Lời khuyên nghề nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên đại học năm thứ nhất; em muốn theo lời khuyên của thầy về lập kế hoạch nghề nghiệp của em. Em có thể tìm được thêm thông tin về lập kế hoạch nghề nghiệp ở đâu? Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Chỗ tốt nhất để bắt đầu là với các cố vấn nghề nghiệp nhà trường của bạn. Mọi trường đều có trung tâm nghề nghiệp giúp cho sinh viên lập kế hoạch nghề nghiệp của họ. Các cố vấn nhà trường có thể cung cấp các bài kiểm tra năng khiếu để đo mối quan tâm của bạn và giúp bạn chọn lĩnh vực học tập. Các cố vấn nghề nghiệp biết thị trường việc làm địa phương để cho họ có thể cung cấp thông tin tin cậy để giúp bạn lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn. Chỗ tốt thứ hai là nói chuyện với các giáo sư của bạn. Một số giáo sư có thể có thông tin đặc biệt về những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đặc thù. Họ cũng biết ai đó từ công nghiệp. Bạn có thể nói chuyện với những sinh viên mới tốt nghiệp người vừa có được việc làm trong công nghiệp; họ có thể chỉ cho bạn chiều hướng đúng và cung cấp lời khuyên tốt nào đó. Có nhiều sách và chọn lựa nghề nghiệp cho nên bạn có thể kiểm cùng thư viện trường bạn. Có hàng trăm websites trên Internet về chọn lựa và lời khuyên nghề nghiệp. Bạn nên dành thời gian để nghiên cứu các kiểu nghề nghiệp, sự sẵn có của các việc làm, yêu cầu việc làm, và miền lương. Đó là tương lai của bạn cho nên bạn phải kiểm xu hướng công nghiệp để xác định cái gì là “nóng” và cái gì “không nóng.”

Đọc thêm  Tìm việc làm chiến lược

Cách khác để lập kế hoạch nghề của bạn là tìm ai đó làm việc trong công nghiệp. Có thể bố mẹ bạn biết ai đó hay họ hàng bạn biết ai đó làm việc trong lĩnh vực bạn quan tâm. Bố trí cuộc gặp và hỏi họ xem. Bạn nên hỏi những câu hỏi về nghề nào là có thể và làm sao bắt đầu nghề này. Điều quan trọng cho bạn là lễ phép và lắng nghe điều họ nói. Đây cũng là cơ hội lớn bởi vì nếu họ thích bạn, họ có thể giúp bạn có thời gian thực tập hay thậm chí làm nhân viên.

Một trong những cách tốt nhất để học về một khu vực đặc biệt là kiếm việc làm mùa hè trong ngành công việc đó khi bạn vẫn còn ở đại học. Bạn có thể xin làm việc không lương trong vài tuần chỉ để học về công việc. Việc làm mùa hè có thể giúp bạn hình dung ra liệu chọn nghề nghiệp có là đúng cho bạn không.

Đọc thêm  Phương pháp học đa phương tiện

 

—-English version—-

 

Career advice

A student wrote to me: “I am a first year college student; I want to follow your advice on planning my career. Where can I find more information about career planning? Please help.

Answer: The best place to start is with your school career counselors. Every school has a career center that help students to plan their careers. School counselors can offer aptitude tests to measure your interests and help you select a study field. Career Counselors know the local job market so they can provide reliable information to help you plan your career. The second best is to talk to your professors. Some professors may have specific information about career opportunities in a particular field. They may also know someone from the industry. You may want to talk to newly graduates who just get jobs in the industry; they may point you to the right direction and provide some good advices. There are many books about career choices so you may want to check with your school’s library. There are hundreds websites on the Internet about career choices and advices. You should spend time to research the types of careers, the availability of jobs, job requirements, and salary ranges. It is your future so you should check industry trends to determine what is “Hot” and what is “Not”.

Đọc thêm  Thị trường việc làm

Another way to plan your career is find someone who work in the industry. Maybe your parents know someone or your relatives know someone who work in the field that you are interested in. Set up a meeting and ask them. You should ask questions about what this career is like and how to start in this career. It is important for you to be polite and listen to what they say. This is also a great opportunity because if they like you, they may help you to an internships or even employment.

One of the best ways to learn about a specific area is to get a summer job in that industry while you are in college. You may offer to work without pay for few weeks just to learn about the work. Summer jobs can help you figure out if a career choice is right for you.

Nguồn: science-technology.vn/?p=851 (science-technology.vn)