Lời khuyên khác cho sinh viên

Tôi đã nhận được nhiều email từ các sinh viên hỏi về lời khuyên trong cuộc khủng hoảng tài chính này.  Nhiều người thực sự lo sợ cho tương lai của mình và không biết phải làm gì. Là sinh viên, bạn không kiểm soát được cách nền kinh tế thay đổi hay khi nào các công ti thuê người nhưng bạn lại kiểm soát được tâm trí riêng của mình. Nếu bạn đọc tin tức về cuộc khủng hoảng tài chính này và cách các công ti đang chuẩn bị để phá sản, bạn sẽ lo lắng nhiều hơn. Bạn cần biết rằng cái gì đi lên rồi sẽ phải đi xuống và cái gì xuống đáy rồi sẽ đi lên, đó là tất cả về cuộc sống đấy, cũng giống như sóng trong đại dương hay bốn mùa luân chuyển: xuân hạ thu đông. Bạn phải bình thản và dùng thời kì này để chuẩn bị cho tương lai của mình hơn là lo lắng quá nhiều. Trong cuộc khủng hoảng này, mọi nước đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là các nước đang phát triển nơi nền kinh tế của họ vẫn còn chưa chín muồi với số lượng lớn người bị thất nghiệp. Là sinh viên, bạn sẽ cần chuẩn bị cho thách thức mà bạn sẽ đối diện liên quan tới việc làm và cách làm việc trong thời kì thay đổi này. Đây là vài lời khuyên bạn có thể dùng.

1. Bằng cấp đại học & giáo dục

Việc giáo dục tốt là sự bắt đầu tốt, khi có liên quan tới tính có việc làm nhưng bằng cấp không phải bao giờ cũng là đảm bảo cho việc làm, nó chỉ mở ra cánh cửa cơ hội cho bạn. Một điều quan trọng cần nhớ là ở chỗ giáo dục không chấm dứt với việc nhận bằng, nó mới chỉ là bắt đầu. Bạn cần thường xuyên cải tiến kĩ năng của mình để bắt kịp với thay đổi công nghệ. Nếu có thể, học thêm các môn giáo dục phụ hay các môn đào tạo chuyên môn để chứng tỏ sự sẵn lòng tiếp tục học tập của bạn. Trong một thế giới không hề ngừng thay đổi, người công nhân lớn không bao giờ có thể ngừng việc học cho nên chứng minh được cho người sử dụng lao động rằng bạn là người luôn học tập, đó dứt khoát là điểm mạnh.

Đọc thêm  An ninh máy tính

2. Tìm cơ hội việc làm khi người khác không tìm thấy

Như tôi đã nhắc tới ở trên, sinh viên thành công không chỉ hoàn thành các việc làm mà còn thay đổi các qui tắc cạnh tranh bằng việc có kĩ năng mà người khác không có. Thay vì có cùng bằng cấp, cùng kĩ năng như người khác, họ sẽ tự làm khác biệt mình với người khác bằng việc học kĩ năng mới, đặc biệt những kĩ năng công nghiệp cần. Họ bao giờ cũng học những điều mới bằng việc lấy đào tạo thêm cho nên họ có thể đi trước người khác. Trong cạnh tranh toàn cầu, tri thức và kĩ năng là các yếu tố phân biệt trong sử dụng lao động và an ninh việc làm.

3. Là người có đủ tư cách nhất cho chức vụ

Bạn không thể chỉ là sinh viên giỏi. Bạn phải là người giỏi nhất trong việc làm mà bạn xin vào. Nếu bạn muốn làm việc trong công nghiệp phần mềm, bạn phải là người kĩ sư phần mềm giỏi nhất, người lập trình giỏi nhất, người kiểm thử giỏi nhất, và người thiết kế giỏi nhất. Các công ti về căn bản thuê công nhân “trung bình” sẽ không có khả năng tồn tại lâu trong cuộc khủng hoảng này. Chỉ các công ti giỏi nhất mới tồn tại và công ti giỏi nhất sẽ chỉ thuê những sinh viên giỏi nhất. Hội tụ vào việc cải tiến năng lực của bạn và chuẩn bị cho thách thức này đi bởi vì tìm việc tự bản thân nó đã là việc làm toàn thời rồi.

