Lời khuyên nghề nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên đại học năm thứ nhất về tài chính và ngân hàng. Mặc dù em thích học về công nghệ thông tin nhưng ở nước em, việc làm tài chính và ngân hàng có lương tốt hơn và được coi là danh giá hơn lập trình và kiểm thử. Em không chắc nghề nào nên chọn. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Yếu tố quan trọng nhất để xác định nghề nghiệp của bạn là đam mê của bạn về điều bạn muốn làm. Là sinh viên đại học, bạn phải ra quyết định và lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn tương ứng với sở thích của bạn. Tài chính và ngân hàng là nghề nghiệp tốt, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Có nhiều cơ hội trong cả các công ti địa phương và toàn cầu. Mặc dầu cuộc khủng hoảng tài chính và việc dư thừa công nhân trong các nước đã phát triển làm cho những lĩnh vực này thành kém mong ước hơn vài năm trước, nhưng nó có thể không ảnh hưởng tới thị trường việc làm ở nước bạn vì kinh tế vẫn tiến triển.

Với mục đích lập kế hoạch nghề nghiệp, bạn cần nhìn xa hơn vào tương lai. Chẳng hạn, nếu bạn làm việc trong ngân hàng và tài chính thì mười năm nữa kể từ nay bạn sẽ là gì? Bạn có là người làm dịch vụ cho khách hàng không? Bạn có là quan chức cho vay nợ không? Bạn có là người phân tích tài chính không? Bạn có là người quản lí ngân hàng không? Bạn sẽ làm ra bao nhiêu trong năm tới mười năm nữa kể từ nay? Nghề nghiệp của bạn trong ngân hàng là gì? Nghề nghiệp của bạn trong tài chính là gì? Đây là những câu hỏi mà bạn phải tự hỏi bản thân mình và xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp của mình để giúp bạn đạt tới mục đích chuyên nghiệp.

Đọc thêm  Gửi các bạn sinh viên

Công nghệ thông tin (CNTT) là công nghiệp phát triển nhanh. Trong năm mươi năm qua, CNTT đã từng là dẫn lái cho tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trên khắp thế giới. Mọi nước đều hội tụ vào CNTT như cách làm tăng tính cạnh tranh toàn cầu, giải quyết vấn đề thất nghiệp và tạo ra nhiều việc làm hơn. Có thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT trên khắp thế giới cho nên tương lai là rất tốt cho sinh viên CNTT. Ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc, CNTT là chọn lựa nghề nghiệp mong muốn nhất trong thanh niên và những người CNTT và việc làm CNTT trả lương cao hơn nhiều so với các nghề khác. Dường như là công nghiệp CNTT ở nước bạn đã không đạt được trạng thái có tiếng tăm như ở Ấn Độ hay Trung Quốc nhưng có thể sớm đạt tới. Khi con số công nhân CNTT tăng lên một số nào đó, nó sẽ hấp dẫn nhiều đầu tư và doanh nghiệp thì thay đổi sẽ xảy ra. Khi sinh viên có thể biến ý tưởng tốt thành hành động nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti riêng của họ, ngành công nghiệp này sẽ tăng trưởng nhanh. Đến lúc đó, mọi người sẽ sáng tạo hơn, tự tin vào bất kì điều gì họ làm và thị trường việc làm sẽ mở rộng. Khi sinh viên phát triển kĩ năng nhà doanh nghiệp của họ với cách nghĩ mới thì công nghiệp CNTT của bạn sẽ tăng trưởng nhanh hơn bạn có thể hình dung.

Đọc thêm  Vào đại học

Lời khuyên của tôi: Chừng nào bạn còn đưa nỗ lực của bạn và đam mê của bạn vào, không thành vấn đề bạn chọn lĩnh vực nào, bạn sẽ làm tốt.

 

—-English version—

 

Career advice

A student wrote to me: “I am a first year college student in Finance and Banking. Even I like to study Information Technology but in my country, the Finance and Banking jobs have better salaries and considered more prestige than programming and testing. I am not sure which career to choose. Please advice.”

 

Answer: The most important factor to determine your career is your passion on what you want to do. As college student, you must make decision and plan your career according to your preference. Finance and Banking are good careers, especially in developing country. There are many opportunities in both local and global companies. Although the financial crisis and the oversupply of workers in developed countries make these fields less desirable than few years ago, but it may not affect the job market in your country as the economy is still progressing.

For the purpose of career planning, you need to look further into the future. For example, if you work in Banking and Finance then ten years from now what would you be? Will you be a customer services? Will you be a loan officer? Will you be a financial analyst? Will you be a manager of a bank? How much would you make five years or ten years from now? What would be your career in Banking? What would you be your career in Finance? These are questions that you must ask yourself and build your career plan to help you achieve your professional goals.

Đọc thêm  Đào tạo kĩ thuật

Information Technology (IT) is a fast growing industry. In the past fifty years, IT has been major drivers of economic growth and job creation all over the world. Every country is focusing on IT as the way to increase global competitiveness, solving unemployment and creating more jobs. There is a shortage of IT skilled workers all over the world so the future is very good for IT students. In countries like India and China, IT is the most desirable career choice among young people and IT jobs pay much higher than others. It seems the IT industry in your country has not achieved the prestigious status as in India or China yet but it may soon. When the number of skilled IT workers grows to a certain number, it will attract more investments and businesses then change will happen. When students can turn good ideas into entrepreneur actions and start their own companies, the industry will grow fast. By that time, people will be more creative, self-confident in whatever they do and the job market will expand. When students develop their entrepreneurial skills with new mindsets then your IT industry will grow faster than you can imagine.

My advice: As long as you put in your efforts and your passion, it does not matter which field that you choose, you will do well.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1660 (science-technology.vn)