề nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang xin vào đại học ở Mĩ và muốn biết bằng cử nhân nào sẽ cho em lương cao nhất có thể để cho em có thể chọn. Xin thầy lời khuyên. Xin cám ơn.”

 

Đáp: Bạn nên quyết định nghề nghiệp của bạn dựa trên điều bạn thích làm và nhu cầu thị trường (yếu tố tăng trưởng). Bạn KHÔNG nên đặt quyết định nghề nghiệp của bạn dựa trên một mình lương. Bạn nên đi theo xu hướng tăng trưởng của công nghiệp vì mọi sự sẽ thay đổi bởi vì cái là “nóng” hôm nay có thể không là cái đó trong năm hay mười năm kể từ nay. Chẳng hạn, trước 2008, Kinh doanh và Tài chính đã là “nóng” nhưng nó không còn thế ngày nay. Theo cuộc điều tra về lương năm 2012 mới đây, Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, và Quản lí hệ thông tin) nằm trong những ngành trả lương cao nhất và có tiềm năng tăng trưởng cao nhất ngày nay.

Đọc thêm  Bằng cấp và kĩ năng

Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) 

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $85,700

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $82,000

Yếu tố tăng trưởng: Cao

 

Kĩ nghệ (Cơ khí, Điện tử, Dân sự, Hoá học v.v.)

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $68,800

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $65,300

Yếu tố tăng trưởng: Cao tới vừa

 

Quản trị kinh doanh/Quản lí

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $66,500

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $65,200

Yếu tố tăng trưởng: Vừa tới thấp

 

Tài chính

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $64,300

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $63,700

Yếu tố tăng trưởng: Vừa

 

Chăm sóc sức khoẻ – Điều dưỡng

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $63,800

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $61,400

Đọc thêm  Bằng thạc sĩ

Yếu tố tăng trưởng: Cao

 

Bán hàng/Tiếp thị

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $62,400

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $60,800

Yếu tố tăng trưởng: Vừa

 

Kế toán

Lương khởi điểm trung bình năm 2012: $62,300

Lương khởi điểm trung bình năm 2011: $59,900

Yếu tố tăng trưởng: Vừa

 

—-English version—-

 

Advice to students: Career decision

A student wrote to me: “I am applying to university in the U.S and want to know which Bachelor’s degree would give me the highest salary possible so I can choose. Please advice. Thanks.”

 

Answer: You should decide your career on what you like to do and the market needs (Growth factor). You should NOT based your career decision on the salary alone. You should follow the industry ‘s growing trends as thing will change because what is “Hot” today may not be the same five or ten years from now. For example, Before 2008, Business and Finance were “Hot” but it is no longer today. According to the new 2012 salary survey, Information technology (Computer Science, Software Engineering, and Information System Management) is among the highest pay and highest potential growth today.

Đọc thêm  Các vấn đề trong việc học ở hải ngoại

Information Technology (Computer science, Software Engineering, Information Systems Management etc.) 

Average starting pay in 2012: $85,700

Average starting pay in 2011: $82,000

Growth factor: High

 

Engineering (Mechanical, Electronics, Civil, Chemical etc.)

Average starting pay in 2012: $68,800

Average starting pay in 2011: $65,300

Growth factor: High to moderate

 

Business Administration/Management

Average starting pay in 2012: $66,500

Average starting pay in 2011: $65,200

Growth factor: Moderate to low

 

Finance

Average starting pay in 2012: $64,300

Average starting pay in 2011: $63,700

Growth factor: Moderate

 

Health care – Nursing

Average starting pay in 2012: $63,800

Average starting pay in 2011: $61,400

Growth factor: High

 

Sales/Marketing

Average starting pay in 2012: $62,400

Average starting pay in 2011: $60,800

Growth factor: Moderate

 

Accounting

Average starting pay in 2012: $62,300

Average starting pay in 2011: $59,900

Growth factor: Moderate

Nguồn: science-technology.vn/?p=637 (science-technology.vn)