4. Học điều mới

Có nhiều cách học hơn chỉ là tới lớp, bạn có thể học nhiều bằng việc dự các cuộc hội nghị. Hội nghị cho phép bạn học nhiều chủ đề và kĩ thuật và cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều nhà chuyên môn. Bạn có thể có cơ hội gặp người sử dụng lao động tiềm năng, nhiều công ti cử người tới các cuộc hội nghị để nhận diện những ứng cử viên tốt cho việc làm của họ. Bạn cũng có cơ hội gặp nhiều diễn giả, người có thể cho bạn lời khuyên tốt. Cách khác để học điều mới là sách, và với công nghệ ngày nay bạn có thể học nhiều từ các websites chuyên ngành nhưng phải cẩn thận bởi vì không phải mọi thứ trên website đó là đúng. Trước khi bạn nghĩ rằng bạn không có tiền để học điều mới, nếu bạn muốn học, bao giờ cũng có cách.

Đọc thêm  Ngôn ngữ lập trình

 

—-English version—-

 

Another advices for students

I have received more emails from students asking for advices during this financial crisis.  Many are really afraid for their future and do not know what to do. As students, you have no control over how the economy change or when companies are hiring but you do have control of your own minds. If you read news about the financial crisis and how many companies are preparing for bankruptcy, you will worry more. You need to know that what go up must come down and what is in the bottom will only go up, that is what life is all about, just like waves in the ocean or the four seasons:  Spring, summer, autumn and winter. You must stay calm and use this time to prepare for your future than worry too much. In this crisis, every country is affected, especially developing countries where their economies are still immature with high number of people unemployed. As students, you will need to prepare to the challenge that you will face regarding employment and how to work in this changing time. Here are some advices that you may use.

1. University degrees & Education

A good education is a good start, as far as employability is concerned but degree does not always a guarantee for job, it only opens the opportunity door for you. An important thing to remember is that your education does not end with the receipt of your degree, it is just the beginning. You need to constantly improve your skills to keep up with the technology changes. If possible, take additional educational courses or professional training courses to demonstrate your willingness to continue learning. In a world that never stops changing, great workers can never stop learning so to prove to your employer that you are a person that keep learning is definitely a strong point,

Đọc thêm  Chuẩn bị cho đại học

2. Finding job opportunities when other doesn’t find.

As I mention above, successful students do not just compete for jobs but change the rules of the competition by having skills that other do not have. Instead of having the same degree, the same skills with others, they will differentiate themselves from others by learning new skills, especially skills that industry needs. They always learn new things by take additional trainings so they can be ahead of others. In global competition, knowledge and skills are the key discriminators in employment and job security.

3. Being the best qualified people for the position

You can not be just a good student. You have to be the best in the job that you apply for. If you want to work in software industry, you have to be the best software engineer, the best programmers, the best testers, and the best designers. Companies that typically hire “Average” workers will not be able to survive long in this crisis. Only the best companies will survive and best companies will only hire the best students. Focus on improving your abilities and prepare for the challenge because looking for job is a full time job itself.

4. Learning new things

There are more ways to learn than just go to class, you could learn a lot by attending conferences. Conferences allow you to learn many topics and techniques and give you the opportunity to meet many professionals. You could have a chance to meet potential employer there, many companies do send people to conferences to identify good candidates for their jobs. You also have a chance to meet many speakers who could give you good advises. Another way of learning new things is books, and given today technology you could learn a lot from professional websites but be careful because not everything on the website is correct. Before you think that you do not have money to learn new things, if you want to learn there is always a way.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3088 (science-technology.vn)

Leave a Reply